Copy

Jaarverslag 2016

Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Het jaar 2016 was voor de Durlstone Primary School een succesvol jaar. Het slagings-percentage van de leerlingen in de hoogste klas, grade 7, was 73%. Ruim boven het landelijke gemiddelde (nog geen 50%)!

Doelstellingen 2016

In 2016 heeft het bestuur besloten aan de zes in 2015 geformuleerde doelstellingen voor 2016,  een zevende toe te voegen, namelijk het oprichten van een dependance. De reden daarvan is de stijging van het leerlingenaantal van de Durlstone Primary School tot 839 kinderen. De continue groei is in zoverre problematisch omdat de school niet de fysieke ruimte heeft om verder uit te breiden. De overheid staat niet toe kinderen de toegang te weigeren. Om kinderen toch in de gelegenheid te stellen goed onderwijs te volgen, heeft het bestuur het plan opgevat om een dependance op te richten met de Durlstone School als moederschool. 

In 2016 is hard gewerkt om een verlaten boerderij om te bouwen tot school.

Deze Methven boerderij ligt op een afstand van ruim 7 kilometer van de Durlstone School. Wat als voordeel heeft dat de kinderen die dichtbij wonen naar deze Methven school kunnen gaan. Het realiseren van een dergelijk ambitieus project is tijdrovend en moeizaam omdat veel instanties hun fiat moeten geven. Het is echter dankzij de inspanningen van de ouders en van onze voorzitter Martha van Duren gelukt om de Methven School te openen aan het begin van het nieuwe schooljaar in januari 2017. De Stichting Groot Haspels (SGH) nam de kosten voor het schoolmeubilair en voor het lesmateriaal voor haar rekening.

^ Het uitladen van schoolmeubilair.
 • Het aanschaffen van meer leer- en bibliotheekboeken is in 2016 voortgezet. Er wordt steeds naar gestreefd om ieder kind zijn eigen lesboeken te geven. En de bibliotheek kan niet gevuld genoeg zijn! 
   
 • De trainingen voor de leerkrachten vonden plaats in het najaar, weer door Willemieke Verweij en haar vriendin Roos Bannenberg. Een student medicijnen uit Leiden en een student landbouweconomie uit Stellenbosch hebben lesgegeven aan de leerlingen van de eindexamenklas, grade 7.
   
 • De sollicitatieprocedure voor een projectleider die gepland was in maart is gestopt bij gebrek aan de benodigde financiën. Een van de kandidaten was de voormalige district inspecteur mr. S. Makunzva. 
   
 • De follow-up van de bevindingen van de schoolpsycholoog mr. M. Munema heeft geresulteerd in extra begeleiding voor twintig leerlingen.  

Wat betreft de laatste twee grote doelen voor 2016, het renoveren van drie klaslokalen en het inrichten van een ruimte met 25 desktop pc’s, heeft het bestuur besloten om weer samen te werken met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen verhoogt elk bedrag dat DFZ bij elkaar brengt met 50%. De samenwerkingsovereenkomst (WG-5) kwam tot stand in augustus. Een derde deel van de projectkosten mag DFZ ontvangen van een andere non-profit organisatie. Hierdoor kreeg SGH de gelegenheid € 15.200,- bij te dragen. Samen met de opbrengst van acties en met donaties was in december het benodigde bedrag al bij elkaar. Inmiddels zijn 25 desktop pc’s besteld en zodra die geïnstalleerd zijn, krijgen de leerkrachten de benodigde trainingen. De computerruimte is al helemaal in gereedheid gebracht en goedgekeurd door de inspectie. 

De bouwmaterialen voor de renovatie van de klaslokalen zijn reeds besteld.

 

Er is nog meer gerealiseerd!

 • Het Revolving Fund, gestart in 2015 is succesvol daardoor kon een vijfde deelnemer ook $ 4000,- ontvangen. Het bedrag is vrijgekomen uit de aflossingen van de eerste vier deelnemers. 
   
 • Er is een generator geïnstalleerd waardoor elektriciteit beschikbaar is in het kantoor. Hierdoor  kunnen de leerkrachten op de pc’s werken. De leerlingen kunnen als het vroeg donker is in de bibliotheek blijven lezen. Ook de beamer kan nu volop dienst doen. 
   
 • Alle klaslokalen zijn geschilderd in de blauw met witte Durlstone-kleuren. 
 • Het contact met de oudercommissie is geïntensiveerd. Deze commissie voert actie om het schoolgeld te innen. Ook zien zij erop toe dat alleen kinderen van wie de ouders het schoolgeld hebben betaald, toegelaten worden. De permanente bewaking aan het schoolhek voorkomt dat ongewenste bezoekers het schoolterrein betreden waardoor de veiligheid van  de leerlingen gewaarborgd blijft.
   
 • Het Ministerie van Onderwijs heeft de Durlstone School aangewezen als een van de ‘pilot primary schools’. Alleen scholen met uitstekende reputatie en resultaten zijn uitgekozen om landelijk een nieuw onderwijssysteem te implementeren. Dat betekent onder meer dat de leerlingen per week vier uur extra les krijgen. De school wordt regelmatig gebruikt om de leerkrachten van de scholen uit de regio bijeen te roepen om ze voor te lichten over het nieuwe vakkenpakket. 
   
 • Vanaf medio 2016 houdt het bestuur belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen van de Durlstone School en van DFZ door middel van Nieuwsflitsen. De nieuwe webmaster Renate van den Noort verzorgt ze samen met het secretariaat. Deze Nieuwsflitsen zijn in de plaats gekomen van de Nieuwsbrieven. 
   
 • De secretaris en zijn vrouw streven ernaar sponsors en donateurs die dat willen, te interviewen om zo te horen wat hen beweegt zich in te zetten voor de leerlingen van de Durlstone School. Inmiddels staan twee interviews in de Nieuwsflitsen en op de website onder de button ‘Nieuws’. 

Hoe zijn alle genoemde doelstellingen
en overige activiteiten gerealiseerd?

 • Het schoolgeld dat de ouders betalen is heel laag. Daaruit worden schriften en potloden betaald. Aan de verbouwing van de Methven-boerderij tot dependance school hebben de ouders bijgedragen door zelf de werkzaamheden uit te voeren. De verbouwing waaronder de installatie van een aantal wc’s, is betaald uit fondsen van DFZ (zie hierna).
   
 • De kleuters krijgen nog steeds elke morgen hun bord pap, klaargemaakt door de moeders. Dankzij de periodieke donaties van de PKN Hurdegaryp en de opbrengst van de verkoop van de zelfgemaakte spulletjes van Wendy Karelse kan het papproject nog steeds doorgang vinden. 
   
 • In het verslagjaar kwamen gestaag donaties binnen op de Nederlandse bankrekening van DFZ. Er is een vaste kern van donateurs die al jarenlang maandelijks of per kwartaal een vast bedrag overmaken. Uit privacyoverwegingen kunnen we hun namen niet noemen. Anderen doneren anoniem of via Geef Gratis of via Why Donate. Ook in dit jaarverslag danken wij allen hartelijk voor de ondersteuning van DFZ.
   
 • Ook in 2016 doneerden de Odd Fellows in Emmeloord weer € 300,-. De Odd Fellows in Dronten maakten € 500,- over. De Lionsclub te Maarn-Maarsbergen maakte voor de tweede maal een bedrag over, dit keer € 1000,-.   
   
 • De CBS De Burcht te Valkenburg ZH doneerde eenmalig € 500,-. De PKN te Colijnsplaat stortte voor de tweede keer. 
   
 • Mevrouw Sylvia de Goede bracht via haar bedrijf Energy Coaching op verschillende momenten, zoals bij de presentatie van haar boek, een bedrag op van ruim 500,- op. Ook de verkoop van haar zelfgebakken taarten tijdens de Open Tuinen dag in Soest leverde 50,- op. Een aantal van haar cliënten en gasten doneerden nog een extra bedrag aan DFZ.
   
 • Op 25 september was de Durlstone Dag. Het verslag van die dag is te lezen in de Nieuwsflits die op de website staat. Die dag was tevens startpunt van diverse acties ten behoeve van het project samen met Wilde Ganzen (inmiddels het vijfde project, WG-5, zie hierboven). Op de dag zelf overhandigde Wendy Karelse de opbrengst van diverse marktjes € 1250,-, Ans Bakker, de opbrengst van haar loopgroepen € 700,- en Joke Vermeulen, de fooienpot van haar kapsalon, €400,- aan de penningmeester De loterij bracht € 500,- op. Helaas kon Saskia Sanders niet aanwezig zijn maar zij bracht tijdens het afscheid van haar collega’s ivm met haar pensioen een bedrag van € 250,- bijeen.   
   
 • De ZWO van de PKN te Hurdegaryp deed in het najaar van 2016 nog verschillende extra donaties, totaal rond de € 3000,-. 
   
 • Google verdubbelt het bedrag dat medewerker Stephan Ansinger elke maand doneert. 
   
 • In november en december organiseerde de secretaris van DFZ twee benefietconcerten bij hem thuis. Tegen betaling van € 25,- kon men van een licht klassiek concert genieten afgewisseld met een hapje en een drankje. Dankzij de belangeloze medewerking van de musici en Marjon Oosterhout, die de catering verzorgde, brachten de concerten € 1230,- op en een aantal extra donaties. 
   
 • Wendy Karelse overtrof haar opbrengst van 2015 ruim door € 3800,- bijeen te brengen. 

Dankzij de opbrengst van al deze donaties en acties, en de verhoging door Wilde Ganzen met 50% was al in december het bedrag voor het WG-5 project bijeen gebracht.

DFZ ontving naast deze bijdragen ten behoeve van het WG-5 project nog twee grote donaties. Een donatie van €15.940,- van SGH. Dit bedrag werd besteed aan drie scholen in de omgeving van de Durlstone School: aan de dependance school Methven € 5380,- voor het lesmateriaal en de inrichting en aan twee scholen die ook in 2015 door SGH ondersteund zijn. Zo kregen via DFZ de Churinji School € 6310,- voor schoolboeken, en de Makune Primary School € 4250,- voor meubilair en Happy Readers boeken.

^ kinderen sjouwen met schoolboeken

Mevrouw Swee Inn, al jarenlang een trouwe begunstiger van de Durlstone School, doneerde $10.000,-. Haar bijdrage is gebruikt voor de verbouwing van de Methven school en voor het gereedmaken van het computerlokaal. 

Plannen 2017

Het bestuur heeft in 2016 vier keer vergaderd. Conform de statuten (art.4.4 en 5) trad in het najaar de penningmeester af na een periode van vier jaar. Hij is terstond herbenoemd. Tijdens de laatste vergadering heeft het bestuur plannen gemaakt voor 2017.

Naast het afronden van het WG-5 project: renoveren klaslokalen en inrichten computerlokaal wil het bestuur in 2017 de Methven School verder uitbreiden met meer klaslokalen.

Ook wordt weer een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Het project betreft dan de installatie van drie waterbassins bij de bestaande waterpomp. Het opgepompte water wordt onder hoge druk door pijpleidingen naar de woonruimten van de leraren, de klaslokalen en de toiletblokken geleid. Tot nu toe is slecht een waterpomp beschikbaar voor het hele terrein inclusief gebouwen. Het bestuur vindt het essentieel om vooral de hygiëne in de gebouwtjes met de hurkwc’s te verbeteren. 

Hopelijk kunnen deze plannen verwezenlijkt worden.

 

Maarn, april 2017

Jaap Wiersma, secretaris DFZThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Durlstone Foundation · Kapelweg 79 · Maarn, MA 3951AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp