26. oktoober 2016. a
View this email in your browser
RAKENDUSÜKSUSE INFOKIRI
UUENDATUD ABIKÕLBLIKKUSE JUHEND
 
Struktuurifondidest toetatavate projektide tegevuste ja kulude abikõlblikkusest saab lugeda rakendusüksuse koostatud juhendist "Korduma kippuvad abikõlblikkuse teemad".

Täiendatud on järgnevalt toodud punktide teemasid (juhendis märgitud kollasega):
 • Punkt 4.3.4. Põhipuhkuse tasu: Kalendriaasta keskel töölepingu lõpetanud isikute puhkus kajastatakse samuti valitud võimaluse kohaselt, näiteks kui töötaja TL lõppes 18.09 ja toetuse saaja on valinud puhkusetasu kajastamiseks võimaluse A, siis esitatakse töötaja puhkuse andmed aasta lõpus esitatavas maksetaotluses ja inventuuris. 
   
 • Punkt 4.4. Lähetustega seotud kulud: Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määruse nr 110 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord alusel hüvitatakse välisvaluutas tehtud kulutused lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest (§ 2 lõige 5, jõustunud 01.01.2016) st kulud on abikõlblikud siis, kui need on hüvitatud vastavalt nimetatud korrale. Kui kulutused on tehtud sularahas (välisvaluutas), siis saab kulu abikõlblikuks lugeda, kui esitatakse valuuta vahetamise kviitung/tšekk, kust on näha lähetatu tegelikult kantud kulu välisvaluuta saamisel.

  Vastavalt RPS § 7 lõike 1 punktidele 5-6 on raamatupidamise algdokument näiteks sõidupilet, takso kviitung jms dokument, mis tõendab majandustehingu toimumist. Algdokumendil peavad olema ka tehingu osapoolte nimed ja tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid. Sama paragrahvi lõige 2 annab võimaluse, et tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid võivad kajastuda ka vastavate algdokumentide alusel koostatud koonddokumendis (lähetusaruandes) kui need ei kajastu algdokumendis.

   
 • Punkt 7.9.2. Käibemaks: Täpsustatakse välisvaluutas toimunud tehingute käibemaksu arvestust, vastus on koostatud Maksu- ja Tolliameti poolt.
   
 • Punkt 8. Hanked: Punkti on täiendatud reisiteenuste hankimisel tekkinud küsimuste ja meie poolt koostatud vastustega. 

HANGETEST JA RAAMLEPINGUTEST

Rahandusministeeriumi ja Raidla Ellex Advokaadibüroo poolt on valminud riigihangete teemalised analüüsid riigihanke eeldatava maksumuse määramise ja RHS-i teadus- ja arendusteenuste erandi rakendamise kohta. Mõlemad analüüsid on leitavad riigihangete infoportaalist.

Toetuse saajate poolt sõlmitud raamlepingutes on hankelepingute tingimuste reguleerimisel laialdaselt levinud nn trepimeetod. Olemuselt tähendab "trepimeetodi" kasutamine konkreetsete hinnapiiride kehtestamist ehk teisisõnu on hankija kehtestanud raamlepingus hinnapiirid, millisest summast alates kui mitmelt raamlepingu partnerilt pakkumusi küsitakse.

Hankelepingute tingimuste reguleerimisel sh "trepimeetodil" on hankija kohustatud silmas pidama RHS §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid, niisamuti RHS § 70 lg-t 2, mille kohaselt ei või hankija sõlmida raamlepingut konkurentsi välistamiseks, piiramiseks ega kahjustamiseks. Hankija peab muuhulgas:
 • jälgima ostude tegemisel raamlepingus toodud hankelepingute sõlmimise korda; 
 • jälgima, et ostude tegemisel oleks tagatud säästlikkuse, läbipaistvuse, kontrollitavuse ja isikute võrdse kohtlemise põhimõtted;
 • jälgima, et ühe projekti raames ei ostetaks väikeste ajavahedega samalaadseid tooteid/teenuseid ühelt ja samalt tarnijalt hinnapakkumusi võrdlemata.
 • pakkujatele esitatud hinnapäringus täpselt määratlema, milliste kriteeriumite alusel hankelepingu sõlmimine toimub, juhul kui hankelepingut ei sõlmita madalaima hinna alusel.

TAOTLUSVOORUDE HETKESEIS
 • ASTRA meetmest toetust saanud projektide osas on toetuse saajail võimalik taotlusi esitada 6 kuu jooksul alates investeeringute kava kinnitamisest. See tähtaeg saab ümber detsembris 2016. Enamik toetuse saajatest on taotlused rakendusüksusele esitanud ja projektide elluviimist alustanud.
   
 • Teaduse populariseerimise tegevus "Teeme+" taotluste esitamise tähtaeg on 28. november 2016. Täpsem info meie veebilehelt SIIT.
   
 • Tegevuse "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" investeeringute kava on saadetud Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks. Eeldatavasti kinnitatakse investeeringute kava käesoleval nädalal. Investeeringute kavasse kantud projektide osas on toetuse saajatel võimalik rakendusüksusele taotlus esitada 6 kuu jooksul alates investeeringute kava kinnitamisest. Kokku on tehtud ettepanek 13 projekti rahastamiseks.
   
 • Tegevuse "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" I taotlusvoor lõpeb 31.12.2016. Taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot, seisuga 21.10.2016 on rahastatud 5 projekti toetuse kogumahus pisut üle 1 miljoni euro.

E-TOETUS

Alates septembrist 2016 on toetuse saajatele loodud võimalus esitada maksetaotlusi E-toetus keskkonna kaudu. Sellest tulenevalt on rakendusüksus korraldamas infopäevi ka toetuse saajate juures. Infoürituste kokku leppimiseks palume võtta ühendust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri andmehaldusspetsialisti Priit Vassiljeviga - priit.vassiljev@archimedes.ee.

Struktuuritoetuse e-keskkonda tutvustava materjali leiate meie veebilehelt SIIT.

KAASAVAST HARIDUSEST
 
Hariduspoliitikas lähtub Eesti kaasava hariduse põhimõttest. See tähendab, et kõikidele lastele, olenemata nende erinevatest vajadusest, peab riik looma kõik tingimused hariduse omandamiseks tavakoolis. Kaasav haridus annab haridusliku erivajadustega lastele võimaluse juba koolipingis tunda ennast teiste lastega võrdväärsena ja õppida koos teiste õpilastega. Need on eesmärgid, mille Eesti riik on enda jaoks kirja pannud ja mille poole meie hariduspoliitika pürgib – võrdsed võimalused hariduses.

Lugege lähemalt EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse artiklist SIIT.

PROJEKTIKAJASTUSI
 • Vikerraadio saaterubriigis "Nutikas" rääkisid SA Archimedes meetmehoidja Tea Tassa ja Click&Grow juht Mattias Lepp, kuidas innovaatilisi lahendusi otsivad ettevõtjad saavad kasutada teadlaste abi. Saatelõiku saab järelkuulata SIIT.
   
 • Äripäevas ilmunud artiklite sari tutvustas kahte NUTIKAS meetmest rahastust saanud projekti. Artiklit saab lugeda SIIT.
   
 • Maalehe vahel ilmunud eurotoetuste erileht kajastas üht värskeimat nutika spetsialiseerumise rakendusuuringu projekti, mille raames kasvatatakse uudseid juustubaktereid. Lugege artiklit SIIT.
   
 • Eelmise struktuuritoetuste perioodi (2007-2013) projektitulemusi kajastav fotonäitus on Tallinna Ülikooli Mare Maja II korruse fuajees avatud veel selle nädala lõpuni. 31. oktoobrist kuni 21. novembrini on võimalik näitusega tutvuda Tartu Ülikooli peahoone fuajees.
This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur · Väike-Turu 8 · Tartu 51013 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp