21. detsember 2016. a
View this email in your browser
RAKENDUSÜKSUSE INFOKIRI
UUENDATUD ABIKÕLBLIKKUSE JUHEND
 
Abikõlblikkuse juhendis on oluliseimaks täienduseks teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi osas teadusuuringute taristu kohta andmete esitamine ehk kui taristuga teostatakse majanduslikke tegevusi.

Kui majandustegevus kasutab samu sisendeid (nt materjalid, varustus, tööjõud ja põhikapital) mis mittemajanduslik tegevus, ning sellisele tegevusele aastas eraldatud maht ei ületa 20% teadusuuringute taristu üldisest aastasest mahust (Grupierandi määrus preambula p. 49), siis ei rakendata riigiabi reegleid. Vastav nõue on sätestatud toetuse andmise tingimustes.

Lähemalt saab lugeda juhendist "Korduma kippuvad abikõlblikkuse teemad" punktist 10.4.2.

AASTAARUANNETE ESITAMINE

​2016. aasta aruanded esitatakse rakendusüksusele elektrooniliselt hiljemalt 15. jaanuariks 2017. a. Aruanded esitatakse etteantud vormil, mis on kättesaadavad SIIT.

Elektrooniliseks kirjavahetuseks on järgmised võimalused:

Aruannetes on oluline näidata aastalõpu seisuga õige tulemus- ja väljundnäitajate täitmine - aruanded peavad kajastama väljundite saavutamise (tegevuste edenemise) kohta täielikku ja ajakohast infot.

NB! Tulemusnäitajad (performance framework indicators) on osa rakenduskavas toodud väljundnäitajatest, mille 2018. a sihttasemete saavutamise alusel otsustatakse teatud osa tulemusreservi jagamine, mistõttu palume jälgida nende õiget ja täielikku kajastamist.

Aruannete täitmisega seotud küsimustele vastavad meetmehoidjad.

Tegevus 2016. a aruande esitamise tähtaeg Aruande vorm
Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) 15.01.2017 RÜ veebis
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel 2016. a aruannet ei esitata,
taotluse rahuldamise otsused on tegemata
Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks 15.01.2017 RÜ veebis
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Esitamine kord
6 kuu tagant
Esitatakse ETIS-e kaudu
Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora Pluss" 15.01.2017 RÜ veebis
Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine “Mobilitas Pluss” 15.01.2017 RÜ veebis
Teaduse populariseerimine "TeaMe+" 15.01.2017 RÜ veebis
a) "Teaduse populariseerimise" alategevus "Teeme+"
2016. a aruannet ei esitata,
taotluse rahuldamise otsused on tegemata
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 15.01.2017 RÜ veebis
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) 15.01.2017 RÜ veebis 

TAOTLUSVOORUDE HETKESEIS
 • 20. detsembri seisuga on tegevuse "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" I taotlusvoorus esitatud 24 taotlust ja hinnatud 20 taotlust. Rahastatud projekte on kokku 6, toetuse kogusummas 1 718 955 eurot. I taotlusvoor lõppeb 31.12.16. II taotlusvoor avatakse 2017. a alguses.
   
 • Teaduse populariseerimise alategevuse "Teeme+" raames esitati RÜ-le 109 taotlust kogusummas 7,9 miljonit eurot. Taotletav toetus oli kokku 6,46 miljonit eurot, meetme tegevuse toetuse kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed. Taotluste rahastamise otsused tehakse teatavaks eeldatavalt 2017. aasta märtsis.
      Toetust sai taotleda:
 • noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamiseks (Tegevus 1);
 • noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamiseks ja läbiviimiseks (Tegevus 2).
      Kõige enam taotlusi esitasid kohaliku omavalitsuse üksused (KOV) ja mittetulundusühingud (MTÜ).
                

TOETUSE SAAJA, KES EI OLE HANKIJA
 
Struktuuritoetuse kasutamisel on oluline tagada toetuse kasutamise läbipaistvus ja kontrollitavus. Toetuse saajast mittehankijatel on nüüdsest pakkumuste küsimiseks samuti võimalik kasutada riigihangete keskkonda

Senised kogemused on näidanud, et riigihangete registri kasutamine mittehankijate puhul on andnud positiivseid tulemusi:
 • rahaline võit;
 • konkurents ja läbipaistvus on paremini tagatud;
 • potentsiaalsed pettused on ära hoitud;
 • ajaline kokkuhoid RÜ hangete kontrolli töös;
 • toetuse saaja ajakulu on vähenenud.
Riigihangete infoportaali kasutusjuhendite lehel on vasakule menüüsse lisatud juhis registri kasutamiseks. Olulisemad reeglid registri kasutamisel on järgmised:
 • Toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS-i tähenduses valib registris enda hankija liigiks "Toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS-i tähenduses".
 • Hanketeate lisateabe väljal selgitab toetuse saaja selgelt ja arusaadavalt, et tegemist ei ole hankijaga RHS-i mõttes ja vaidlustust ei ole võimalik esitada riigihangete vaidlustuskomisjonile.
 • Menetlusliigiks valib toetuse saaja alati lihthanke.
Samuti on hanke üldandmete lehel abiinfosse lisatud otselink toetuse saaja juhisele.

2016. AASTA ARVUDES

2016. aasta oli perioodi 2014-2020 rakendamisel SA Archimedes struktuuritoetuste agentuurile esimene täisaasta. Suur osa aastast kulus meetmete avamisele ning taotlusvoorude ettevalmistamisele ja läbiviimisele. 2016. aastal viidi rakendusüksuses läbi 2 taotlusvooru ning 2 investeerimisettepanekute kogumise vooru. Aasta lõpu seisuga on rahastamise otsus tehtud 30 projekti osas ning kinnitatud on 5 toetuse andmise tingimuste määrust.

Toetuse saajad esitasid aasta jooksul rakendusüksusele 61 maksetaotlust ja taotlesid toetust summas 6,5 miljonit eurot. Aastaks 2017 on rakendusüksuse rakendatavate meetmete osas riigieelarvesse planeeritud toetussumma 62 miljonit eurot.

PROJEKTIKAJASTUSI
 • Eelmise struktuuritoetuste perioodi (2007-2013) projektitulemusi kajastav fotonäitus "Eesti hariduse ja teaduse heaks" on jõudnud Tartu Ülikooli Narva kolledžisse (Raekoja plats 2, Narva). Näitusega on võimalik tutvuda III korruse fuajees kuni aasta lõpuni. Lugege lähemalt SIIT.
   
 • Märtsis alustas viie Eesti teadus- ja arendusasutuse juures tööd üheksa uut teaduse tippkeskust. Käesoleva aasta septembris külastas Sihtasutus Archimedes kõiki kevadel loodud tippkeskusi, et teada saada, millega tippkeskuste uurimisrühmad tegelevad, miks on nende uurimisvaldkonnad olulised ja kuidas on nende uurimistulemused rakendatavad igapäevaelus. Novembris valmisid nendest külaskäikudest lühivideod, mida näeb:
Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes
Struktuuritoetuste agentuuri kontor (Väike-Turu 8, Tartu) on 23. detsembril suletud
Juhul kui jõulukaart ei avanenud, vajutage SIIA


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur · Väike-Turu 8 · Tartu 51013 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp