Email not displaying correctly? View it in your browser.

Udsendt d. 29. januar 2016
 
Til medlemmer af SUFO

 
Indkaldelse til
Generalforsamling i SUFO

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SUFO: 
Søndag d. 6. marts 2016
Kl. 14.30 – 15.30
På Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Ifølge vedtægter for SUFO skal generalforsamlingen varsles mindst fire uger i forvejen. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før generalforsamlingen, dvs. d. 14. februar. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Der kan kun stilles op til bestyrelsen, hvis man er til stede på generalforsamlingen. 
 

 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 

 
1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 
2: Bestyrelsens beretning
Beretningen vil ligge tilgængelig på SUFOs hjemmeside
www.sufo.dk fra d. 26. februar.
 
3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 
4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 250 kr. årligt.
 
5: Indkomne forslag
Som konsekvens af ny lovgivning ønsker bestyrelsen at opdatere § 3 om foreningens medlemskreds, så der står:
"§3 Medlemskreds
Som medlem kan optages personer, der foretager sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg efter § 79a i Lov om Social Service, vedtaget af Folketinget den 29. december 2015 med ikrafttrædelse 1. januar 2016”. 


Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende tilføjes i vedtægten:
”Indtræder en suppleant i bestyrelsen, er vedkommende bestyrelsesmedlem frem til førstkommende ordinære generalforsamling”. Dette indføjes i forlængelse af sætningen ”Suppleanter vælges for et år ad gangen” i vedtægtens §4.
Hvis ændringerne bliver vedtaget, foreslår bestyrelsen, at den træder i kraft umiddelbart.
 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer – heraf ét for en et-årig periode.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

  • Anne Dorthe Prisak – villig til genvalg til bestyrelsen
  • Lene Lund Boisen – villig til genvalg til bestyrelsen
  • Anne Marie E. Clausen – stiller op som suppleant                 

Dertil skal der vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen opfordrer til, at nye kandidater melder sig til bestyrelsesarbejdet.
 
7: Valg af revisor
 
8: Eventuelt
Desuden skal den årlige generalforsamling drøfte foreningens indsatsområder for det følgende år. 

 

SUFO
Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse

Tlf. 38770164
Mail: info@sufo.dk

Landsforeningen af SUndhedsfremmende
og FOrebyggende hjemmebesøg

                 info@sufo.dk