Copy

De Geo-Standaard

Inhoud van deze nieuwsbrief:

Whitepaper Geo-standaarden


In 2017 vierde Geonovum haar 10-jarige bestaan. Het was de aanleiding om een Whitepaper op te stellen over geo-standaarden. Drie vragen stonden centraal: Wat hebben we bereikt? Wat zijn de trends? En wat is de impact van die trends op de verdere ontwikkeling van onze geo-standaarden?

De analyse die het standaardenteam van Geonovum maakte, schetst een wereld met meer 3D, meer linked data, meer toepassingen van sensoren, meer gebruikers en steeds meer kanalen en doelgroepgerichte toepassingen. In de consultatieronde werden inzichten bevestigd en nieuwe inzichten toegevoegd. Het resultaat is voor iedereen te lezen in de whitepaper.

Zie ook het artikel in Geo-Info 1-2018 over dit onderwerp 

Nieuwe versies Nederlandse metadataprofielen van kracht

Op 9 november heeft de Programmaraad van Geonovum de nieuwe versies (2.0.0) van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119) vastgesteld. Deze zijn vanaf nu van kracht. De voorgaande versies: versie 1.3.1 voor datasets en 1.2.1 voor services worden nog tot 19 november 2019 ondersteund. 

De Nederlandse profielen zijn aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot identificatie van objecten. 

Download het Nederlands metadataprofiel datasets (iso19115) versie 2.0.0
Download het Nederlands metadataprofiel services (iso19119) versie 2.0.0

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO. Ook zijn de vereisten uit het Europese INSPIRE profiel opgenomen in de Nederlandse profielen. Wie het Nederlandse profiel toepast, voldoet dus ook aan de INSPIRE eisen voor metadata en ISO normen voor geodata en –services. Zowel het Europese INSPIRE profiel voor metadata als het Nederlandse profiel staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Toetsing oplossingsrichtingen voor optimalisatie IMGeo; informele internetconsultatie IMGeo ronde 1 nu open


Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren. Afgelopen jaar hebben we samen met gebruikers en sectoren mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2018 leggen wij deze oplossingsrichtingen aan alle gebruikers voor, in voorbereiding op de formele consultatie. De formele consultatie van IMGeo start op 2 april 2018.

Het toetsen van de wijzigingsvoorstellen vindt online plaats in vijf rondes. Elke ronde staan de wijzigingsvoorstellen van een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.

De eerste reviewronde is maandag 22 januari gestart. In deze ronde leggen we de volgende drie wijzigingsvoorstellen voor IMGeo aan u voor:
  1. Opnemen overbouw en onderbouw bij panden in de BGT
  2. Inrichtende vlakken op relatieve hoogte 0 worden opdelend
  3. Het opnemen van afbakeningscriteria voor bos
U kunt de enquêtes voor bovenstaande wijzigingsvoorstellen invullen tot en met vrijdag 2 februari 2018. Mocht u vragen hebben of problemen ervaren bij het invullen, neem dan contact op met de IMGeo helpdesk


Attenderingsservice

Wilt u een mail ontvangen als er nieuwe wijzigingsvoorstellen online staan, schrijf u dan in voor de attenderingservice.

Highlights van de internationale ISO/TC vergadering eind 2017


Eind november vond de 45ste internationale ISO vergadering plaats. ISO/TC 211 heeft 39 deelnemende landen, waaronder Nederland en 29 observerende landen. Nederland is vertegenwoordigd via de NEN normcommissie geo-standaarden. Afgevaardigd voor deze vergadering was Paul Janssen, Geonovum. Zijn verslag met bevindingen staat op de Geonovum website

Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!


De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet een standaard.

Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) gaat in februari 2018 in publieke consultatie. Het gaat om versie 0.85.

Als aftrap voor de consultatie, organiseren wij op donderdagmiddag 15 februari 2018,van 13:00-17:00 uur, een informatiesessie over deze profielen. Wij lichten dan de inhoud van de standaarden toe, het gebruik en de (technische) werking ervan. Na deze sessie kunnen de deelnemers en andere belangstellenden hun feedback geven. Begin 2019 verwachten wij versie 1.0 van de standaarden op te kunnen leveren.

Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van deze standaarden, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

Aanmelden voor de sessie van 15 februari kan tot 9 februari of wanneer het maximum aantal deelnemers (150) is bereikt. De voorlichtingssessie vindt plaats in Utrecht. Aanmelden kan per mail aan Tara Goverts

Werksessies Samenhang in bijhouding NWB en BGT


Geonovum organiseert samen met het programma Samenwerking Nationaal Wegenbestand een aantal werksessies om meer samenhang in de bijhouding tussen het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te krijgen.

Ons beeld is dat NWB en de BGT binnen een organisatie door verschillende personen en afdelingen wordt bijgehouden. Een gevolg hiervan is dat het NWB en BGT niet altijd op elkaar afgestemd zijn. Het is belangrijk dat NWB en BGT actueel en consistent met elkaar zijn. Beide spelen een belangrijke rol in de geo-informatie infrastructuur van Nederland.

In een eerdere verkenning zijn scenario's geschetst om de bijhouding van NWB en BGT dichter bij elkaar te brengen. Een van deze scenario's willen we verder uitwerken: het scenario SIGNALEREN.
In twee expertmeetings willen we een checklist van activiteiten/gebeurtenissen opstellen, die leiden tot mutaties aan de ene kant (bijvoorbeeld BGT) en relevant zijn voor de ander (bijvoorbeeld NWB). Via een signaalfunctie kan de andere registratie dan hierop aanpassen.

We zijn op zoek naar deelnemers die betrokken zijn bij de bijhouding van het NWB en/of de BGT. Op donderdag 8 februari van 13.00 tot 15.30 uur is er een werksessie bij Geonovum in Amersfoort. Aanmelden hiervoor kan via imgeo@geonovum.nl.


Kennisplatform APIs is van start


Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.

API’s (Application Programming Interfaces) hebben een steeds belangrijker rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.  Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, als een data-service, met alle complexiteiten van dien. Het Kennisplatform APIs wil APIs beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van APIs uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren.

De eerste werkgroep autorisatie/authenticatie van het kennisplatform APIs gaat 11 december van start. Deze gaat aan de slag met het opstellen van een Nederlands profiel voor OAuth. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van APIs als in het algemeen bij data-uitwisseling.

Geïntereseerden voor deze werkgroep en haar resultaten kunnen zich via deze website opgeven. In het formulier kunt u aangeven of de 11de meedoet in de werkgroep of op de hoogte wilt worden gehouden.

In 2018 start een tweede werkgroep binnen het Kennisplatform APIs. Die werkgroep gaat zich richten op het afstemmen van vraag en aanbod van APIs.’
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de geo-standaarden en Geonovum
2018 Geonovum


Instellingen wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief