Copy
 

Platform implementatie Linked Open Data
November 2013

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Verder met Linked Open Data!

Nadat in 2012/2013 de mogelijkheden voor het prepareren van data, het linken van data en de mogelijkheden van linked data zijn onderzocht, gaan we in 2013/2014 verder als Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD 2.0). De focus in deze tweede fase ligt op het toepassen van Linked Open Data. Aan de hand van cases werken deelnemers verder aan de URI strategie, Semantiek, Linked Data en Locatie, de Front end en Linked Data en Uitdagingen voor bouwers van toepassingen. Daarnaast werkt een groep de bestuurlijke boodschap van Linked Data uit en werkt er een groep aan het verspreiden van kennis over Linked Open Data. In deze nieuwsbrief vindt u een impressie van de kickoff en leest u meer over de onderwerpen waaraan we werken. 
Meer weten over het platform of wilt u aanhaken? Neem contact op met Erwin Folmer.

 

Kick off bijeenkomst 13 november

De kickoff van de piLOD werd opgeluisterd met presentaties van verschillende sprekers. Marc van Opijnen (KOOP) nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden van Linked Open Data voor het domein van de rechtspraak. Christophe Gueret (DANS)  gaf zijn visie op het publiceren van Linked Open Data, met daarin parallellen naar hoe we vroeger documenten publiceerden, en Bart van Leeuwen (Netage) presenteerde de stand van zaken van Linked Data in het Brandweerdomein. Wouter Beek (Vrije Universiteit) nam de deelnemers mee naar de praktijk van vandaag. Hij gaf een ontnuchterend voorbeeld van hoe een overheidspartij open data nu beschikbaar stelt. Vervolgens liet hij zien hoe eenvoudig deze data zijn om te zetten naar Linked Open Data, en hoe snel dan toepassingen te realiseren zijn.
 

Werkgroepen en contactpersonen

PiLOD 2.0 werkt aan:
  • Verankering van Linked Open Data – John van Echteld (CGI)
  • Educatie over Linked Open Data – Marcel van Mackelenbergh (Belastingdienst)
  • URI Strategie Experiment – Jeroen Baltussen (Geonovum)
  • Semantiek – Arjen Santema (Kadaster)
  • Linked data en locatie – Linda van den Brink (Geonovum)
  • Front-end van Linked Open Data – Job Spierings (Waag Society)
  • Bouwers van Apps – Dimitri van Hees (Freshheads)
Kijk op www.pilod.nl voor het laatste nieuws van de werkgroepen en contactgegevens.

Aanhaken?

Wat betreft PiLOD voorman Erwin Folmer (Geonovum en TNO) is het platform "on the road”. Erwin Folmer: "We organiseren tot en met 25 juni nog vijf bijeenkomsten, waarop nationale en internationale sprekers hun visies en expertise delen, we bijpraten over de voortgang van de werkgroepen en inhoudelijk verder werken. Alle bijeenkomsten zijn open. Dat betekent dat iedereen met interesse voor het onderwerp, van harte welkom is. Heb je eerdere bijeenkomsten gemist, dan is dat geen probleem. Elke bijeenkomst biedt zowel nieuwkomers als experts inspiratie. De eerstvolgende bijeenkomst is op 29 januari bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het programma is nog in ontwikkeling maar we kunnen de komst van internationale sprekers al bevestigen: Phil Archer van W3C komt naar de VU en sprekers van de Universiteit van Münster (Duitsland) en The Semantic Web Company (Oostenrijk), zullen initiatieven en resultaten van Linked Open Data presenteren.”
 

Meld je aan voor de volgende bijeenkomst!

Op 29 januari 2014 is de volgende bijeenkomst van de Linked Open Data pilot: PILOD 2.0. Gastheer is dan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op het podium staan: Phil Archer van W3C, sprekers van de Universiteit van Münster (Duitsland) en The Semantic Web Company (Oostenrijk). Iedereen kan bij deze bijeenkomst aanschuiven.

Aanmelden

 

Werkgroep: Linked data en locatie

De Linked Data en Locatie werkgroep onder aanvoering van Linda van den Brink (Geonovum) heeft als ambitie om de locatie component beter in de algemene linked data standaarden te krijgen. Ook is er veel behoefte om ervaring op te doen met geo-informatie in combinatie met linked data en daarbij het antwoord op allerlei prangende vragen te vinden. Zie voor de resultaten van de brainstorm tijdens de PiLOD caroussel van 13/11 www.pilod.nl. Er wordt een vervolgsessie gepland met geïnteresseerden om de Linked Data en Locatie case verder vorm te geven. Een aantal deelnemers zou graag een case uitwerken met sensoren en linked data. Als hier genoeg animo voor is, starten we hier een subwerkgroep voor op.
 

Werkgroep: implementatie URI strategie

In deze werkgroep implementatie URI-strategie willen we de in de vorige fase opgedane kennis, toepassen op een aantal basisregistraties (BAG, BGT). Ook is er belangstelling vanuit Beheer Openbare Ruimte, Omgevingswet, gezondheidsstatistieken CBS en Onderwijs Begrippen Kader. Hierbij ligt de nadruk op doen. Het resultaat is een aantal operationele LOD datasets. De URI strategie wordt zo getoetst aan de praktijk. Ook andere vraagstukken komen aan de orde zoals: Hoe presteert een grote LOD store? Hoe fijnmazig wil je URI’s toekennen (bij bijvoorbeeld sensordata)? Wat is de meerwaarde van LOD voor het doorontwikkelen van de basisregisters in samenhang? Is een LOD concept ook geschikt voor het lokaal verrijken van (basis)registraties? Op de workshop van 13 november hebben 19 mensen aangegeven mee te willen gaan doen met deze werkgroep. Jeroen Baltussen leidt deze werkgroep.

Werkgroep: Semantiek

Als gegevens als linked data worden gepubliceerd wordt het nog belangrijker om samen met deze gegevens de betekenis, ofwel de semantiek te publiceren. Om gegevens uit verschillende registraties gemakkelijk met elkaar te kunnen verbinden is het handig dat de semantiek van die registraties op een vergelijkbare manier is beschreven. In de workshop op 13 november is een aanzet tot zo'n vocabulaire voor het beschrijven van een registratie voorgelegd en zijn hier issues en opmerkingen bij verzameld. Ongeveer 15 mensen hebben aangegeven mee te willen denken om te komen tot een breed gedragen vocabulaire. De ambitie is om aan het eind van de pilot vocabulaires op te leveren voor begrippen en gegevens in (basis)registraties, voor uitleg van wet en regelgeving en mogelijk ook voor zaken als vergunning verlening. Dit willen we doen via discussies in de LinkedIn groep en op de conceptual fridays en natuurlijk in de workshops tijdens de geplande plenaire bijeenkomsten. Arjen Santema (Kadaster) voert de werkgroep Semantiek aan.
 

Werkgroep: Bestuurlijke verankering

John van Echteld is trekker van het thema Bestuurlijke verankering. Inspiratie putte hij onder andere uit een bijeenkomst van de vaste kamercommissie van Binnenlandse zaken over de Visie en actieplan Open overheid en de stand van zaken Open Data. Van Echteld: "Eén derde van de Nederlanders kan niet met digitale media om gaan. De overheid moet orde op zaken stellen, om het de burger niet lastiger maken. Doel is de burger te assisteren. Op de startbijeenkomst van de PiLOD hebben we met veel personen gediscussieerd over deze doelstelling. We willen de doelstelling ‘De burger assisteren’ adopteren. Over onze boodschap en over hoe deze te communiceren zijn veel goede ideeën en suggesties ingebracht. Vooral de opmerking “Je zou over Linked Open Data moeten vertellen, zonder het te benoemen” heeft ons aan het denken gezet. De ambitie van ons thema is dat minister Plasterk naar onze slotbijeenkomst komt. We willen hem helpen de burger te assisteren. Als je daarbij wilt helpen, mail dan naar john.van.echtelt@cgi.com. Op dinsdag 17 december a.s. komen we bij elkaar om de vervolgstappen te bepalen."

Werkgroep: Kennisdelen

Marcel van Mackelenbergh trekt het thema Kennis. Van Makcelenbergh: "Het thema Kennis richt zich vooralsnog op de fundamentele vragen die je tegenkomt als je Linked Data wilt gaan ontwerpen. We maken daarbij gebruik van Open Innovatie: Een ieder bedenkt voor zichzelf wat zijn/haar antwoord is op een bepaalde Linked Data-vraag. Het thema Kennis doet dit in alle openheid. Anderen kunnen zien wat er wordt bedacht en daar hun bijdrage aan toevoegen. Zo delen en creëren we met elkaar kennis. De kennisdelers heb ik de rol van journalist gegeven. Redacteuren bekijken wat er gebeurt, coördineren activiteiten en kijken vervolgens hoe alles begrijpelijk bekend kan worden gemaakt bij geïnteresseerden. Tijdens de kick-off is er een carrousel geweest waar wisselende groepjes hun input hebben gegeven voor het thema kennis. De uitkomst is verwoord op www.pilod.nl. Zo maken we onze eerste stapjes al. Ik hoop langs deze weg nog vaak jullie aandacht te vragen voor nieuwe resultaten vanuit ons thema. Verwacht een spetterend eindresultaat!"
 

Werkgroep: Front end showcases

De werkgroep die onder aanvoering van Job Spierings (Waag) bezig gaat met Front end showcases, kon zich tijdens de kickoff verheugen op veel belangstelling, datasets en goede ideeën. Deze werkgroep wil demo’s en showcases ontwikkelen die laten zien wat er kan met LOD. Complex hoeft niet, een clickable demo mag, evenals het combineren van open en ‘gesloten’ of (zinvolle) dummy data. Het resultaat zou voor publiek met weinig voorkennis snel inzichtelijk moeten maken wat de voordelen zijn van het 'linked' ontsluiten van data. Er zijn vier hoofdthema’s ingebracht: visualisaties van data, inzicht in wat gebruikers eigenlijk willen met data zodat ze goed als LOD ontsloten kunnen worden (requirements), al dan niet visuele uitleg van LOD/datamodellen/vocabulaires en creatieve ideeën en ontwerpen. Meer over de activiteiten van deze werkgroep is te vinden op www.pilod.nl.
 

Werkgroep: Uitdagingen voor bouwers van apps

Dimitri van Hees  van Freshheads is de aanvoerder van de werkgroep Uitdagingen voor bouwers van apps. Linked Open Data is een fantastische technologische ontwikkeling, waarvan met name het technische aspect ook voor makers van apps, websites, Internet Of Things toepassingen, etc. (onze tak van sport dus) enorm potentieel heeft. Momenteel gebeurt er nog weinig doordat de drempel voor deze doelgroep te hoog is. Willen we dit veranderen? Zo ja, hoe kunnen we dit veranderen? Zo nee, waarom niet? Is de drempel wel te hoog? Dit soort vragen kwamen voorbij tijdens de sessies. De resultaten zijn in te zien via dropbox. Opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via dimitri@freshheads.com of via @dvh op Twitter. Via dit laatste medium zal ik de ontwikkelingen ook als eerste delen.
 

De volgende bijeenkomsten staan gepland

Datum Evenement Toelichting
29 januari 2014
12 maart 2014
17 april 2014
19 mei 2014
25 juni 2014
Vrije Universiteit Amsterdam
RCE Amersfoort
SLO Enschede
Waag Society Amsterdam
Beeld en Geluid Hilversum
aanmelden
 
Blijf op de hoogte

LinkedIN | Pilod.nl | Nieuwsbrief | Twitter #lodnl 


Het Platform implementatie Linked Open Data wordt mogelijk gemaakt door:
Geonovum | TNO | DANS | SLO | DEN | Ministerie I&M | Ministerie BZK |Ordina | Belastingdienst | Kadaster | Forum Standaardisatie | Rijkswaterstaat
 
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.