Kunt u de email niet goed bekijken? Open hem in uw browser.
WarmteNieuwsbrief
Wind, energiebesparing en .....

Op 4 september moeten de sociale partners definitief hun handtekening zetten onder het Energieakkoord, dat binnen de Sociaal Economische Raad (SER) is onderhandeld. Marktautoriteit ACM zal dan de aspecten voor mededinging hebben beoordeeld. SER heeft een samenvatting van het akkoord gepubliceerd.
In de pers is vooral aandacht voor de 10.450 MW windenergie, de sluiting van oude kolencentrales en het fonds voor energiebesparing. Warmte is uiteraard impliciet onderdeel van energiebesparing. Het akkoord noemt specifiek het benutten van restwarmte, maar warmte ontbreekt in de invulling van de doelstelling voor duurzame energie. Dat is een grote omissie, want in het eindverbruik van energie is het aandeel warmte veel groter dan het aandeel elektriciteit. Uit de aanvragen in de subsidieregeling SDE+ van 2012 en 2013 blijkt duidelijk dat groene warmte een hoofdrol kan spelen en minder subsidie vergt dan duurzame elektriciteit.
In de samenvatting van het SER-rapport zijn ook geen specifieke maatregelen voor groen gas en warmtekrachtkoppeling (WKK) te vinden. Wel constateert de raad dat het dreigend wegvallen van WKK in de industrie niet bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiëntie. Maar die constatering leidt niet tot voorstellen voor actie. 

Prioriteit voor industriële restwarmte
In het hoofdstuk industrie, agrarische sector en bedrijfsleven staat:
'Rendabele benutting van industriële restwarmte verdient hoge prioriteit, en partijen komen met een samenhangend plan van aanpak om de potentie in Nederland te kunnen benutten. Mogelijkheden voor een regionale warmte-infrastructuur worden hierbij onderzocht voor een aantal gebieden in Nederland, gebruikmakend van en vergelijkbaar met de voorstellen die hiertoe al gedaan zijn vanuit de regio Rotterdam.'
Het is fijn, dat de overheid onderzoek naar regionale warmte-infrastructuur wil doen. Maar in het kader van Europese afspraken was Nederland hiertoe al verplicht. 

Energiebesparing
Jaarlijks moet het eindverbruik van energie met 1,5 procent verminderen. In totaal komt dat in 2020 op 100 Petajoule uit. Een deel van de besparing is op vrijwillige basis, een ander deel zal de overheid opleggen. 
Een nationaal energiebespaarfonds moet zorgen voor de financiering van rendabele maatregelen. In het voorstel zit een revolverend fonds met een kapitaal van 600 miljoen Euro.
Voor huurwoningen hebben coöperaties en particuliere verhuurders toegezegd om de energielabels van hun woningen te verbeteren.

Energietransportnetten
Een van de tien pijlers van het akkoord is het Energietransportnetwerk. Dat moet gereed zijn voor een duurzame toekomst. In hoeverre daarbij ook gedacht is aan warmte- en koudenetten is uit de summiere tekst niet op te maken. 
Duidelijk mag wel zijn dat de inpassing van de voorgestelde windparken een grote inspanning zal vergen. De afname van het Nederlandse elektriciteitsnet varieert ruwweg tussen 5.000 en 14.000 MW, terwijl het toe te voegen windvermogen volgens het akkoord 10.450 MW zal bedragen. 

Belastingvoordeel voor coöperaties
Decentrale opwekking van energie is de derde pijler van het Energieakkoord. Opmerkelijk is de steun voor doorlevering:
'Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 ct/kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers en waarbij de leden van de coöperaties/VvE’s en de installatie(s) zich in een zogenaamde ‘postcoderoos’ (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) bevinden.'
Deze paragraaf lijkt duidelijk geschreven voor elektriciteit uit wind en zon, maar kan allicht ook gelden voor een wkk op biogas of hout. 

Innovatie
In het akkoord wordt innovatie vooral in het kader van export genoemd. De ambitie is om de economische waarde van de schone energietechnologieketen voor 2020 te verviervoudigen ten opzichte van 2010. Er wordt geld vanuit de SDE+ ingezet voor demoprojecten en en een subsidie vanuit een innnovatieprogramma. Dat wordt gefinancierd door de Energie Investerings Aftrek (EIA) te verminderen. 


Stadsverwarming Purmerend gaat groen

De houtketels voor de nieuwe warmtecentrale van  Stadsverwarming Purmerend (SVP)  zijn in augustus geplaatst. Dankzij een samenwerking met SBB is de warmte in Purmerend straks voor 80 procent duurzaam.
Purmerend is één van de voorbeelden van overschakeling van warmte uit een elektriciteitscentrale naar duurzame warmte. In Enschede zijn ze al enkele jaren geleden overgeschakeld op warmte van Twence en in Rotterdam krijgen de warmtenetten van NUON en Eneco straks warmte van AVR Rozenburg.
In al deze gevallen gaat het voor een deel van de netten om oudere netten in bestaande woonwijken. Recent verschenen er berichten over kostbare verbouwingen van woningen omdat de centrale van EON in Leiden gaat sluiten.De praktijkvoorbeelden tonen aan dat die berichten stemmingmakerij zijn. In Purmerend, Enschede en Rotterdam is een verbouwing van de woningen op het warmtenet niet aan de orde. Het grote voordeel van een warmtenet is juist dat meerdere warmtebronnen mogelijk zijn.

Biomassacentrale voor Utrecht

Zowel NUON als Eneco werkten aan de ontwikkeling van een biomassacentrale voor het warmtenet in Utrecht. Beide partijen zijn nu overeengekomen, dat NUON het voortouw neemt bij de verdere ontwikkeling. Daarmee gaat het oudste warmtenet van Nederland straks over op duurzame warmte. 

Resultaten enquete
Op onze jaarbijeenkomst zullen we de resultaten presenteren van de  enquete onder leden en niet-leden van Warmtenetwerk. We verklappen alvast dat de tevredenheid over onze nieuwsbrief 100 % was!
Programma en inschrijven 


NIEUWE LEDEN


Caleffi Hydronic Solutions
Caleffi uit Weert levert in West-Europa apparatuur voor verwarmingsinstallaties: afleversets, warmtemeters en appendages voor warmtenetten.  De Caleffi Academy geeft in Nederland en België opleidingen over waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties.

Siemens
Siemens is een topspeler op het gebied van energie. De activiteiten lopen van turbines in centrales en windparken tot regelapparatuur in woningen. Siemens is actief betrokken bij concepten als smart grids en sustainable cities. Voor warmte- en koudenetten levert het bedrijf regelapparatuur, meters en monitoringsystemen. AGENDA

Workshop geothermie (Den Haag)

23 Sep 2013

ISSO organiseert voor installateurs en adviseurs een gratis bijeenkomst over diepe aardwarmte.

 

Energie 2013 (Den Bosch)

24 Sep 2013 - 26 Sep 2013

Jaarlijkse vakbeurs gericht op energiebesparing en duurzame energie.

 

Dresdner Fernwaerme-kolloquium (Dresden, D)

24 Sep 2013 - 26 Sep 2013

Colloquium over de stand van zaken van warmtenetten in de regio Dresden.

 

Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk

25 Sep 2013

Tijdens vakbeurs Energie 2013. Jaarbijeenkomst met:
- overhandiging boek Werner
- research warmtenetten in EU
- winnares Students Award
- pitches door inzenders voor Maatschappijprijs 2013
 

Biowkk en Power to Heat (Rotterdam)

02 Okt 2013

Workshop over flexibele inzet op fluctuerende stroommarkt en benutting van overschotten bij windenergie in gas of warmte
 

No-dig-event (Vijfhuizen)

03 Okt 2013 - 04 Okt 2013

De Nederlandse vereniging voor sleufloze technieken en toepassingen (NSTT) organiseert op 3 en 4 oktober het 'No-Dig Event' in de Expo Haarlemmermeer.

 

Decennium van duurzaamheid (Leeuwarden)

10 Okt 2013

De Dag van de Duurzaamheid wil projecten die Nederland verduurzaamden in de afgelopen 10 jaar in het zonnetje zetten. 

 

European Heat Pump Summit (Neurenberg, D)

15 Okt 2013 - 16 Okt 2013

Symposium en expositie over warmtepompen.


U ontvangt deze e-mail omdat u in het verleden hebt aangegeven de nieuwsbrief van de Stichting Warmtenetwerk te ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.warmtenetwerk.nl. 

sales@abveenstra.nl 
uitschrijven uit deze lijst.

Ons adres is:
Stichting Warmtenetwerk Secretariaat F&B Postbus 77 Hilversum, Noord-holland 1200 AB Netherlands

Ons telefoonnummer:
+31 (0)35 - 683 88 33

Copyright (C) 2009 Stichting Warmtenetwerk All rights reserved.

Stuur
 deze email naar een vriend.
 
Email Marketing Powered by Mailchimp