Copy
-Embargo tot 12.30 uur donderdag 26 maart 2015-

Mobiliteitscentrale Flevoland wint titel Beste OV-bestek 2015

De mobiliteitscentrale Flevoland is verkozen tot het Beste OV-bestek 2015 tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 26 maart. De verkiezing is georganiseerd in het kader van Samen op Reis met als doel innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen aanbestedingstrajecten. De jury, onder leiding van Marijke van Haaren (voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer), heeft voor de verkiezing 10 inzendingen ontvangen, waarvan 8 bestekken en 2 alternatieve inzendingen.
 
Overwegingen jury
Met het bestek voor de mobiliteitscentrale Flevoland heeft de jury niet voor een ‘standaard’ OV-bestek gekozen, maar voor een bestek waarvan de OV-branche weer kan leren. De jury heeft bij de beoordeling van de bestekken met name gelet op de aard van de gunningscriteria, de bijdrage aan andere beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid, ruimte voor innovatie en aanpassingen gedurende looptijd, controleerbaarheid van de doelstellingen, de mate waarin de reiziger centraal wordt gesteld en leesbaarheid.
 
Ruime vrijheid
De inzending van Flevoland onderscheidt zich ten opzichte van de andere inzendingen onder meer door de overzichtelijkheid van het bestek en de relatief ruime vrijheid die aan de uitvoerder wordt gegeven. Voor een heel complexe opdracht is gedelegeerd opdrachtgeverschap gecreëerd. Er zijn weinig gunningscriteria benoemd, waardoor een inschrijver in staat is om zich beter te onderscheiden. Daarbij is de focus gelegd op ‘need to have’, in plaats van op ‘nice to have’. Het beste bestek gaat expliciet in op de verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheid. Dit is voor de inschrijver heel helder en komt volgens de jury ook de kwaliteit van de aanbesteding ten goede. De positie van de reiziger is in dit bestek expliciet geborgd door een periodiek overleg met een reizigerspanel in te stellen. Daarnaast is een bonus voor de vervoerder gekoppeld aan de reizigerstevredenheid.
 
VIDEO
Op vrijdag 27 maart komt het video-nieuwsitem van de prijsuitreiking, waarin de jury haar overwegingen nader toelicht, online beschikbaar op
www.samenopreis.nu

Aanleiding verkiezing
Vervoerders en overheden ervaren in toenemende mate problemen in de contractering, vooral bij aanbesteding van concessies. De huidige bestekken en contracten worden als te weinig flexibel ervaren en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar een lopende concessie. De juridificering in de contractvorming heeft aan beide kanten geleid tot risicomijdend gedrag. De vervoerders en overheden willen dit samen doorbreken.

Juryvoorzitter Marijke van Haaren: “Innovaties zijn de afgelopen jaren nauwelijks tot stand gekomen door onder andere te gedetailleerde bestekken. Vereenvoudiging, flexibiliteit en innovatie in de contactvorming is nodig om met het OV stappen vooruit te zetten. Overheden en vervoerders staan hiervoor samen aan de lat. Met deze verkiezing zijn we op zoek gegaan naar aanbestedingen die hierin voorop lopen.”
 
De jury bestond naast Marijke van Haaren uit Ray Bodok (adviseur mobiliteit bij Arcadis), Stefan Hulman (algemeen directeur REISinformatiegroep, beter bekend als 9292), Rudy Schoonveld (OV adviseur reizigersbetrokkenheid) en Wim van Tilburg (clusterhoofd Verkeer en Vervoer CROW-KpVV).

 
Initiatief Samen op Reis
Samen op Reis is een samenwerkingsinitiatief van bijna alle OV-partijen in Nederland; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer. Twee jaar geleden (maart 2013) hebben de leden van de initiatiefgroep op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer het manifest ‘Samen op Reis’ aan het Ministerie van IenM aangeboden. Onder de noemer van ‘Samen op reis, OpStap naar een beter OV’ zijn verschillende projecten gestart. Een van de resultaten van Samen op Reis is de presentatie van het rapport ‘Modelbestek van de toekomst’, waarin handreikingen staan voor een meer flexibel en innovatief bestek. Ook het rapport ‘De concessie van morgen’ bevat een raamwerk ter bevordering van meer flexibiliteit en samenwerking in het OV.

 
Noot voor de redactie
Meer informatie via:
www.samenopreis.nu | info@samenopreis.nu | Twitter: @samenopreisOV
Eva van der Veer, tel. 06 2070 1824

Pers is om 11.45 uur op donderdag 26 maart van harte welkom bij de uitreiking op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer in Rotterdam. Willem Burger Kwartier, met de ingang aan het Kruisplein 40 te Rotterdam.