Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen februari 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

 • Verstedelijkingsstrategie: van strategie naar akkoord
 • Slim en Groen onderweg: Mobiliteit in Noord-NL emissievrij in 2035!
 • Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid
 • Reminder: enquête proef met elektrische deelauto's in Groningen en Drenthe
 • Operatie Julianaplein: extra elektrische deelfietsen beschikbaar in Groningen
 • Vijf vragen over... emissievrij vliegen
 • Agenda

Verstedelijkingsstrategie: van strategie naar akkoord


De Verstedelijkingsstrategie is in de vierde en laatste fase aanbeland. Corona, kabinetsformaties en wisselingen van bewindslieden hebben het proces weliswaar vertraagd, maar daardoor was er tevens meer tijd om het over de inhoud met elkaar eens te worden. Er ligt inmiddels een breed gedragen strategie. Tot juli 2022 wordt toegewerkt naar Verstedelijkingsakkoord: een overeenkomst met de ministeries van BZK, I&M en EZK over de gezamenlijke opgave die regio en Rijk in de regio Groningen-Assen hebben. RGA en BZK zijn ook hiervoor gezamenlijk opdrachtgever.
 
Het proces om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie verliep in vier fasen.
 • In de eerste fase (maart – juni 2020) is de ‘Contour Verstedelijkingsstrategie’ opgesteld. Hierin staan een aantal mogelijkheden om woningen te ontwikkelen, bijvoorbeeld meer of minder binnenstedelijk. Deze eerste fase stond onder leiding van het ministerie van BZK en werd uitgevoerd door Bureau De Zwarte Hond.
 • In de tweede fase (juli – november 2020) is gewerkt aan gezamenlijke ontwikkelprincipes die richtinggevend zijn voor de verstedelijkingsstrategie. Dit is uitgewerkt door Bureau De Zwarte Hond, onder leiding van een externe procesbegeleider. RGA en BZK waren hiervoor gezamenlijk opdrachtgever. Het document Koers Verstedelijkingsstrategie fase 2 is hiervan het resultaat.
 • De ontwikkelprincipes zijn in fase 3 (december 2020 - september 2021) verder uitgewerkt. Er zijn uitspraken gedaan over waar en hoe de ruimtelijke opgaven in de regio gaan landen en welke aanpak en ingrepen daarbij horen. Het resultaat is het document Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen: Compleet Coöperatief en Complementair.
 • In de laatste fase (oktober 2021 – juni 2022) wordt toegewerkt naar een overeenkomst met de ministeries van BZK, I&M.  We verwachten nog voor de zomer een akkoord te sluiten met afspraken over bereikbaarheid en wonen. Intussen vindt er nog een verdere uitwerking plaats op de thema's ruimtelijke kwaliteit en economie. Afspraken tussen Rijk en regio hierover worden onderdeel van het Bestuursakkoord.
Meer over de Verstedelijkingsstrategie

Slim en Groen onderweg: Mobiliteit in Noord-NL emissievrij in 2035!
 

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO₂-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO₂-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO₂-uitstoot te verminderen. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken hierin sinds 2018 samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat binnen het programma Slim en Groen onderweg. Dit programma wordt voor Noord-Nederland gecoördineerd door de Regio Groningen-Assen.

Ambitie
Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden – binnen de invloedssfeer van de betrokken partijen – aanwezig om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken. Dit gebeurt langs 13 verschillende actielijnen, waaronder logistiek, smart mobility, deelmobiliteit en de fiets. Rijk en regio participeren en financieren hierin gezamenlijk in de verschillende projecten die bijdragen aan deze ambitie.

Zo is er op het gebied van logistiek veel gaande en heeft het meerwaarde om samen te werken. Verschillende steden, zoals Groningen en Assen, hebben de ambitie om in 2025 emissievrije binnensteden te hebben, maar ook elders in de provincies worden doelen gesteld om de logistiek slimmer en schoner te maken, waarin van elkaar geleerd wordt en gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Daarnaast zijn er ook fietsstimuleringsacties, worden werknemers van bedrijven en leerlingen van scholen gemotiveerd anders te reizen en wordt er een deelautopilot opgestart met behulp van een Rijksbijdrage.

Lees het volledige artikel

Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid


Op 8 februari spraken de ambtelijke werkgroepen bedrijventerreinen vanuit de regio's West-Brabant en Groningen-Assen met elkaar in een digitale sessie. Een bijeenkomst waarin snel de overeenkomsten en verschillen tussen de regio's werden ontdekt en hoe ondanks de verschillen, de behoefte aan afspraken over bedrijventerreinen dezelfde was. Er werd gesproken over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, de strategische samenwerking, benutten van reststromen op bedrijventerreinen en veel meer.
 
De druk op de ruimte in de regio Groningen-Assen neemt, net als in de rest van Nederland het geval is, steeds verder toe. Functies zoals wonen, werken, natuur, recreatie en de energietransitie vragen steeds meer ruimte. Vanuit wonen is de nood hoog. Het is een primair belang, waarvoor andere belangen af en toe moeten wijken. In de publieke opinie wegen onaantrekkelijke bedrijventerreinen dan soms minder zwaar. Kortom, bedrijventerreinen staan onder druk. Enerzijds vanwege verouderde terreinen, vaak tegen stadcentra en dorpskernen aan, die in elk geval voor een deel regelmatig in aanmerking komen voor transformatie naar wonen. Anderzijds omdat ook de vraag naar bedrijfskavels stijgt. Centraal in de discussie staan de enorme kavels die vanuit datacenters en logistiek worden gevraagd, of de hogere milieucategorieën die niemand in de buurt wil hebben vanwege stank bijvoorbeeld.
 
Niet overal is ruimte voor
Binnen de verstedelijkingsstrategie proberen de samenwerkende gemeenten in de RGA een antwoord te vinden op waar de benodigde woningen kunnen komen. Die vraag kun je eigenlijk niet beantwoorden zonder ook na te denken over waar je plek wilt blijven bieden aan bedrijven en werkgelegenheid in de regio. De gemeenten en provincies binnen de RGA werken al lang samen op het thema bedrijventerreinen. Afstemming vindt al jaren plaats over nieuwe terreinen. We leven nu in een tijd waarin ook om keuzes wordt gevraagd, waarin steden en regio's verbonden zijn met steden en regio's in binnen- en buitenland en zich moeten kunnen onderscheiden. De druk op de ruimte maakt ook dat je niet alle bedrijven meer kunt huisvesten. Niet overal is ruimte voor. Regionaal vraagt dat om een verdieping van de genoemde samenwerking rondom bedrijventerreinen. Waarvoor en waar wil je ruimte maken? Wat en hoeveel past bij onze sectorstructuur? De verstedelijkingsstrategie als proces vereist een versneld antwoord op die vragen.
 
Lees het volledige artikel

Reminder: enquête proef met elektrische deelauto's in Groningen en Drenthe


Binnenkort gaat in een deel van de regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe, tussen Groningen en Borger, een proef van start met elektrische deelauto’s. Die worden neergezet op verschillende vervoershubs en in dorpskernen. Met de proef willen de betrokken overheden kijken of deelauto’s een waardevolle toevoeging zijn op het vervoersaanbod in de regio. De Rijksuniversiteit Groningen voert samen met de provincie Drenthe en Regio Groningen-Assen de proef uit, waarvan ook een enquête en onderdeel is. 

Bent u ouder dan 18 jaar, in het bezit van een rijbewijs en woont en/of werkt u in Groningen of Drenthe? Dan horen wij graag uw mening over de proef. Vul hier de enquête in - het duurt slechts 10 minuutjes - en maak daarmee kans op een waardebon t.w.v. €50,-!
 

Operatie Julianaplein: extra elektrische deelfietsen beschikbaar in Groningen

 

Forenzen, studenten en bezoekers aan de stad Groningen kunnen nu gebruik maken van extra elektrische deelfietsen voor hun rit in of naar de stad. Van 8 februari tot en met 15 mei zijn er nog eens honderd elektrische deelfietsen beschikbaar.

De opvallende, blauwe e-bikes staan verspreid over ruim zestig plekken in de stad en zijn bedoeld als alternatief voor de auto tijdens de grootschalige werkzaamheden van Operatie Julianaplein.

Tussen 11 februari en 9 mei krijgt Groningen te maken met Operatie Julianaplein. In die periode wordt het Julianaplein in verschillende rijrichtingen afgesloten. Dit levert drie maanden lang ernstige verkeershinder op. Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er in die periode elke dag 80.000 minder auto's op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Groningen Bereikbaar roept automobilisten daarom op om in die periode zoveel mogelijk thuis te werken, met de fiets, het OV of via een P+R te reizen. Met de elektrische deelfietsen bieden de Groningse onderwijsinstellingen, het UMCG, bedrijvenvereniging WEST en Groningen Bereikbaar reizigers een alternatief vervoermiddel voor de auto.

Lees het volledige artikel

Vijf vragen over… emissievrij vliegen


Een onderzoek naar emissievrij vliegen heeft vorig jaar een bijdrage gekregen uit de Regeling Regionale Projecten van de RGA. Uit het onderzoek is gebleken dat er voor Noord-Nederland in de nabije toekomst grote kansen liggen op het gebied van emissievrij vliegen (elektrisch en waterstof). Minder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof is hiervan een logisch gevolg.

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam van Stichting PEN EM en M3 Consultancy, in samenwerking met Groningen Airport Eelde en NewEnergyCoalition. Ook de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Tynaarlo, Hive Mobility en de Rijksuniversiteit waren bij het onderzoek betrokken. We stelden Gerben Broekema, initiatiefnemer en mede-oprichter van PEN EM, vijf vragen over emissievrij vliegen.
 
Lees het volledige artikel

Deadline projectaanvragen ReP-regeling 

Voor de volgende ronde kunnen weer projectaanvragen worden ingediend bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. De deadline hiervoor is 28 maart 2022. Vóór een aanvraag in behandeling wordt genomen, vindt eerst een gesprek plaats over de concept-aanvraag met de projectleider van de ReP-regeling

 

Agenda  

11 maart
Stuurgroep RGA en werkbezoek

17 maart
Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

28 maart
Deadline ReP-aanvragen (1e ronde 2022)

Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp