Copy
St. 'Erfgoed Werf Gusto'. Nieuwsbrief: Jaargang 3 nr. 6
Plaatsingen op de Websites/Facebook juni 2017
Belijk deze e-mail in uw internet browser
Tewaterlating 'Katsedijk' foto: Cas Oorthuys
'400 m3 stoomhopper No. 41' klaar voor vertrek naar Egypte.
 
Het is volgend jaar (2018) alweer 40 jaar gelden, dat Werf Gusto de poorten moest sluiten. We zullen daar de nodige aandacht aan schenken in de komende maanden met diverse artikelen. In dat kader is het wellicht goed om nog eens na te lezen hoe de Schiedamsche Courant de tewaterlating versloeg van het eerste in Schiedam door Werf Gusto op de helling gezette schip, dat hierboven op de foto staat.


Op de werf “Gusto”

        Een dikke mist, die reeds een paar weken het anders zo fraaie uitzicht van den oever der Maas geheel belemmert, hing ook gisteren over de rivier, toen het eerste vaartuig zou worden te water gelaten, dat op de werf ‘Gusto’ der firma A.F. Smulders alhier is gebouwd. Van het kantoorgebouw wapperden een paar vlaggen en verkondigden in het rond, dat het heden voor de firma een beteekenisvolle dag was.
        Alle gemeentelijke autoriteiten, zooals het gemeentebestuur, de oud-burgemeester Versteeg, lid van Ged. Staten dezer provincie, de hoofdambtenaren in gemeentediensten, de hier geplaatste chefs van rijksdiensten, een aantal mannen van beteekenis uit Rotterdam en elders, waren op de uitnoodiging der firma samengekomen om van hunne belangstelling in deze grootsche industrie blijk te geven. Ook een aantal dames waren voor deze gelegenheid naar de werf “Gusto” gekomen.
        Het schip, dat zou te water gelaten worden, is het eerste van 5 stoom-Hoppervaartuigen, die de firma in bestelling heeft voor de Suez Kanaal-Maatschappij.
      Dit vaartuig heeft een lengte van 182 voet bij een breedte van 32 voet en een holte van 12’ 6”. Het is bestemd om de door de baggermolens opgebaggerde specie door middel van het openen van de deuren in zijn bodem in zee uit te storten, en heeft een draagvermogen van 700 ton.
       Het schip wordt voorzien van twee compound machines van 750 I.P.K. en van twee ketels met een verwarmingsoppervlak van 220 M². De vaarsnelheid in geladen toestand is 9 mijl.
        Den 1sten Juli werd de nieuwe fabriek in werking gesteld en dadelijk werden 5 schepen op stapel gezet, waarvan thans het eerste de helling zou gaan verlaten.
        Te 3½ uur werden de blokken onder de kiel weggeslagen. De dames bestegen de met vlaggen getooide tribune, die tegen den spiegel van het schip was opgebouwd; te 3.42 uur verbrak mevrouw H. Smulders het zijden lint als laatste verbinding van het schip met den vasten wal. Een enkele ruk van het sleepbootje “Gusto” waarmede het aan het schip verbonden was, en langzaam eerst, doch dan sneller en sneller liep het vaartuig langs zijn drie sleden naar omlaag en plofte in het water, zoodat hooge golven terugsloegen.
       En de “Gusto” moest voort jagen in volle vaart om niet al te veel achter te blijven in dien snellen gang van het schip, waarmede het nog steeds verbonden was, doch dat weldra zijn ankers liet vallen en nu met medewerking der “Gusto” omzwierde en spoedig daarop rustig en stil in zijn element bleef liggen.
        En het volk juichte en riep hoezee bij het afloopen en de firmanten, ingenieurs en directie ontvingen de gelukwenschen van velen toen, zooals later de heer Lels van Slikkerveer in een geestige speech dit noemde, het eerste kind uit het tweede huwelijk der firma was verlost.
        Aan mevrouw Smulders werd een fraai bouquet aangeboden.
De te-water-lating van het eerste schip gebouwd op de werf “Gusto” te Schiedam, was hiermede geeindigd, doch een zeer belangrijk iets wachtte den bezoekers nog: de bezichtiging dezer in werking zijnde fabriek.
       Onder leiding van ingenieurs en firmanten werden de verschillende afdeelingen der fabriek nu in ogenschouw genomen.
       Maar laten wij vooral nog mededeelen dat de firma Smulders nog in bestelling heeft: voor de Suez Kanaal-Maatschappij een zuig en persvaartuig; voor een Engelsche Spoorweg-maatschappij een zeewaardigen emmerbaggermolen; voor de haven van Rotterdam een kolentransporteur, voor rekening van de Steenkolen Handelsvereeniging aldaar. (Dit vaartuig, dat een duplicaat is van een dergelijk, door haar voor deze vereeniging gebouwd vaartuig, dat thans reeds te Rotterdam in exploitatie is, is ingericht voor het automatisch bunkeren van zeeschepen en voorzien van zelfregistreerende weegmachine); voor de Argentynsche regeering drie sleepboten, bestemd voor de aldaar te bouwen militaire haven.
      Voorts zijn van werf “Gusto” de volgende schepen (die te Slikkerveer werden van stapel gelopen) na in Schiedam te zijn afgewerkt, naar hun respectieve bestemmingen vertrokken: een baggermolen naar de Haven van Huelva voor de Spaansche regeering; een sleepboot naar Santa Fe (Argentinië)
      Na en rondwandeling vereenigden allen zich in de Show Hall, waar door de firma aan hare gasten de champagne werd aangeboden.
     Daar werden achtereenvolgens door den heer H.J. Versteeg, oud-burgemeester dezer gemeente, onder wiens bestuur de firma zich hier vestigde, door den heer W.G. Leenmans, hoofdinspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat, lid der commissie voor het Suezkanaal, door den heer Lels van Slikkerveer in hartelijke woorden hulde gebracht aan de firma Smulders, die de Nederlandse industrie een eerste plaats wist te doen innemen, niettegenstaande zij toch op bescheiden voet te Slikkerveer haar arbeid was aangevangen; doch de energie en werklust der heeren Smulders heeft deze industrie tot een hoogte weten te brengen als die ze nu reeds bereikt heeft.
    De heer H. Smulders dankte voor de woorden van hulde en waardering voor zijn firma geuit en deelde nog mede, dat de firma nog in bestelling heeft van de Suezkanaal-maatschappij een zuigerpersvaartuig. Ten slotte dankte spr. allen voor hun tegenwoordigheid te dezer plaatse op dezen voor de firma gewichtigen dag, waarop het eerste schip, dat op de nieuwe werf was gebouwd, van stapel is geloopen.

#########

bron: Schiedamsche Courant, 13/12/1905; p. 2/4

Schiedam, 31 mei  2017
Plaatsingen op de website Werf-Gusto.com:
5 juni 2017
Bouwjaar 1903: Bnr. 285, 'Pharaon II', een bijzonder vaartuig. 
22 juni 2017
Fotoboek: Co. 898-2, Kraanschip 'Orca'.
Fotoboek: Co. 880-1, Kraanschip 'Orca'.

Fotoboek: Scheepsmodellen
Utrechtscche Ijzergieterij:  Excavateurs
Plaatsingen Product(foto's) op de Facebookpagina:
10 juni 2017
Jaar 1962: Vaandeldrager van de Gusto Muziekvereniging bij tewaterlating 'Katsedijk' (Bnr. 210-1961).
11 juni 2017
Bouwjaar 1915: Bnr. 482, 150 ton drijvende kraan 'Vlotkraan 1' (Grote Gust) met eerste bemanning.

15 juni 2017
Bouwjaar 1922: Bnr. 552, 150 ton Drijvende kraan 'Gusto'.
16 juni 2017 
Bouwjaar 1940/41: De 150 tons kraan met het Bnr. 571, geregistreerd binnen een 'Verhuurmaatschappij' van Werf Gusto (rechts op de foto) verleent hulp bij het installeren van de kegel op  175 tons kraan met het Bnr. 787.
17 juni 2017
Jaar 1908: Overzicht van de Werf Gusto. 
19 juni 2017
Bouwjaar 1949: Bnr. 938, Aantal secties voor droogdok Wilton Fijenoord.
20 juni 2017
Bouwjaar 1881+: Twee stationaire emmerbaggermolens voor de aanleg van het 'Merwedekanaal'.

22 juni 2017
Jaar 2017: Het terrein van Werf Gusto anno 2017. 'Speldeprikje'. 

25 juni 2017
Bouwjaar 1971: Co. 880-1: 800 ton Offshorekraan voor Champion Kraanschip. (Ongelukje 'Velutina')

Bouwjaar 1947: Bnr. 880, Herstel spoorbrug Kelpen.
27 juni 2017
Bouwjaar 1974: Co. 928, 'Viking Piper'. Laatst bekend als 'Castoro 7'. Aangekomen in Alang  voor sloop.

Bouwjaar 1964: Bnr. 252-1 'Lepelaar' zelfheffend civiel werkeiland met kraan voor Rijkswaterstaat. (Model)
29 juni 2017
Bouwjaar 1971: Co. 880-1, Een 800 ton kraan voor op de 'Champion' besteld door de Heerema Group.
Bouwjaar 1971: Co. 898-2, 800 ton Kraan voor 'Orca' kraan-pijpenleggerschip.

2 juli 2017  St. 'Erfgoed Werf Gusto'


This email was sent to <<E-mailadres*>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Erfgoed Werf Gusto · Hofakkersweg 22 · Exloo, Drenthe 7875 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp