Copy
Logo

Om du kjenner nokon som burde lese nyheitsbrevet, men som kanskje ikkje nyttar e-post i det daglige, så skriv det gjerne ut og lever det til dei.

Status i prosjektet – Vi køyrer på!

Det er spennande og litt tronge tider i Noreg. Det meste har blitt dyrare den siste tida og Regjeringa ønsker å unngå ei ytterlegare oppheiting av økonomien. Det tyder innstrammingar i det komande statsbudsjettet. I lys av dette har det i det siste vore nokre stemmer i Oslopressa som vil legge ned prosjektet Stad skipstunnel.

Men slike signaler har vi i Kystverket ikkje fått. Snarare tvert i mot. Prosjektet er vedtatt og vi er som kjent godt i gong med arbeidet. Vi opplever stor støtte og engasjement frå politikarar, næringsliv, reiselivsaktørar og ikkje minst frå dei komande brukarane av tunnelen, som til dømes hurtigbåtnæringa og kystrederia.

Stort behov for skipstunnel
Behovet for skipstunnelen er stort, ikkje berre i dårleg ver (som det kan vere mykje av rundt Stad, med ofte over 100 stormdøgn per år).

– Ei temperaturmåling blant Kystrederienes medlemmer, viser at heile 80 % vil nytte tunnelen på regulær basis. Dei øvrige 20 % har fartøy som ikkje egnar seg, eller har ikkje ruter/seglingsmønster forbi Stad, gjerne av naturlege årsaker, seier næringspolitisk rådgivar i Kystrederiene Linn Therese Skår Hosteland.
Kystrederiene organiserer over 200 rederier, som trafikkerer norskekysten dagleg.

Hosteland viser til at ved sidan av at skipstunnelen er eit tryggleikstiltak som gir moglegheiter for næringslivet lokalt og godstransporten nasjonalt, er tunnelen også eit klimatiltak.
– Skipa vil oppnå betydelege klimagass-reduksjonar ved å bruke tunnelen, ettersom belastninga på fartøyet og energiforbruket på skipa går ned, seier Hosteland i Kystrederiene.

Les meir om kva Kystrederiene meiner om skipstunnelen

Kva skjer framover?
Det er altså ingen grunn til å ikkje jobbe på vidare for å realisere prosjektet. Det vesentlegaste no er å få ferdig den teknisk funksjonsbeskrivelsen, som omtalar korleis tunnelen skal byggast, inkludert krav til tekniske installasjonar. Dette skal så inngå i konkurransegrunnlaget som etter planen skal ut på anbod til entreprenørar i løpet av våren 2023. Samtidig pågår det eir omfattande reguleringsarbeid ved og i nærleiken av tunnelen. Her er vi og Stad kommune opptekne av medbestemmelse og ein tett dialog med lokalbefolkninga på begge sider av tunnelen. Vi inviterer til jamlege informasjons- og medverknadsmøter. Det neste kjem i veke 39.

Framdriftsplan for Stad skipstunnel

Inviterer til informasjonsmøte i veke 39

Kystverket og Stad kommune inviterer innbyggjarane i Kjøde og Moldefjorden til informasjons- og medverknadsmøte onsdag 28. september på Moldestad Grendahus og torsdag 29. september på Kjøde skulehus. Begge møta varer frå kl. 18 til 20.

Møta vil omhandle siste status i prosjektet, med eit spesielt fokus på støy og støysoner på begge sider av tunnelen. I tillegg vil det kome informasjon om det pågåande reguleringsarbeidet, både for Stad skipstunnel og planane for næringsområda på Lesto og i Kjøde. Til slutt vil ein prøve å få til en «idèverkstad, der ein ønskjer å få innspel om arealbruk og utsjånad på tunnelopningar/entringsområde.

Kystdirektør Einar Vik Arset (t.v.) og prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, deltok på Skiptunnelkonferansen om bord på Havila Castor. Her står dei framofor den komande tunnelopninga i Moldefjorden.

Konferanse om ringvirkninger av Stad skipstunnel

Fredag 9. september ble Skipstunnelkonferansen arrangert om bord på Havila Castor. Det var styringsgruppen for utviklingsarbeid rundt Stad skipstunnel og vekstselskapene i de tre kommunene Stad, Kinn og Vanylven som sto bak konferansen. Målet med konferansen var å sette fokus på mulighetene skipstunnelen vil gi for flytting av persontransport og gods til sjø, der både trygghet, regularitet og punktlighet øker. Til konferansen var det hentet inn flere foredragsholdere som snakket om grønn skipsfart, hurtigbåtforbindelse Ålesund-Bergen, verdiskapingen i sjømatnæringen og hvordan Stad skipstunnel og Stadlandet kan bli et internasjonalt reiselivsikon.

Kystdirektør Einar Vik Arset snakket naturlig nok mest om skipstunnelen som et sjøsikkerhetsprosjekt, som vil gi tryggere ferdsel og bedre regulativitet langs kysten forbi Stad. En fremtid med hyppigere ekstremvær øker behovet for tunnelen, som også vil redusere drivstofforbruket en god del fordi forbruket av diesel øker vesentlig i høy sjø. Men han ser også andre synergier:

– Vi ser jo konturene av lokal verdiskapning. De er kanskje ikke så tydelige per i dag, men det er godt å se at vi som prosjekteier og prosjektherre kan bruke lokale fasiliteter og lokale leverandører, sa kystdirektøren som tror synergiene etter hvert vil bli store – både før under og etter bygging.

– Tunnelen gir store muligheter for det lokale og regionale næringslivet. Vi skal ikke bare etterlate oss et hull i fjellet. Dette skal bli fint utformet, og vi har troen på at tunnelen også vil ha en betydelig reiselivseffekt, sa kystdirektør Vik Arset.

Dronninga er begeistra for Stad skipstunnel

Kongebesøk i Vanylven kommune. Kongeparet får ein presentasjon av Stad skipstunnel, av tidlegare ordførar, Jan Helgøy. På bildet er også statsforvalter i Møre og Romsdal, Else- May Norderhus og noverande ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande. Foto: Synste Møre.

Siste dagen i august var kongeparet vårt på besøk i Vanylven kommune. Kommuna ligg som kjent like inntil tunnelopninga for Stad skipstunnel. I talen sin til dei frammøtte utrykte dronning Sonja begeistring for den komande skipstunnelen og sa at kongeparet sjølvsagt kjem tilbake til opninga av tunnelen.

På Åheim i Vanylven fekk kongeparet mellom anna treffe tidlegare Vanylven-ordførar Jan Helgøy, som har kjempa for Stad skipstunnel sidan midten av 1980-talet.

– For noen dristige planer og store visjoner! Vi ser frem til fortsettelsen av dette prosjektet – som kan skape nye muligheter for næringslivet i Vanylven, og for hele Vestlandet. Og vi kommer selvsagt gjerne tilbake til den åpningen, sa dronning Sonja i talen sin til innbyggjarane.

Vi gleder oss til å invitere kongeparet og kongeskipet til opninga av tunnelen når den tid kjem.

Info til entreprenører – konkurranseutsetting i 2023

Kystverket arbeidar med konkurransegrunnlaget for bygginga av Stad skipstunnel. Konkurransa for totalentreprisa skal etter planen bli lyst ut første kvartal 2023. Vi planlegg ei synfaring for interesserte entreprenørar i tunnelområdet i forkant av utlysinga. Meir informasjon om dette kjem snart.

Vi vil tilrå entreprenørar å følge med på nettsida kystverket.no/entreprenor. Her vil vi komme med informasjon om prosessen så snart det skjer endringar.

Meir om Stad skipstunnel
Treng du å kome i kontakt med oss? Klikk her.