Copy
Logo

Det bles til tider friskt rundt Stad. Men det gjer det sanneleg i mediene også. Medieoppslaga om skipstunnelen innheld både motstand og støtte til prosjektet.

– Vi kan ikkje forhalde oss så mykje til det som diskuterast, anna enn å kome med faktaopplysningar om prosjektet, pågåande arbeid og framdrift. Vi har fått eit mandat frå Stortinget om å bygge ein ny sjøveg gjennom Stad, og held oss til det. Men at det er stor interesse rundt prosjektet, og at skipstunnelen engasjerer, er berre bra. Det gjer prosjektet betre, seier prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Status
Arbeidet med reguleringsplanar går sin gang. Det gjeld både reguleringa for tunnelopningane og regulering av nye og eksisterande næringsområde som skal ta i mot stein frå skipstunnelen. Dette er omfattande og tidkrevjande arbeid.

– Vi er i sluttfasen med å få oversikt over behova for steinmassar og kor mykje masse kvart enkelt tiltak treng. Vidare ønsker vi ei prioritert liste frå kommunane om kva tiltak som bør få stein, for vi har ikkje stein til alle tiltaka. Truleg har vi denne oversikta klar tidleg på nyåret, seier Terje Skjeppestad.

Vidare arbeider ein med teknisk funksjonsbeskrivelse, som inngår i konkurransegrunnlaget som skal ut på anbod til entreprenørar i 2023. Meir om dette i eigen sak.

Detaljering og nye illustrasjonar
Det pågår elles eit spanande arbeid med å regulere, og ikkje minst detaljere, portalopningane og områda rundt. Målet er å få fram skipstunnelen som eit landemerke, der tunnelen og utsjånaden på denne vil vere styrande for arkitektur og framtidig utbygging i nærleiken. Arbeidet er inspirert av eksisterande topografi, materialar, fauna med meir på Stadlandet, samt innspel frå lokalbefolkninga, og skal ende med ein plan og detaljerte illustrasjonar på korleis skipstunnelen vil sjå ut ved ferdigstilling, og korleis området kan utvikle seg på litt sikt. Det blir ikkje heilt slik som tidlegare skisser, for det har skjedd mykje undervegs – ikkje minst i høve det som skal byggast og utviklast
ved tunnelopningane. Men vi vonar det skal bli bra! Nye illustrasjonar og planar blir klar på nyåret.

Det kjem snart nye illustrasjonar og planar for tunnelopningane og områda rundt. Dette er ein tidligare illustrasjon. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Inviterer til leverandørkonferanse

31. januar arrangerer Kystverket en konferanse for potensielle entreprenører og leverandører til Stad skipstunnel.

– Med konferansen ønsker vi å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som vi får nyttige innspill for å gjøre funksjonsbeskrivelsen og konkurransegrunnlaget best mulig, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Arbeidet med Stad skipstunnel er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.

For at konkurransegrunnlaget skal bli best mulig og for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, inviterer Kystverket til en leverandørkonferanse på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar. Dialog-konferansen gjennomføres på norsk og krever fysisk oppmøte (den overføres ikke digitalt).

Konferanse og dialog
Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører. En til en-samtalene er forbeholdt leverandører eller konsortier som kan levere på hele behovet til Kystverket.

Les mer på kystverket.no – leverandører kan melde seg på via Doffin og Mercell

Kystverket har fått mange nyttige innspill til smarte løsninger i og rundt skipstunnelen. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Jakter smarte løsninger til skipstunnelen

Tidlig i november gikk Kystverket og prosjekt Stad skipstunnel ut og etterlyste innovative miljøer og leverandører, som kan ha smarte tekniske løsninger til bruk på innsiden av skipstunnelen. Mange har allerede meldt seg.

Vi har fått rundt 20 ulike e-poster til nå, og vi har allerede møtt flere av leverandørene på Teams. I bunken er det flere nyttige innspill, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

De tekniske systemene har stor betydning for funksjonaliteten, oppetiden og ikke minst sikkerheten til tunnelen. Det er derfor viktig å få innsikt i hvordan den tekniske kompetansen i markedet kan utnyttes best mulig.

Hvilke løsninger har dere fått tips om?

Det er en del forskjellig, men en del av det handler om materialvalg, kvalitet og katodisk beskyttelse i et krevende miljø, med saltvann, korrosjon og tåke. Andre har tipset om fendringsløsninger og løsninger knyttet til masseuttak og logistikk. I bunken er det også innspill knyttet til strømningsforhold, vind og bølger og hvordan dette bør håndteres. Det er stort engasjement for prosjektet, roser Skjeppestad.

Det er fortsatt ikke for sent å kontakte Kystverket, om du har nyttige løsninger til skipstunnelen.

Vi vil følge opp alle henvendelser og vurdere hvordan vi best kan bruke tilbakemeldingene i forberedelsene av prosjektet. Vi vil sikre oss at vi har det nyeste og beste utstyret, sier prosjektleder Skjeppestad.

Les opprinnelig sak på kystverket.no

Nytt frå kommunane ved skipstunnelen

Status for planarbeid i Stad kommune knytt til skipstunnelen:

  • Saker om fastsetjing av planprogramma for Kjøde og Lesto skal handsamast i utval for areal og eigedom 29/11.

  • Oppstart av detaljregulering for Berstad vassverk vert varsla i veke 46.

  • Det blir arbeidd detaljregulering for Moldestad næringsområde med mål om å legge planen fram for vedtak i mars 2023.

Hva faen skal vi med Stad skipstunnel?
Ordførar Ola Teigen i Kinn med kraftsalve for skipstunnel i lesarinnlegg.

Les lesarinnlegget her

Ny dagleg leiar i Stad vekst
Synnøve Aabrekk (biletet under) starta opp som ny dagleg leiar i Stad Vekst 1. november. Aabrekk er frå Nordfjordeid, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Visit Sørlandet Utvikling. Ho vil framover jobbe aktivt opp mot relevante nærings- og utviklingsprosjekt knytt til Stad skipstunnel.

Vekstselskapa vert prosjektleiar for ringverknadsprosjektet

Meir om Stad skipstunnel
Treng du å kome i kontakt med oss? Klikk her.