Copy
26 september 2013 | nummer 13
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Ouderbetrokkenheid speerpunt van beleid

Afgelopen augustus stuurde staatssecretaris Dekker, mede namens de minister, een brief naar de Kamer waarin hij aandacht vraagt voor ouderbetrokkenheid. In de brief beschrijft hij het partnerschap tussen school en ouders als belangrijk speerpunt van beleid. Hij noemt de thema’s loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en lezen met jonge kinderen als thema’s waar expliciet aandacht voor komt. Daarnaast geeft hij aan dat er extra financiële middelen vrijkomen voor onderzoek naar de ouderrol bij LOB.

Met betrekking tot de regionale aanpak van ouderbetrokkenheid noemt de staatssecretaris ook de samenwerking met EDventure en het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid in de brief. Dit landelijk dekkend netwerk van zestien onderwijsadviesbureaus organiseert en initieert activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid. Zo publiceerde een samenwerking van Fontys Fydes en Cedin in september Succes! met ouders, een boek met succesverhalen, praktische voorbeelden en achtergrondinformatie over doelgericht werken aan ouderbetrokkenheid.

omhoog

Aftrap regionale aanpak ouderbetrokkenheid

Op maandag 23 september vond in Rotterdam (en via een digitale verbinding tegelijkertijd in Vlissingen) de kick-off plaats van een reeks regionale bijeenkomsten rond ouderbetrokkenheid. Op de bijeenkomst gaven Annemarie Kaptein (directeur EDventure), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Bagchus (directeur primair onderwijs bij het Ministerie van OCW), namens staatssecretaris Dekker, de aftrap van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid.

Het ministerie van OCW beoogt met de regionale aanpak het thema partnerschap tussen ouders en school nog dichter bij de scholen te brengen en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren.
Bekijk videobeelden van de bijeenkomst.

omhoog

Brochure met visie jeugdzorg aangeboden aan Tweede Kamerleden

In de brochure Samenwerken aan de beste jeugdzorg presenteert EDventure de gezamenlijke visie op de jeugdzorg in 2015. De brochure is in nauwe samenwerking met de leden van EDventure tot stand gekomen.

Op 27 juni is de brochure aangeboden aan de Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers met jeugdzorg in de portefeuille.
Bekijk de brochure.

omhoog

EDventure lanceert nieuwe Onderwijsdatabank

In juli lanceerde EDventure de vernieuwde Onderwijsdatabank en Tijdschriftenplein met een nieuw technisch systeem en een verbeterde vormgeving. Ook is er een koppeling gerealiseerd tussen Onderwijsexpertise.nl, de landelijke portal voor onderwijsexpertise, en de Onderwijsdatabank.

Door de koppeling is het nu mogelijk dat beide portals naar elkaar verwijzen. Zo wordt bij producten op Onderwijsexpertise.nl verwezen naar gerelateerde materialen of literatuur van de Onderwijsdatabank. Op de Onderwijsdatabank wordt verwezen naar het aanbod en naar de profielen van de experts op onderwijsexpertise.nl.

omhoog

Aandacht voor evaluatie vraagfinanciering tijdens ALV EDventure

Op 25 juni kwamen de leden van EDventure bijeen voor de Algemene Ledenvergadering in de Jaarbeurs te Utrecht. Op de agenda stonden o.a. de jaarrekening 2012 en de herijking kerntaken EDventure. Gastspreker Henk Sligte (Kohnstamm Instituut) gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het vervolgonderzoek naar de invoering vraagfinanciering dat het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd.

In het kader van de ALV vond in de middag voor controllers een presentatie plaats van de financiële benchmark 2010/2011, die EDventure heeft laten uitvoeren. Tijdens de vergadering nam Marien Bikker (Centraal Nederland) na ruim zes jaar afscheid als bestuurslid en penningmeester. Bernadette de Munk  van O2L Dyade Advies neemt zijn plaats in.

omhoog

KPN maakt van KlasseContact icoonproject

Met ingang van 1 oktober verandert de logistieke organisatie van het  KlasseContact-project ingrijpend. De logistieke organisatie komt dan geheel in handen van KPN, dat van KlasseContact graag hun ‘icoonproject’ wil maken. EDventure blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen en blijft de verbindende factor in de communicatie met de consulenten OZL. Het project KlasseContact, een gezamenlijk project van het Mooiste Contact Fonds van KPN en EDventure, maakt het mogelijk dat (chronisch) zieke kinderen via een digitale verbinding tussen school en thuis/ziekenhuis toch onderwijs kunnen volgen en contact kunnen maken met klasgenoten.

Over een periode van enkele jaren zullen de KlasseContact-plaatsingen opgeschaald worden van 250 naar 1250 plaatsingen per jaar. KPN heeft speciaal voor deze opschaling een nieuwe communicatieset ontwikkeld, met als naam ‘Klasgenoot’. De set is op maat ontwikkeld voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen die gebruikmaken van KlasseContact.
Lees het artikel over KlasseContact-leerling Romy dat deze zomer verscheen in het tijdschrift 100% NL.

omhoog

Nieuwe kansen dankzij samenwerking Cito en EDventure

In 2010 hebben EDventure en Cito een mantelovereenkomst gesloten rondom het verzorgen van cursussen schoolzelfevaluatie. In deze cursussen leren scholen in het primair onderwijs de toetsresultaten op schoolniveau te analyseren. Een aantal leden van EDventure is een samenwerking aangegaan met Cito waardoor adviseurs jaarlijks gecertificeerd worden om cursussen te verzorgen op scholen.

Ook in het voortgezet onderwijs is steeds meer aandacht voor het volgen van de leerlingprestaties. Om goed voorbereid te zijn op vragen uit het voortgezet onderwijs gaan leden van EDventure zich nu ook verder scholen in het Cito-volgsysteem voor het voortgezet onderwijs.

omhoog

Netwerkbijeenkomsten en masterclasses excellentie

Dit najaar verzorgen EDventure en haar leden in het kader van het OCW-programma Excellente Scholen en het traject Scholen leren van elkaar door het hele land netwerkbijeenkomsten en masterclasses. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor excellente scholen en kandidaat-excellente scholen.
 
De onderwerpen die tijdens de netwerken en masterclasses aan de orde komen sluiten nauw aan bij de thema’s die relevant zijn in de ontwikkeling van een school naar excellentie, maar zijn ook interessant voor scholen die excellent willen blijven. Scholen kunnen zich via de website www.excellentescholen.nl aanmelden voor  de bijeenkomsten.
Bekijk de brochure Lerende Netwerken & Masterclasses, Scholen leren van elkaar.

omhoog

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (OZL) heeft een brochure gemaakt om de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen onder de aandacht te brengen van scholen en samenwerkingsverbanden. Als een leerling acuut, ernstig of langdurig ziek wordt, kunnen zij tijdelijk een beroep blijven doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.

De brochure is beschikbaar gesteld aan alle onderwijsadviesbureaus en educatieve voorzieningen zodat zij de samenwerkingsverbanden en scholen hiermee kunnen informeren. Uiteindelijk doel hierbij is het komen tot gezamenlijke afspraken over de wijze waarop OZL in het kader van passend onderwijs wordt ingevuld. OZL is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en EDventure.
Bekijk de brochure Zieke leerlingen en passend onderwijs.

omhoog

Voortzetting dyslexiebehandelingen Giralis groep

Begin augustus is adviesbureau Giralis Groep overgenomen door Opdidakt. Om de continuïteit van zorg voor de kinderen die bij de Giralis Groep in behandeling waren voor dyslexie te waarborgen, heeft de landelijke coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) schoolbesturen in de regio geïnformeerd over de mogelijkheid dat ONL-partners deze kinderen overnemen. Giralis Groep was voor de zorg en ondersteuning aan kinderen met dyslexie aangesloten bij ONL.
Kijk voor meer informatie op www.onderwijszorgnederland.nl.

omhoog

Pilot ISO Healthcare

Omdat zorg een steeds belangrijker onderdeel is in de dienstverlening van onderwijsadviesbureaus hebben de besturen van EDventure-leden en Onderwijszorg Nederland (ONL) besloten een pilot uit te voeren met de nieuwe ISO-norm voor zorgaanbieders. Uitgangspunt hierbij is het onderzoeken of deze ISO-norm niet meer tijd of geld kost dan de huidige systematiek.

Binnen de zorg is er de bestaande HKZ-kwaliteitsnorm. Nieuw is de (internationale) ISO Healthcare. Als basis voor beide systematieken geldt de ISO 9001. Hierdoor zijn er op een aantal onderdelen overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen de twee systematieken. Om de meerwaarde van de nieuwe norm te onderzoeken zullen twee leden van EDventure dit najaar starten met de pilot.

omhoog