Copy
16 oktober 2015 | nummer 26
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Geslaagde kick-off Acadin - leeromgeving met verrijkingsmateriaal

Onlangs heeft in Utrecht de formele, interne kick-off plaatsgevonden van Acadin. Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld in opdracht van OCW. Vanaf 1 augustus wordt de leeromgeving beheerd en doorontwikkeld door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van EDventure.

De afgelopen maanden is er door het consortium hard gewerkt aan Acadin. Zo zijn er extra opdrachten voor de leeromgeving gemaakt en is de website aangepast. Ook is een nieuwe folder ontwikkeld, die te downloaden is vanaf de website. Acadin is aanwezig op de Onderwijsdagen op 9, 10 en 11 november in Rotterdam.
Op de foto rechts de ‘trekkers’ van de Acadin-werkgroepen.

omhoog

EDventure organiseert Innovatiebeurs voor leden

Binnenkort vindt er weer een EDventure Innovatiebeurs plaats voor leden. EDventure organiseert deze jaarlijkse beurs om innovatieve producten en diensten die binnen de onderwijsadviesbranche zijn ontwikkeld, met elkaar te delen en breder in de markt te zetten. Ook komen samenwerkingsvoorstellen met externe partijen ter sprake. Eerder is hier de samenwerking met CITO uit voortgekomen.

omhoog

Platform 2032 presenteert hoofdlijnen van kabinetsadvies

Het Platform Onderwijs2032 is dit jaar een maatschappelijke dialoog gestart over het onderwijs van de toekomst. Via een groot, landelijk debat, waar ook Edventure en leden aan deelnamen, verzamelde het Platform input voor een kabinetsadvies. Deze maand presenteerde het Platform de hoofdlijnen van het voorlopige advies. In de maand oktober vinden gesprekken plaats met alle betrokkenen om in een tweede dialoogronde het advies aan te scherpen. Ook EDventure werkt hiervoor een voorstel uit.

Onze branche levert een belangrijke bijdrage aan het advies van Platform Onderwijs2032. Voor de zomer zijn op 14 locaties in het land door leden van EDventure debatbijeenkomsten over de toekomst van het onderwijs georganiseerd. In juli overhandigden we de uitkomsten van deze debatten aan voorzitter van het Platform Paul Schabel en presenteerden we de resultaten in een infographic en video
Lees meer over het advies van het Platform.

omhoog

Traject Excellente Scholen 2015 in volle gang

Ook dit jaar is EDventure betrokken bij het programma Excellente Scholen, dat vanaf 1 februari valt onder de verantwoordelijkheid van de inspectie.

Voor de zomervakantie gaven 198 scholen een presentatie aan de jury Excellente Scholen om hun excellentieprofiel en algemene onderwijskwaliteit toe te lichten. Bij enkele scholen concludeerde de jury dat de duurzaamheid en stabiliteit van het excellentieprofiel nog onvoldoende geborgd is om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School. In september en oktober bezoekt de jury de overgebleven scholen. Begin volgend jaar zal bekend worden gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School 2015 ontvangen.
Lees meer over het traject Excellente Scholen 2015 op de website van het programma.

omhoog

Samenwerking EDventure met Stichting Lezen & Schrijven

De ministeries OCW, VWS en SZW hebben onlangs het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ gelanceerd, gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland. Voor de uitvoering van dit programma wordt bijna drie jaar lang ca. 18 miljoen euro uitgetrokken. Om de kansen die het actieprogramma voor de branche biedt te verkennen, organiseerde EDventure i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven op 8 september, tevens World Literacy Day, een bijeenkomst waar het programma werd toegelicht en leden vertelden over reeds lopende projecten. Op dit moment werkt EDventure aan een voorstel voor onze branche. 

omhoog

EDventure en leden treden toe tot Alliantie gezondheid en geletterdheid

Een van de lopende projecten gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid (zie vorig bericht) is de ‘Alliantie gezondheid en geletterdheid’. EDventure-leden Cedin en Sardes zijn samen met andere organisaties toegetreden tot deze alliantie, die als doel heeft laaggeletterdheid actief aan te pakken. Op donderdag 29 oktober sluiten EDventure, BCO-Onderwijsadvies en OBD Noordwest zich ook aan bij de alliantie.
Lees meer over de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

omhoog

Samenwerking CvTE en EDventure bij implementatie toetsen

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt een nieuwe diagnostische toets ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: de Diagnostische Tussentijdse Toets (DDT). Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het CvTE bezig met de implementatie van een jaarlijkse eindtoets voor taal en rekenen: de Adaptieve Digitale Centrale Eindtoets (ACET). Om ervoor te zorgen dat de implementatie van beide toetsen zo goed mogelijk verloopt, heeft het CvTE de samenwerking gezocht met EDventure.

Eerder detacheerde EDventure op verzoek van het CvTE een adviseur uit de onderwijsadviesbranche ter ondersteuning van het project. Het CvTE heeft EDventure nu ook gevraagd om als branche met hen samen te werken bij de begeleiding van scholen.

omhoog

Zomeractiviteiten voor KlasseContact-leerlingen

Deze zomer organiseerde het KPN Mooiste Contact Fonds een aantal bijzondere activiteiten voor KlasseContact-leerlingen. KlasseContact is een initiatief van KPN Mooiste Contactfonds en EDventure en maakt het mogelijk dat langdurig en chronisch zieke leerlingen - op afstand - lessen kunnen volgen met hun klas.

In juni brachten ouders en kinderen een bezoek aan de Amsterdam Arena. Ouders speelden daar in teams een voetbalwedstrijd. Voor de kinderen was er een voetbalclinic en een rondleiding door het stadion. Eind augustus stapten KlasseContact-leerlingen in de haven van Monnickendam op de oude klipper ‘De Vriendschap’. Samen met KPN-medewerkers maakten zij een tocht over de Gauwzee en het Markermeer. Deze KPN-medewerkers voeren ook actie voor het sponsoren van extra KPN-Klasgenoten.

omhoog

Ziezondag in het teken van kennisuitwisseling

In september organiseerde Ziezon de jaarlijkse Ziezondag voor consulenten OZL. Ziezon is het netwerk van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) dat EDventure in opdracht van het ministerie van OCW coördineert. Tijdens de Ziezondag stond het delen van expertise centraal. De workshops en lezingen op de dag gingen met name over de dienstverlening en ontwikkelingen binnen OZL. In de middag vergaderden vertegenwoordigers van de vijf Ziezonregio’s over landelijke afstemming.

omhoog

Samenwerking met APS voor publicaties Onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank, onder beheer van EDventure, is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een actueel en volledig overzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

In maart van dit jaar mochten we het APS verwelkomen als nieuw lid van EDventure. In goede samenwerking met het APS wordt momenteel de content van het APS in de Onderwijsdatabank getoetst op actualiteit en aangevuld waar nodig. Interessante publicaties die nog niet in de databank opgenomen zijn, worden de komende tijd zoveel mogelijk mét pdf toegevoegd.
Bekijk publicaties op de Onderwijsdatabank.

omhoog