Copy
7 november 2011 | nummer 2
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure twittert mee

EDventure heeft sinds kort een twitteraccount, zo kan zij nu relevante en leuke ontwikkelingen binnen de onderwijsadviesbranche delen met haar volgers. U kunt ons een tweet sturen aan @EDventure_ONL. Wilt u ons volgen, ga dan naar onze homepage en twitter mee.

omhoog

Samenwerking EDventure en VU Amsterdam

EDventure en de VU Amsterdam gaan binnenkort een samenwerking aan om de werkzaamheid van de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas' te onderzoeken. Deze methode biedt de leerkracht een praktische handleiding met als doel de leerkracht meer grip op de klas te geven en in het bijzonder meer grip op het probleemgedrag van leerlingen met overmatig druk en ongeconcentreerd gedrag. De methode is volledig gebaseerd op wetenschappelijk effectief bewezen ADHD-leerkrachtprogramma’s uit de Verenigde Staten. Gezien de succesvolle resultaten van die programma’s, wordt ook voor ‘Druk in de Klas’ een gunstig effect op het gedragsmatig en sociaal-emotioneel functioneren van kinderen verwacht. Het project betreft een promotieverzoek en bevindt zich in de onderzoeksfase. In twee jaar tijd wordt de effectiviteit van de leerkrachtmethode onderzocht. In dit project werkt de VU, naast EDventure, nauw samen met verschillende partijen, waaronder Stichting Kinderpostzegels, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en oudervereniging Balans.

omhoog

ONL stelt wetenschapscommissie in

ONL, partner bij dyslexie en aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, wenst actief de wetenschap te betrekken bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling en stelt daarom een wetenschapscommissie in. Deze commissie bestaat uit een aantal vooraanstaand wetenschappers die ONL advies uitbrengt t.a.v. diagnostiek en behandeling van dyslexie. Zo wordt bewerkstelligd dat actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en relevante ontwikkelingen op het terrein van ONL nog vroeger worden gesignaleerd c.q. worden geïmplementeerd in de visie en werkwijze. Op dit moment zijn 4000 kinderen in behandeling bij ONL.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 19 onderwijsadviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij de diagnose en behandeling van kinderen met (ernstige enkelvoudige) dyslexie of (lichte) gedragsproblemen.

www.onderwijszorgnederland.nl

omhoog

KlasseContact zet zieke leerlingen in de schijnwerpers

Dit najaar wordt er extra aandacht gevraagd voor het project KlasseContact, een van de maatschappelijke projecten dat het KPN Mooiste Contact Fonds sponsort. Met KPN zet EDventure een ‘Kerstactie’ uit waardoor zieke kinderen die een zogenaamde webchair of digibeter op de basisschool gebruiken, zich even de held van de klas kunnen voelen. Deze maand start een wedstrijd waaraan zieke leerlingen en hun schoolklas kunnen meedoen en waarmee ze een bijzondere prijs kunnen winnen. Op 15 december a.s. ontvangen alle zieke kinderen die meedoen aan deze wedstrijd én hun klasgenoten een leuk kerstpakket op school en thuis.

“Een mooi initiatief waarbij zieke leerlingen in het zonnetje worden gezet”

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds van KPN en Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs. Dit project maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen, die langdurig niet naar school kunnen, mogelijk om lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Met de start in 2008 werden 85 zieke leerlingen aangesloten op een webchair of digibeter, tot op heden gaat het al om 622 leerlingen! Sinds april 2010 ligt de organisatie van het project KlasseContact in handen van EDventure.

www.klassecontact.nl

omhoog

TOP onderwijsadvies met 3 partijen verder

De samenwerking van de TOP partners (Edux, BCO/O2, KPC-PO en Marant) is sinds eind 2010 in ontwikkeling. De alliantie tussen de zelfstandige adviesbureaus betekent een bundeling van de cyclus van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Vanwege grote verschillen in opvatting tussen Marant en de andere partners over de wijze waarop en de vorm waarin de samenwerking gestalte moet krijgen, heeft Marant begin oktober het besluit genomen zich terug te trekken uit TOP. De professionele ontmoetingen en samenwerking tussen Marant en de andere TOP partners op tal van terreinen blijven doorgaan.
Top Onderwijsadvies richt zich op besturen, samenwerkingsverbanden, schoolorganisaties en leerkrachten. De focus ligt op het Primair Onderwijs en de thema's die momenteel in deze onderwijssector hoog op de agenda staan zoals zorgbeleid: handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD), handelingsgericht werken (HGW) en de 1-zorgroute, onderwijsontwikkeling: taal en rekenen en organisatieontwikkeling: dalende leerlingenaantallen ('krimp'), positioneringsvraagstukken en effectief leiderschap.

omhoog

Onderzoek samenvoeging Cedin en IJsselgroep

De bestuurders van onderwijsadviesbureaus Cedin en IJsselgroep hebben zich in de afgelopen maanden georiënteerd op mogelijkheden tot samenwerking van de beide organisaties. Deze lijken op voorhand voldoende kansrijk te zijn. Er zal in de komende maanden een gedegen onderzoek worden uitgevoerd naar gehele of gedeeltelijke integratie van de organisaties. Voor dit onderzoek hebben de toezichthouders van beide organisaties hun goedkeuring verleend. De mogelijkheden tot innovatie, professionalisering en efficiëntieverbetering zijn aantrekkelijk. In een branche die te maken heeft met schaalvergroting en verhevigde concurrentie bieden deze mogelijkheden een versterking van de uitgangspositie. In de komende maanden zal duidelijk worden of deze ambitie concreet gestalte kan krijgen.

omhoog

Klachtenprocedures EDventure en ONL

Onderwijsadviesbureaus hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Daarom bieden (de leden van) branchevereniging EDventure en Onderwijszorg Nederland (ONL) hun cliënten de mogelijkheid samen te zoeken naar een oplossing indien de werkwijze of dienstverlening van een van de aangesloten onderwijsadviesbureaus niet naar wens is.
Indien de interne klachtenprocedure via het onderwijsadviesbureau niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan men besluiten in hoger beroep te gaan door de klacht in te dienen bij de landelijke en onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure. Betreft de klacht de dienstverlening van ONL, dan kan men terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie van ONL, mits de interne klachtenprocedure doorlopen is.

Meer informatie over de klachtenprocedures vindt u op de website van het onderwijsadviesbureau en op www.edventure.nu en www.onderwijszorgnederland.nl.

omhoog