Copy
24 april 2015 | nummer 23
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

VO-raad vraagt EDventure voor werving ICT-coaches

Afgelopen januari initieerde de VO-raad ‘Leerlabs’ die scholen in het schooljaar 2015-2016 gaan ondersteunen bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. De oproep voor scholen om mee te doen aan de Leerlabs leverde ruim 220 aanmeldingen op.

Op verzoek van de VO-raad heeft EDventure coaches geworven voor de Leerlabs. In totaal hebben zich 84 adviseurs kandidaat gesteld, waaruit EDventure een zestigtal mensen heeft geselecteerd. Zo’n 2/3 van dit aantal is afkomstig van leden van EDventure. Scholen kiezen uiteindelijk zelf een coach die past bij hun visie en leerdoelen.
Lees meer over het project van de VO-raad op de website Leerling2020.

omhoog

EDventure haalt pilot Regelluwe scholen binnen

Scholen die in 2013 het predicaat ‘Excellente School’ hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de vijfjarige pilot ‘Regelluwe scholen’. Voor scholen die deelnemen aan deze pilot kan wet- en regelgeving ‘buiten werking worden gesteld’ en het toezicht worden verminderd. Met de pilot wil de staatssecretaris onderzoeken hoe scholen omgaan met de geboden ruimte en of het een impuls geeft tot beter of doelmatiger onderwijs.

Het ministerie van OCW heeft een consortium van EDventure, Oberon en het Kohnstamm Instituut gekozen voor de monitoring van de pilot. Het initiatief voor het project vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord over een aanpak van de regeldruk en hoge administratieve lasten in het onderwijs.
Bekijk de Kamerbrief over de pilot.

omhoog

Onderwijsadviesbranche organiseert debat over toekomst onderwijs

Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 18 debatten door het hele land.

De onderwijsadviesbranche nodigt in het kader van de dialoog ‘Onderwijs2032’ leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden uit om in gesprek te gaan over de inhoud en toekomst van het onderwijs. ‘Onderwijs2032’ is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees meer over de debatten en locaties op de website van EDventure.

omhoog

Consortium EDventure neemt digitale leeromgeving Acadin over

Met het tekenen van een concessieovereenkomst is de leeromgeving Acadin op 16 maart officieel overgedragen aan EDventure en een consortium van leden. Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po en werd eerder door SLO en Kennisnet in opdracht van OCW ontwikkeld. Ruim 4.000 scholen hebben een abonnement op de digitale leeromgeving. De komende tijd zal EDventure samen met twaalf leden voorbereidingen treffen voor de daadwerkelijke start in augustus 2015.
Lees het persbericht over Acadin.

omhoog

Terugblikken op eerste kwartaal Transitie Jeugd

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de Transitie Jeugd nog niet afgerond. Integendeel, er moet nog veel werk worden verricht om het nieuwe decentrale stelsel goed te laten werken. Dit jaar zal vooral een overgangsjaar zijn dat in het teken staat van het op orde krijgen van de inrichting en uitvoering van het nieuwe stelsel. Dit geldt ook voor EDventure-leden die jeugdhulp verlenen.

EDventure ondersteunt haar leden bij de transitie door hen te voorzien van de meest actuele informatie, maar ook door het faciliteren van informatie-uitwisseling. Zo is er op 26 mei een bijeenkomst waarop EDventure samen met de leden terugblikt op de ervaringen van het afgelopen kwartaal en gezamenlijk ‘de tussenstand’ opmaakt.

omhoog

Al 400 aanmeldingen voor congres onderwijs en jeugdhulp

Hoe lukt het onderwijs en jeugdzorg om samen oplossingen te vinden voor jongeren met een ondersteuningsvraag? Dit is waar het vooral over gaat op het landelijke congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ op maandag 1 juni. Het congres wordt georganiseerd door het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ) in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder EDventure. Inmiddels hebben zo’n 400 mensen zich aangemeld voor het congres.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van EDventure.

omhoog

Rol EDventure bij Registerleraar en Schoolleidersregister PO

Sinds enkele jaren is er voor zowel leraren als schoolleiders een beroepsregister waarop zij hun bekwaamheid kunnen aantonen. EDventure-leden spelen bij dit Registerleraar en Schoolleidersregister PO een belangrijke rol als het gaat om de registratie van de gevolgde professionalisering.
 
Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat zij het Registerleraar vanaf 2017 wettelijk wil verankeren voor leraren. Voor schoolleiders geldt dat in cao-afspraken registratie in de A- en D-schalen verplicht is. Nu deelname aan het register verplicht wordt, is het van groot belang dat het aanbod van professionaliseringsactiviteiten in de registers zo uitgebreid en compleet mogelijk is. Op dit moment vinden daarom gesprekken plaats tussen EDventure en betrokken partijen over het zichtbaar maken van het aanbod van onderwijsadviesbureaus in de registers, maar ook over validering en de plaats van maatwerk.
Lees meer over het Registerleraar en het Schoolleidersregister PO.

omhoog

Nieuwe markten centraal tijdens ALV EDventure

In de EDventure jaarvergadering eind februari was veel aandacht voor de verkenning van nieuwe markten. Aan de hand van het Sectorakkoord VO en een trendanalyse en kansenoverzicht is concreet gekeken naar de vo-markt en hebben de aanwezigen eerste acties en plannen richting deze markt besproken. Tijdens de bijeenkomst verzorgde Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School, en het CAOP in Den Haag, een presentatie over het mbo.

omhoog

Ambassadeur KlasseContact Ireen Wüst bezoekt basisschool

Het was een grote verrassing voor de klasgenootjes van Finn toen schaatskampioene Ireen Wüst hun klas binnenstapte! Finn zit op de Willem de Zwijgerschool in Scheveningen en is al enige tijd ziek. Via KlasseContact kan hij toch meedoen met zijn lessen en contact hebben met klasgenoten.

Ireen Wüst heeft als ambassadeur van het KPN Mooiste Contactfonds tijdens haar eerste schoolbezoek goed kunnen zien hoe Finn door de KPN Klasgenoot ondanks zijn ziekte toch in de klas aanwezig is. Ook heeft ze thuis met hem gesproken over zijn ervaringen met het volgen van lessen via de KlasseContact-laptop. Het is het streven van KPN en EDventure om in 2015 voor achthonderd kinderen nieuwe plaatsingen van de KPN Klasgenoot uit te voeren.

omhoog

Weer meer aanmeldingen voor traject Excellente School

Op 26 januari ontvingen 106 scholen het predicaat Excellente School 2014 uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure was net als vorig jaar nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking.

EDventure blijft ook dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor excellente scholen en het up-to-date houden van de website. Voor het nieuwe traject Excellente Scholen hebben zich ruim tweehonderd scholen aangemeld. Dit aantal is weer hoger dan vorig jaar.
Lees meer over Excellente Scholen op de website van het programma.

omhoog

Eerste resultaten strategiemonitor ‘Zaken in Educatie’

Ondernemers zien een cruciale rol weggelegd voor schoolbestuurders en leerkrachten bij de doorbraak van digitalisering in het onderwijs. Dit blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse peiling ‘Zaken in Educatie’ van adviesbureau Thaesis onder 80 ondernemers actief in het onderwijs.

Om de kansen binnen de educatieve sector te onderzoeken is adviesbureau Thaesis de strategiemonitor ‘Zaken in Educatie’ gestart. EDventure ondersteunt deze monitor. Inmiddels heeft ook een tweede peiling plaatsgevonden met vragen over het ondernemersklimaat binnen de educatieve sector.
Bekijk de eerste resultaten van de strategiemonitor.

omhoog

EDventure presenteert op NOT visie onderwijsadviesbranche

Eind januari stond EDventure met een gezamenlijke stand op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht. We kijken met plezier terug op een succesvolle deelname aan deze beurs.

Tijdens de NOT presenteerde EDventure de nieuwe visie van de onderwijsadviesbranche op professionalisering en duurzame schoolontwikkeling. Via een brochure konden bezoekers kennisnemen van onze visie.
Bekijk de brochure ‘Duurzame schoolontwikkeling vereist integrale onderwijsadvisering - Visie onderwijsadviesbranche’.

omhoog

Programma Alles is gezondheid gaat tweede jaar in

Op 4 februari vond de tweede conferentie ‘Alles is gezondheid’ plaats. Tijdens deze conferentie werd teruggeblikt op de activiteiten van het eerste jaar waarin 165 pledges werden getekend en zo’n 600 organisaties zich aan het programma 'Alles is gezondheid' verbonden. Ook EDventure en de leden Sardes en Cedin tekenden de pledge voor het programma. Het programma Alles is gezondheid is geïnitieerd door het ministerie van VWS, SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en heeft als doel: een gezonder en vitaler Nederland.
Lees meer over Alles is gezondheid op de website van het programma.

omhoog

APS toegetreden als nieuw Edventure-lid

Per 1 maart heeft onderwijsinstituut APS zich aangesloten bij onze vereniging. Voor EDventure betekent de toetreding van APS wederom een versterking van ons netwerk.

omhoog