Copy
17 april 2013 | nummer 10
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Interstudie NDO maakt doorstart als onderdeel van Marant

Interstudie NDO, adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling maakt per 11 april 2013 een doorstart als onderdeel van onderwijsadviesorganisatie Marant. Marant neemt de complete dienstverlening en ruim 20 medewerkers van Interstudie NDO over. Daarmee is de continuïteit van de dienstverlening voor de klanten van Interstudie NDO op het gebied van leiderschap, onderwijsontwikkeling en HRM gewaarborgd. De nieuwe samenwerking biedt mogelijkheden om de dienstverlening aan klanten verder te verbreden en uit te breiden.
Lees verder op www.edventure.nu.

omhoog

Financiële benchmark 2010-2011

In de eerste week van april heeft EDventure de cijfers van de tweejaarlijkse interne benchmark naar haar leden gestuurd. De Financiële Benchmark Onderwijsadviesbureaus 2010-2011 is bedoeld om informatie te verkrijgen over de bedrijfsvoering van de verschillende onderwijsadviesbureaus.

De benchmark levert interessante informatie op voor de bedrijfsvoering van de individuele organisaties (hoe doe ik het ten opzichte van anderen?). Daarnaast kan de branche de gegevens gebruiken in de lobby en de belangenbehartiging. Alle organisaties die hebben deelgenomen aan de benchmark hebben naast de algemene cijfers ook een overzicht ontvangen van de eigen cijfers afgezet tegenover die van de branche.

omhoog

Aanmelding predicaat Excellente School gestart

Vanaf 15 april tot 21 mei kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs zich aanmelden voor het traject Excellente School 2013. Net zoals in 2012 is EDventure samen met het ministerie van OCW verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. Scholen die zich aanmelden zal worden gevraagd om aan een onafhankelijke jury van onderwijsexperts te tonen op welke terreinen zij bijzonder goed presteren en een inspiratiebron voor andere scholen vormen. De aanmeldingsprocedure staat dit jaar ook open voor scholen voor het primair en voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
 
Na het sluiten van de aanmeldingstermijn volgen in juni de presentatierondes van de scholen. Vervolgens bezoeken leden van de jury van september tot half oktober die scholen die een goede  kans maken het predicaat te ontvangen. Na de schoolbezoeken maakt de jury de eindselectie van scholen die in aanmerking komen voor het predicaat. Deze scholen worden voorgedragen aan staatssecretaris Sander Dekker.
Lees meer over de aanmeldingsprocedure op www.excellentescholen.nl.

omhoog

Voorbereidingen Transitie Jeugdzorg

In het kader van de Transitie Jeugdzorg wordt in gemeenten hard gewerkt aan de voorbereidingen. Ook de onderwijsadviesbranche bereidt zich voor op een rol bij de stelselwijziging. Zo is de landelijke lobby in volle gang. EDventure voert op dit moment gesprekken met de betrokken ministeries, de VNG, MEE Nederland, NVO / NIP, NJI en Alliantie Onderwijs Jeugdzorg.

Op 15 mei organiseert EDventure een interne bijeenkomst voor leden over de Transitie Jeugdzorg, waarbij in gesprek gegaan wordt met externe experts die nauw betrokken zijn bij de transitie. De bijeenkomst is een vervolg op eerdere EDventure-acties rond dit onderwerp, zoals de workshop ‘Lokaal lobbyen’ tijdens de ALV, de ontwikkeling van de Landkaart en de Position Paper en het oprichten van een werkgroep Transitie Jeugdzorg.

omhoog

KlasseContact 2.0 - nog meer zieke leerlingen ondersteunen

KPN heeft in samenspraak met EDventure besloten om KlasseContact, één van de sponsorprojecten van het Mooiste Contact Fonds van KPN, als ‘icoon’ op te schalen en een meer structureel karakter te geven. Om dit te bereiken zal KPN aanzienlijk meer middelen gaan investeren. Het project KlasseContact maakt het mogelijk dat (chronisch) zieke kinderen via een digitale verbinding tussen school en thuis/ziekenhuis toch onderwijs kunnen volgen en contact kunnen maken met klasgenoten.

Bij de opschaling van KlasseContact gaat het met name om een uitbreiding van het aantal plaatsingen (van 250 naar 1000 plaatsingen per jaar). Daarnaast zullen er verbeteringen op technisch vlak worden doorgevoerd, zoals de ontwikkeling van een nieuwe communicatie-set, het gebruiken van een nieuw platform en het vaker inzetten van sociale media.
Bekijk de video over KlasseContact.

omhoog

EDventure samen met leden op AVS-congres

Samen met haar leden OBD Noordwest en OnderwijsAdvies stond EDventure op vrijdag 15 maart op het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein. Ongeveer duizend schoolleiders uit het po bezochten het congres.

In de EDventure-stand werden bezoekers geïnformeerd over eigen producten van de aanwezige onderwijsadviesbureaus, maar ook over gezamenlijke producten, zoals het Expertisepunt Ouderbetrokkenheid en de portal Onderwijsexpertise. Voor schoolleiders was er een speciale brochure over de Expertisepunten.

omhoog

Ziezon-website vernieuwd

Kortgeleden is de nieuwe website van Ziezon gelanceerd. Met de vernieuwde site wil Ziezon, het netwerk voor ziek zijn en onderwijs, zich nog beter profileren als landelijk, professioneel kenniscentrum en informatiepunt. Ziezon is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en EDventure.

De vernieuwde website bevat naast algemene informatie over ziek zijn en onderwijs, videofragmenten, een ziektebeeldendatabank, een adresgids, een examendossier en tips voor leraren m.b.t. chronisch zieken. De informatie op de site is zowel gericht op kinderen en jongeren als op ouders en leraren.
Ga naar de nieuwe website.

omhoog