Copy
15 mei 2014 | nummer 18
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventureleden presenteren plannen voor Lerarenagenda

Op 20 maart kwamen de leden van EDventure bijeen om de ambities en samenwerkingsmogelijkheden rond de Lerarenagenda 2013-2020 te bespreken. In oktober vorig jaar presenteerde het kabinet deze agenda met plannen voor onderwijsverbetering. De Lerarenagenda kwam tot stand in samenwerking met schoolleiders, bestuurders en andere experts binnen het onderwijs, waaronder ook EDventure.

Onderwijsadviseurs verzorgden tijdens de bijeenkomst op 20 maart presentaties over hoe er gewerkt kan worden aan de ambities uit de Lerarenagenda. Ook waren medewerkers van het ministerie van OCW aanwezig om een toelichting te geven op de beoogde doelen uit de agenda. Met name thema’s als de lerende organisatie, HRM en het ondersteunen van de startende leraar werden daarbij genoemd als belangrijke thema’s. Daarnaast is er gesproken over het verbinden van de digitale platforms delerarenagenda.nl en Onderwijsdatabank.nl/ Onderwijsexpertise.nl, twee initiatieven van EDventure.
Bekijk documenten rond de Lerarenagenda op de Onderwijsdatabank.

omhoog

Toch onderwijs voor zieke leerlingen dankzij KPN KlasseContact

Het project KPN KlasseContact van EDventure en KPN zorgt ervoor dat zieke leerlingen, met inzet van de consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen, via ict toch onderwijs kunnen volgen en in contact blijven met school en klasgenoten. Vorig jaar ontwikkelde KPN een nieuwe KlasseContact-set genaamd 'De KPN Klasgenoot'. Via een laptop bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis en dit apparaat kan live contact worden gemaakt tussen leerling en klas.

De eerste ervaringen met de nieuwe KPN Klasgenoot zijn positief. De set heeft als extra mogelijkheid om via 4G te werken. Dit biedt uitkomst wanneer een aansluiting met kabel of wifi niet mogelijk is. Er zijn inmiddels al veel Klasgenoten geplaatst. Tussen 1 oktober 2013 en 31 maart 2014 waren dat er 198. Het streven is om in 2014 700 plaatsingen van de KPN Klasgenoot uit te voeren.
Lees meer over het project op de website van KPN KlasseContact.

omhoog

Veel kandidaten melden zich voor predicaat Excellente School 2014

Ook dit jaar konden scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Scholen deden dit in groten getale, waardoor het aantal aanmeldingen met 187 scholen weer meer is dan het jaar ervoor. Het is de derde keer dat het ministerie van OCW de uitreiking van het predicaat Excellente School organiseert voor scholen die excellent onderwijs bieden en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Onder de aanmeldingen dit jaar zijn 89 VO-scholen, 60 PO-scholen, 21 scholen voor (V)SO, 7 SBO-scholen en 10 scholen voor praktijkonderwijs.

De kandidaat-excellente scholen die zich hebben aangemeld verzorgen in juni een korte presentatie voor een onafhankelijke jury onder leiding van prof. dr. Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad. Na de zomervakantie bezoekt de jury de scholen die in haar ogen veelbelovend zijn. Eind 2014 zal de jury de geselecteerde scholen voordragen aan staatssecretaris Dekker. Hij zal in januari 2015 de predicaten aan de excellente scholen uitreiken. Op dat moment eindigt ook het traject ‘Scholen leren van elkaar’, dat EDventure in opdracht van OCW coördineert. Na 2015 zal het programma Excellente Scholen onderdeel gaan uitmaken van het Inspectiekader.
Lees meer over Excellente Scholen op de website van het programma.

omhoog

Begrotingsafspraken stimulans voor onderwijsadviesbranche

Het kabinet heeft toegezegd dat vanaf 2015 €325 miljoen aan de lumpsum van onderwijsinstellingen zal worden toegevoegd. €150 miljoen hiervan is bestemd voor alle onderwijssectoren, €175 miljoen voor funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het aanvullend budget is bedoeld voor ‘meer handen in de klas’ en het voorkomen van zittenblijven. Daarnaast is nog €29 miljoen structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in PO en VO. Dit is met name bedoeld voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van Passend onderwijs.

De verruiming van het budget is een erkenning van het belang om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Het is tevens een stimulans voor de onderwijsadviesbranche om onze unieke expertise in te zetten en schoolbesturen te helpen bij het verantwoord investeren van de extra middelen. Ook op brancheniveau willen we onze expertise en ons aanbod verder verstevigen. Binnenkort vindt verkennend overleg plaats tussen EDventure en de VO-Raad over de kansen die het sectorakkoord VO biedt.

omhoog

Onderwijsadviesbureaus bereiden zich voor op Transitie Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De jeugdhulp moet zo dicht mogelijk bij het kind, het gezin en de school plaatsvinden. Omdat de onderwijsadviesbureaus werken op het snijvlak van onderwijs en zorg en zelf ook jeugdhulpaanbieder zijn, is de transitie ook actueel voor de onderwijsadviesbranche.

Edventure werkt met verschillende partners samen om leden, maar ook gemeenten, te ondersteunen in hun voorbereidingen op de transitie. Zo heeft EDventure met de kwaliteitsinstituten KD en NRD vanuit Onderwijszorg Nederland (ONL) een inkoophandreiking voor gemeenten geschreven. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inkoop van hoogwaardige dyslexiezorg, zoals die o.a. door ONL-leden wordt verleend. Daarnaast is het complete jeugdhulpaanbod van de onderwijsadviesbureaus door EDventure geïnventariseerd in de databank van OnderwijsExpertise.nl.

omhoog

EDventure neemt beheer Facebook-pagina Ouderbetrokkenheid over

Op verzoek van het ministerie van OCW verzorgt EDventure namens het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid de komende maanden de redactie van de Facebook-pagina ‘Ouders en School Samen’. Een prachtige kans om de ExpertisePunten onder de aandacht te brengen van de bijna 5000 volgers, waaronder ouders, leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. Alle 16 ExpertisePunten dragen actief bij aan de Facebook-pagina via het aanleveren van goede voorbeelden, informatie over trainingen, tips en stellingen rondom het thema ouderbetrokkenheid.

omhoog

Samenwerking EDventure en ontwikkelaar analysetools Intellireport

Op 14 april is de samenwerking tussen EDventure en Intellireport bekrachtigd. Intellireport analyseert online de ingevoerde ruwe testgegevens van Wechsler-intelligentietesten en levert gebruikers van het systeem een analyserapportage. Een aantal bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus maakt al gebruik van de online-invultool en de analyse-rapportage van Intellireport.

De nieuwe samenwerking met Intellirapport maakt het straks mogelijk voor EDventure-leden om inhoudelijke input te leveren op de basisopstelling van de rapportages. Hiermee kan de rapportage nog beter worden afgestemd op de voorkeuren van de onderwijsadviesbureaus.
Kijk voor meer informatie over de analysetool op de website van Intellirapport.

omhoog