Copy
21 december 2015 | nummer 27
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen

In november kwamen de excellente po- en vo-scholen die meedoen aan het Experiment regelluwe scholen voor de tweede maal bij elkaar. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm instituut zorgdragen voor de monitoring van het Experiment regelluwe scholen.

Excellente scholen die mee gaan doen aan het Experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er lesgegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Dekker (OCW) om dit juridisch mogelijk te maken. Het experiment start per 1 januari 2016.
Lees meer over het experiment in een persbericht van het ministerie van OCW.

omhoog

Samenwerking Stichting LeerKRACHT en EDventure

Sinds geruime tijd is EDventure met Stichting leerKRACHT in gesprek over schoolontwikkeling en eventuele samenwerking. De stichting heeft aangegeven de komende jaren behoefte te hebben aan extra expertcoaches. Daarnaast wil zij de educatieve infrastructuur in stelling brengen om op de lange termijn het stokje over te nemen. Stichting leerKRACHT wil zich in 2020 namelijk opheffen. In februari zullen leden tijdens een bijeenkomst van EDventure in samenwerking met leerKRACHT hier verder over geïnformeerd worden. 

Bij de aanpak van Stichting leerKRACHT werken leerkrachten en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Het leren van elkaar staat centraal in drie kerninterventies: lesbezoek én feedbackgesprek, gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg bij een whiteboard.
Meer informatie over de stichting, haar werkwijze en de expertcoaches vindt u op de website van Stichting leerKRACHT.

omhoog

EDventure ondersteunt bij landelijke implementatie DTT-toets

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt op dit moment een nieuwe diagnostische toets ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: de Diagnostische Tussentijdse Toets (DDT). Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het CvTE bezig met de implementatie van een jaarlijkse eindtoets voor taal en rekenen: de Adaptieve Digitale Centrale Eindtoets (ACET). Om ervoor te zorgen dat de implementatie van beide toetsen zo goed mogelijk verloopt, heeft het CvTE de samenwerking gezocht met EDventure.

Vooruitlopend op de wettelijke verankering van de DDT, ontwikkelt het CvTE een pilot. 24 senior adviseurs uit de educatieve infrastructuur gaan straks de begeleiding van pilotscholen verzorgen. Zij starten hier begin 2016 mee. Eerder detacheerde EDventure op verzoek van het CvTE een adviseur uit de onderwijsadviesbranche ter ondersteuning van het project.

omhoog

Samenwerking Stichting Lezen en Schrijven en EDventure

De ministeries OCW, VWS en SZW hebben vorig schooljaar het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ gelanceerd, gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland. Voor de uitvoering van Tel mee met Taal wordt bijna drie jaar lang ca. 18 miljoen euro uitgetrokken. Op dinsdag 8 december was de feestelijke, landelijk aftrap van het programma in het Museum voor Communicatie in Den Haag.

In het kader van het actieprogramma ‘Tel mee met taal’ is EDventure de samenwerking aangegaan met Stichting Lezen & Schrijven. Zo levert EDventure een projectleider uit de branche voor de implementatiebegeleiding van de taal- en leesmethode Succes! voor de aanpak van laaggeletterdheid. Adviesbureau Sardes vult deze positie in.

omhoog

Activiteiten rond leeromgeving met verrijkingsmateriaal Acadin

In november en december stonden er verschillende activiteiten rond Acadin, de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen, op de agenda. Zo was het EDventure-consortium in november aanwezig op de Onderwijsdagen met een Acadin-stand. Begin december vond een speciale training plaats voor adviseurs die opgeleid worden tot Acadin-expert.

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en nu overgenomen door een consortium van twaalf leden, onder de vlag van EDventure. Op de website van Acadin leest u meer over actuele ontwikkelingen rondom de leeromgeving.

omhoog

Rapportage onderwijsadviesbranche aan Platform Onderwijs 2032

Het Platform Onderwijs2032 heeft alle bijdragen uit de landelijke dialoog over de toekomst van het onderwijscurriculum uitgewerkt tot een hoofdlijn voor het kabinetsadvies. Op verzoek van het Platform Onderwijs2032 hebben EDventure en de deelnemende onderwijsadviesbureaus dit voorstel in oktober getoetst met een enquete onder de doelgroepen ouders, onderwijs en bedrijfsleven. De resultaten hiervan zijn inmiddels verwerkt in een rapportage, die naar Platform Onderwijs2032 is gestuurd. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de doelgroep onderwijs (scholen, besturen en adviesorganisaties) zich grotendeels kan vinden in het voorlopig advies. De bepaling van de basis aan kennis en vaardigheden vraagt om nuancering. Tevens bevat de rapportage kwalitatieve suggesties ter optimalisatie van het voorstel.

omhoog

Aandacht voor taalonderwijs vluchtelingenkinderen op Innovatiebeurs

Om innovatieve producten en diensten uit de branche met elkaar te delen en breder in de markt te zetten organiseerde EDventure op 13 november de EDventure Innovatiebeurs. Tijdens deze informatieve beurs voor leden was er onder andere aandacht voor taalonderwijs voor asielkinderen, professionalisering rondom het jonge kind en de ‘duurzame leerkracht’.

omhoog

Vluchtelingendossier op Onderwijsdatabank

Omdat er veel vraag is naar lesmateriaal voor vluchtelingen, is er op de Onderwijsdatabank, het online informatiesysteem voor het onderwijsveld, een speciaal dossier samengesteld met lesmateriaal voor en over deze doelgroep. Het zijn met name praktische lesprogramma’s met handreikingen voor in de klas. Al het materiaal is in één dossier verzameld.
Bekijk het materiaal op de Onderwijsdatabank.

omhoog

Prinses Laurentien op bezoek bij onderwijsadviesbureau HCO

Op feestelijke wijze stond onderwijsadviesbureau HCO in Den Haag op woensdag 9 december stil bij haar 70-jarig bestaan. Tijdens de middag ging prinses Laurentien met kinderen en volwassenen in dialoog over motivatie om te leren. De dialoog was een afsluiting van een traject dat het HCO eerder was gestart in samenwerking met de Missing Chapter Foundation (MCF), Haagse basisscholen en schoolbesturen.

omhoog

Fijne feestdagen!

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. We hopen u ook in het nieuwe jaar via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden van het laatste onderwijsnieuws. Voor nu wensen wij u alvast fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar. Tot in 2016!

omhoog