Copy
20 juni 2013 | nummer 11
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure presenteert visie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

Op 27 juni zal EDventure de visie van onze vereniging op Transitie Jeugdzorg aanbieden aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders. Dit ter voorbereiding op het algemeen overleg van het ministerie van VWS over deze stelselwijziging in de jeugdzorg waarbij de taken worden overgeheveld van provincie naar gemeente.

In de afgelopen periode hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden rond de stelselwijziging. Zo heeft de Raad van State een advies opgesteld ter verbetering van de Jeugdwet. Op dit moment wordt de concept-Jeugdwet aangepast. Zodra het aangepaste wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer zal het openbaar worden gemaakt.
Kijk voor meer actuele informatie over Transitie Jeugdzorg op www.voordejeugd.nl.

omhoog

Subsidieaanvraag regionale aanpak ouderbetrokkenheid goedgekeurd

Begin 2013 is bekend geworden dat het OCW-programma Ouders en School samen gecontinueerd zal worden. Vanwege de sterk regionale component van het vervolg van dit programma heeft het ministerie aangegeven samen te willen werken met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. We zijn verheugd te kunnen melden dat het plan van EDventure voor de invulling van het vervolgprogramma en de bijbehorende subsidieaanvraag nu zijn goedgekeurd door het ministerie. De 17 ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid krijgen via het plan een unieke kans om zich als landelijk, professioneel netwerk te profileren en activiteiten te organiseren, zoals regionale startbijeenkomsten en peer reviews.

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid is een landelijk dekkend netwerk van 17 onderwijsadviesbureaus die, onder de vlag van EDventure, regionaal maatwerk bieden op het gebied van ouderbetrokkenheid aan scholen, ouders en gemeenten.
Bekijk de website van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid.

omhoog

OESO-commissie in gesprek met EDventure

Op uitnodiging van de OESO sprak EDventure op maandag 10 juni met een internationale review commissie. Het thema was de evaluatie- en assessment-systemen binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Hoofdvraag van deze review is: Hoe kunnen evaluatie- en assessment-systemen gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit, gelijke kansen en de efficiency van onderwijs?

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De PISA-onderzoeken zijn bijvoorbeeld in handen van de OESO.

omhoog

Lerend netwerk van scholen bij traject Excellente Scholen

EDventure coördineert in opdracht van het ministerie van OCW het traject Excellente Scholen - Leer van elkaar, dat hoort bij het Predicaat Excellente Scholen. Als onderdeel van dit traject is EDventure door het ministerie gevraagd een Lerend netwerk van scholen op te zetten waarbij excellente en niet-excellente scholen van elkaar leren en kennis uitwisselen. EDventure coördineert de totstandkoming van dit netwerk en is eindverantwoordelijk voor de realisatie ervan.

Begin juni verscheen voor de eerste keer de nieuwsbrief Excellente Scholen – Leer van elkaar voor scholen die in 2012 meededen aan het Predicaat Excellente School en scholen die op de ‘longlist’ staan van de Inspectie en zich aangemeld hebben voor het Predicaat Excellente School 2013.
Bekijk hier de nieuwsbrief.

omhoog

Koppeling Registerleraar en Onderwijsexpertise

Eind vorig jaar lanceerde EDventure de portal Onderwijsexpertise.nl. Via deze portal is het aanbod van alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus doorzoekbaar voor scholen, besturen, ouders en (lokale) overheden.

Sinds kort is het dankzij de (branche)database Onderwijsexpertise ook mogelijk om aanbod van onderwijsadvies te tonen op portals van derden. Op dit moment gebeurt dit al voor Teachers Channel en School aan Zet. Binnenkort volgt mogelijk een koppeling tussen Onderwijsexpertise.nl en Registerleraar.nl, het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Ook vinden er inmiddels gesprekken plaats over samenwerking tussen Onderwijsexpertise.nl en VVE Schakelklassen en zomerscholen (Oberon) en Pestweb.

omhoog

Vernieuwing Onderwijsdatabank

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de gezamenlijke Onderwijsdatabank. De huidige ‘motor’ (BICAT) van het informatiesysteem voor onderwijsadviseurs en scholen wordt vanaf juli 2013 niet langer ondersteund door de leverancier. EDventure heeft dit moment aangegrepen voor een herijking van het systeem. Het resultaat is een modernisering van de Onderwijsdatabank met behoud van de functionaliteiten. Per 1 juli zal het nieuwe systeem geïmplementeerd worden.

omhoog

Opbrengsten masterclasses Excellentie

EDventure heeft de afgelopen drie jaar in opdracht van het ministerie van OCW en samen met SLO en de PO-Raad negen kennisconferenties en zes masterclasses Excellentie georganiseerd. Het ministerie initieerde deze bijeenkomsten om ook scholen die geen subsidie ontvingen in het kader van de regeling Excellentie te laten profiteren van ervaringen en kennis rond excellentie.

In 2012 werd het driejarig project afgesloten met de masterclass ’Doelen van verrijkingsonderwijs'. De opbrengsten van de masterclasses zijn nu gepubliceerd op de website van EDventure.
Lees meer over de opbrengsten van de masterclasses rond excellentie.

omhoog

Nieuwe communicatiesets van KlasseContact getest

Het project KlasseContact, een gezamenlijk project van het Mooiste Contact Fonds van KPN en EDventure, maakt het mogelijk dat (chronisch) zieke kinderen via een digitale verbinding tussen school en thuis/ziekenhuis toch onderwijs kunnen volgen en contact kunnen maken met klasgenoten. In het kader van een uitbreiding en vernieuwing van de communicatiesets van KlasseContact zijn twee prototypes van de nieuwe communicatiesets geselecteerd.

Het bestuur van het Mooiste Contact Fonds en de Stuurgroep KlasseContact 2.0 koos de prototypes uit een selectie van leveranciers. Op 23 en 24 april zijn de prototypes van de communicatiesets getest door acht consulenten. De uitkomsten van deze test worden nu verwerkt in een advies aan het bestuur van het Mooiste Contact Fonds.

omhoog

Jaarlijkse Ziezondag op 19 juni

Op woensdag 19 juni vond in Amersfoort de jaarlijkse Ziezondag plaats voor alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Tijdens de dag werd onder andere gesproken over de komst van één nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Centrum, en over ontwikkelingen rond passend onderwijs. De dag werd goed bezocht. Zo'n 120 consulenten OZL namen deel aan de workshops en lezingen op de Ziezondag.

omhoog