Copy
9 augustus 2016 | nummer 30
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Manager Funda spreekt op bijeenkomst EDventure Onderwijsexpertise.nl

Op Onderwijsexpertise.nl vind je het complete aanbod van diensten en experts van EDventure-leden. Omdat deze website wel overeenkomsten heeft met Funda, nodigden we Jacqueline Post, manager Marketing & Communicatie van Funda, uit om op 8 juni tijdens een ledenbijeenkomst een lezing te verzorgen. In haar presentatie belichtte ze de specifieke kenmerken van Funda en de kritische factoren die het succes bepalen van dit digitale platform.

Tijdens de bijeenkomst op 8 juni werden aanwezigen ook geïnformeerd over de verbeterslag die Onderwijsexpertise.nl de laatste maanden heeft doorgemaakt. De website is zowel qua inhoud, vormgeving als functionaliteit sterk verbeterd en up-to-date gemaakt. Het aantal bezoekers dat een bezoek brengt aan Onderwijsexpertise.nl stijgt iedere maand gestaag.

omhoog

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid certificeert eerste school

Basisschool De Flevosprong in Dronten heeft onlangs als eerste school het certificaat ‘Samen met ouders’ ontvangen. ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid IJsselgroep en Cedin overhandigden het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst. EDventure feliciteert alle medewerkers van De Flevosprong van harte met dit resultaat!

Het landelijk netwerk van Expertisepunten Ouderbetrokkenheid, opgezet door EDventure, biedt ouders, scholen en gemeenten ondersteuning bij het werken aan educatief partnerschap. Voor VVE-instellingen en scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ ontwikkeld. Onder begeleiding van een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid werken scholen in eigen tempo, aan de hand van streefdoelen, aan het versterken van de ouderbetrokkenheid.

omhoog

EDventure verenigt zgo’s in educatieve infrastructuur

EDventure heeft kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening in de branche hoog in het vaandel staan. De bijdrage van zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs (zgo’s) kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. EDventure en leden nemen daarom het initiatief tot het opzetten van een kwaliteitsregister voor zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs (Kzgo). Om de kwaliteit te waarborgen wordt aansluitend een bijbehorend kwaliteitskeurmerk ontwikkeld.

De uitgangspunten en ideeën rondom het opzetten van een register zijn inmiddels uitgebreid besproken met leden en gedeeld met stakeholders en met een aantal zgo’s. Het plan is nu om in het najaar het register voor zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs open te stellen.

omhoog

Sander Dekker bezoekt kick-off Lerarenregister

Op zaterdagmiddag 21 mei organiseerde de Onderwijscoöperatie een bijeenkomst rond het wetsvoorstel dat de verplichte registratie in het lerarenregister regelt. Ruim 120 mensen bezochten deze bijeenkomst, waaronder ook staatssecretaris Sander Dekker. Aan het einde van de middag hief de staatssecretaris het glas op de aftrap van het register en benadrukte daarbij het belang van het register. “Het register is een enorme mijlpaal. Het is een sluitstuk en luidt een cultuuromslag in. Architecten en artsen hebben al een eigen beroepsvereniging. Dit is een mooie kans voor leraren om ook toe te werken naar een sterke beroepsgroep: van, voor en door de leraar.”

EDventure heeft eerder dit jaar de Onderwijscoöperatie benaderd voor een vervolgbijeenkomst met de (EDventure-)werkgroep Lerarenregister. Uitgangspunt hierbij is een soepele validering van het professionaliseringsaanbod van EDventure-leden en een directe koppeling van het aanbod vanuit Onderwijsexpertise met de scholingsagenda van het lerarenregister.
Bekijk een impressie van de bijeenkomst op 21 mei op de website van de Onderwijscoöperatie.

omhoog

DTT-project: scholen positief over eerste rapportages

In dit tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde. EDventure en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben adviseurs uit de onderwijsadviesbranche geworven en geselecteerd om scholen te begeleiden bij de implementatie van de DDT en het interpreteren van de resultaten. In maart zijn de eerste adviseurs gestart met de begeleiding.

Lees meer over de Pilot DDT op de website van de Rijksoverheid en bekijk de webinar over de toepassing van de leerlingrapportages DTT.

omhoog

Nieuwe landelijke campagne over KlasseContact

Op maandag 13 juni lanceerde KPN een nieuwe landelijke campagne, ditmaal volledig in het teken van KlasseContact. De campagne bestaat uit een commercial op televisie en twee korte filmpjes die op internet worden getoond. Via deze kanalen bereikt de campagne miljoenen mensen in Nederland.
KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Sinds 2008 zorgt deze samenwerking ervoor dat chronisch of ernstig zieke leerlingen die langdurig niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en blijven zij in contact met hun leerkrachten/docenten en klasgenoten.

omhoog

EDventure neemt deel aan Thuiszitterstop

Op maandag 13 juni organiseerden de ministeries van OCW en VWS de Thuiszitterstop. Ook EDventure was bij dit dit landelijk overleg aanwezig. In de bijeenkomst spraken betrokken partners vanuit onderwijs, gemeente, jeugdhulp en zorg over het terugdringen van het aantal thuiszitters.

Tijdens de bijeenkomst is een gezamenlijk Pact opgesteld waarbij organisaties afspreken het aantal thuiszitters terug te dringen. In een actieplan zullen betrokken partijen concrete afspraken maken over de aanpak van thuiszitters. EDventure zal uiteraard ook trachten hier haar bijdrage aan te leveren.
Bekijk de video die tijdens de top getoond werd en download het magazine met interviews en tips.

omhoog