Copy
6 november 2013 | nummer 14
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

OAB’s verkennen mogelijkheden voor meer samenwerking

Op dinsdag 29 oktober organiseerde EDventure de brainstormsessie ‘Visie op onderlinge samenwerking in de branche’. In deze brainstorm zijn de grenzen tussen onderlinge samenwerking en autonomie met elkaar verkend.

Mede gezien de marktontwikkelingen is er in de branche meer behoefte aan samenwerking. Toch blijft er altijd een spanningsveld bestaan tussen autonomie en samenwerking. Om deze tegenstelling verder te verkennen en mogelijkheden voor gezamenlijk optrekken en ‘slim’ onderling samenwerken te bespreken zijn de EDventure-leden op 29 oktober met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens de brainstorm is een aantal kansen geformuleerd voor onderlinge samenwerking.

omhoog

Lerarenagenda biedt kansen voor OAB's

Op 4 oktober presenteerde het kabinet de Lerarenagenda voor de periode 2013-2020 aan de Tweede Kamer. De afspraken voor onderwijsverbetering zijn tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders, bestuurders en andere experts. Ook EDventure leverde namens de branche een bijdrage aan de totstandkoming van de Lerarenagenda en maakte deel uit van de redactieraad. De agenda biedt veel kansen voor onderwijsadviesbureaus.

Op 29 oktober presenteerde Jolanda Berendrecht namens de Taskforce Lerarenagenda van het ministerie van OCW de agenda aan de leden. Gezamenlijk is verkend hoe de branche een bijdrage kan leveren. EDventure is hierover in gesprek met de Taskforce.
Bekijk voor meer informatie de website www.delerarenagenda.nl.

omhoog

Koppeling Onderwijsexpertise.nl en Onderwijsdatabank

Dankzij de koppeling tussen de portals Onderwijsexpertise.nl en Onderwijsdatabank.nl worden bezoekers direct geïnformeerd over de content van beide portals. Vanuit het expertprofiel van Onderwijsexpertise kunnen publicaties van een expert worden bekeken. Andersom worden bij publicaties in de Onderwijsdatabank relevante producten en diensten getoond van onderwijsadviesbureaus. Beide initiatieven van EDventure verrijken elkaar en maken dat de bezoekers van de portals een nog beter beeld krijgen van de expertise binnen de onderwijsadviesbranche.

De vernieuwde Onderwijsdatabank is in de maand september door maar liefst 12.000 verschillende bezoekers bezocht. De gemiddelde bezoekduur op de portal bedroeg 5 minuten, wat in deze tijd van scannen en snel zoeken op internet erg lang is.

omhoog

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Op 17 september verzorgden Ziezon-medewerkers Miek Hoogbergen en Claudia Molier een presentatie over de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor ambtenaren van de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW en accountmanagers Passend onderwijs. Het idee hierachter is dat de betrokken ambtenaren de samenwerkingsverbanden nu nog beter kunnen informeren over de OZL-dienstverlening.

Tijdens de bijeenkomst werd zeer positief gereageerd op het verhaal over OZL en de inspanningen van OZL voor de doelgroep. Verder is afgesproken dat op de website van OCW over Passend onderwijs informatie over OZL zal worden opgenomen.

omhoog

Borging OZL door samenwerking EDventure-leden

Na het faillissement van het adviesbureau Giralis Groep hebben EDventure en haar  leden Fontys Fydes, Marant en OCGH overlegd en met het ministerie van OCW gesproken over de continuering van de regeling Ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio. Het resultaat van dit overleg is dat de ondersteuning van alle zieke leerlingen die door Giralis Groep werden begeleid, nu geborgd zal worden door de EDventure-leden en dat de subsidie naar de drie leden zal worden toegeleid.

omhoog

Pelle puzzelt: ONL lanceert game-app voor kinderen met dyslexie

Speciaal voor kinderen met dyslexie heeft Onderwijszorg Nederland (ONL) een game-app ontwikkeld. Het idee voor ‘Pelle puzzelt’ is bedacht door dyslectische kinderen zelf. Met de app kunnen kinderen die in behandeling zijn voor dyslexie ook tijdens het weekend of in de vakantie oefenen en spelen met taal.

De game-app van ONL is voor kinderen van acht tot elf jaar en is gratis te downloaden in de Appstore en op Google Play. Pelle puzzelt is de eerste game-app die ONL uitbrengt in een reeks recreatieve game-apps over taal en rekenen.
Lees meer over Pelle puzzelt.

omhoog

Expertisepunten Ouderbetrokkenheid ontwikkelen poster voor scholen

Het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid ondersteunt ouders, scholen (VVE/PO/VO/MBO) en gemeenten bij het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Om scholen te helpen meer bekendheid te geven aan het thema Ouderbetrokkenheid is de poster ‘Wij werken aan ouderbetrokkenheid’ gemaakt. De Expertisepunten zullen de poster verspreiden onder scholen in de eigen regio.
Download de poster.

omhoog

Cito-dag voor onderwijsadviseurs over de zin en onzin van toetsen

Op 29 november organiseren EDventure en Cito de jaarlijkse bijeenkomst voor onderwijsadviseurs over de producten van Cito. De bijeenkomst heeft dit keer het thema 'De zin en onzin van toetsen'. Bijna alle onderwijsadviseurs krijgen vragen over het doel en de (meer)waarde van toetsen in het onderwijs. Maar vertrouwt de leerkracht nog wel op zijn eigen beeld? Een actuele vraag om samen bij stil te staan.

omhoog

EDventure en VU zoeken scholen voor methode Druk in de Klas

De methode ‘Druk in de Klas’ is een methode voor leerkrachten om kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag (met, maar vooral ook zonder ADHD) op een positieve manier bij te sturen. De Vrije Universiteit is, in samenwerking met EDventure, op zoek naar enthousiaste leerkrachten in het reguliere basisonderwijs (groep 3 tot en met 8) die deze methode willen gebruiken. Aandachtspunt hierbij is dat de leerkrachten leerlingen in de klas hebben die druk gedrag vertonen of aandachtsproblemen hebben (mét en zonder diagnose ADHD). Deze kinderen mogen de afgelopen zes maanden niet onder behandeling zijn (geweest) voor ADHD.

Leerkrachten kunnen zich tot eind december van dit jaar aanmelden. Er kunnen meerdere klassen van één school meedoen, en maximaal twee kinderen per klas. Eind juli 2014 zal de dataverzameling worden afgerond. Begin 2015 worden de eerste resultaten verwacht. Aanmelden kan via www.drukindeklas.nl.

omhoog