Copy
12 maart 2014 | nummer 17
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Complimenten OCW voor ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid

Eind vorig jaar organiseerde het landelijke netwerk van Expertisepunten Ouderbetrokkenheid verschillende regionale activiteiten. Zij deden dit onder de vlag van EDventure en in het kader van het OCW-subsidietraject ‘Regionale aanpak ouderbetrokkenheid’.

In februari vond de tussenevaluatie van het traject plaats. OCW gaf daarin aan zeer te spreken te zijn over de organisatie en uitvoering van de startbijeenkomsten in de vijf regio’s, die elk zo’n 250-300 bezoekers trokken.

omhoog

Peer reviews ouderbetrokkenheid voor scholen en gemeenten

Tot de zomer organiseren de ExpertisePunten het vervolg van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid: voor scholen worden zogenaamde peer reviews, oftewel collegiale consultaties, georganiseerd: besturen, directies, leraren, medezeggenschapsraden en ouders kunnen knowhow en ervaringen onderling uitwisselen. Door het arrangeren van peer reviews ontstaan kleine intercollegiale netwerken, die ook in het vervolg geraadpleegd kunnen worden.

De ExpertisePunten zullen ook peer reviews voor gemeenten organiseren, desgewenst met ondersteuning vanuit de regionale infrastructuur. Op basis van een korte behoefteninventarisatie worden gemeenten in contact gebracht met andere gemeenten en treden zij in dialoog aan de hand van een gespreksleidraad. Door het arrangeren van peer reviews ontstaan, net als bij de scholen, kleine intercollegiale netwerken.
Scholen en gemeenten kunnen zich (kosteloos) aanmelden voor een peer review via de website van de ExpertisePunten.

omhoog

Lancering NRO-Kennisportal

Op 11 maart 2014 lanceerde het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de gezamenlijke Kennisportal Onderwijs tijdens de Kennismarkt OCW 2014 in Den Haag. Secretaris-generaal Hans van der Vlist gaf bij de opening van de Kennismarkt het formele startschot voor de kennisportal. Ook EDventure was hierbij aanwezig.

De Kennisportal Onderwijs is een initiatief van NRO in samenwerking met EDventure (Onderwijsdatabank.nl en Onderwijsexpertise.nl) en een aantal andere relevante organisaties. De bundeling van de databases in de nieuwe kennisportal zorgt voor een compleet overzicht van informatie over de onderwijspraktijk én onderwijsonderzoek.

omhoog

Onderwijsadviesbureaus presenteren plannen Lerarenagenda aan OCW

Op 20 maart 2014 organiseert EDventure een bijeenkomst rondom de Lerarenagenda 2013-2020. Onderwijsadviseurs informeren elkaar daar hoe er binnen de eigen organisatie gewerkt wordt aan de ambities van de Lerarenagenda. Een vertegenwoordiger van OCW zal tijdens de bijeenkomst een update geven van de actuele stand van zaken rondom de agenda.

omhoog

EDventure organiseert ledenbijeenkomsten Onderwijs en Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De jeugdhulp moet zo dicht mogelijk bij het kind, het gezin en de school plaatsvinden. Omdat de onderwijsadviesbureaus werken op het snijvlak van onderwijs en zorg en zelf ook jeugdhulpaanbieder zijn, is de transitie ook actueel voor de onderwijsadviesbranche.

Vorig jaar organiseerde EDventure in het kader van de transitie verschillende ledenbijeenkomsten met stakeholders als VNG en VWS. Ook formuleerden we een gezamenlijke visie op het dossier. Voor de zomer komt het EDventure ledennetwerk ‘Onderwijs en Jeugd’ drie keer bijeen. Daarnaast heeft EDventure een speciale ledenpagina ingericht rond het thema met daarop nieuwsberichten en achtergrondinformatie.

omhoog

EDventure in gesprek met OCW over het stimuleren van talent

Op 10 maart presenteerde staatssecretaris Sander Dekker een plan van aanpak voor het stimuleren van toptalenten in het primair en voortgezet onderwijs. Voor het samenstellen van dit plan sprak de staatssecretaris met verschillende partijen waaronder EDventure. Daarnaast schreef EDventure, in samenwerking met OBD Noordwest en OnderwijsAdvies, voor OCW het plan ‘Talent naar de Top’.

OCW heeft een aantal aanbevelingen van EDventure overgenomen, waaronder de brede definiëring van talent (cognitief, creatief, fysiek talent, etc.) en de aandacht voor de intrinsieke motivatie van kinderen. Voor een succesvolle aanpak zouden niet alleen leraren professioneel moeten leren omgaan met talenten, maar is het ook van belang dat bij kinderen meer aandacht is voor het ‘leren leren’.

omhoog

Startbijeenkomst Stichting Onderwijs Zieke Leerlingen

Op woensdag 22 januari 2014 vond in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht de startbijeenkomst plaats voor leden van de Stichting Onderwijs Zieke Leerlingen.

Doel van oprichting is de lobby richting het ministerie van OCW en andere stakeholders rondom het onderwijs aan zieke leerlingen te bundelen. Daarnaast wil de stichting inhoudelijke expertise binnen betrokken organisaties verenigen en komen tot een meer uniforme uitvoering. Inmiddels zijn dertien organisaties toegetreden tot de stichting. Dit zijn zowel onderwijsadviesbureaus als Educatieve Voorzieningen van academisch medische centra.

omhoog

EDventure breidt uit met onderwijsadviesbureau Sardes

Per januari 2014 heeft advies- en onderzoeksbureau Sardes uit Utrecht zich aangesloten bij EDventure. Met nieuwkomer Sardes telt EDventure nu in totaal 23 aangesloten leden met samen zo’n 2.500 adviseurs voor het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs en gemeenten. Herman van Holt, directeur/bestuurder van Sardes, beschrijft de toetreding van zijn organisatie tot EDventure als een belangrijke stap die zowel de kwaliteit van Sardes als de kwaliteit van de vereniging van onderwijsadviesbureaus verder vergroot.
 
Sardes positioneert zichzelf als een onafhankelijk instituut dat wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van onderwijs, opvoeding en zorg bijhoudt en vertaalt in aanbevelingen voor beleidsmakers en praktische toepassingen voor professionals op de werkvloer.
Kijk voor meer informatie over Sardes op www.sardes.nl.

omhoog