Copy
17 september 2014
Edventure insite nieuws
Inhoudsopgave

Onderwijsplannen Prinsjesdag 2014

In deze nieuwsbrief presenteren we u de hoofdlijnen uit de (onderwijs)plannen van het kabinet. We focussen hierbij met name op de onderwerpen die mogelijk kansen bieden voor de onderwijsadviesbranche.

Op deze tweehonderdste verjaardag van Prinsjesdag was de toon van het kabinet gematigd positief. Nederland heeft veerkracht getoond, zo stelde de Koning in zijn troonrede. “Het is hoopgevend dat ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt”.

Met betrekking tot onderwijs blikte de Koning terug op de afgelopen kabinetsperiode waarin “forse stappen [zijn] gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen”. Voor de komende periode zullen deze investeringen in de kwaliteit van de leraar worden voortgezet, zo is terug te vinden in de onderwijsplannen van het kabinet. Zoals gebruikelijk bood de minister van Financiën het kabinet in de middag de Miljoenennota aan, met daarin de kabinetsplannen voor het komende jaar.

omhoog

Benutten en stimuleren van jong talent

Belangrijk thema in de troonrede is het “stimuleren en benutten van jong talent voor de toekomstige economische groei”. Naast de afspraken die de overheid heeft gemaakt met de onderwijssectoren (de sectorakkoorden PO, VO en MBO) zal de regering extra investeren in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs om het onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken.

Het Nederlandse onderwijs is goed, maar nog beter moet worden, aldus het kabinet. “De leerlingen van vandaag gaan straks aan het werk in beroepen die we nu nog niet kennen. Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen.” OCW benadrukt dat de extra middelen ten goede moeten komen aan de overdracht tussen docent en leerling of student. “Om de sprong van goed naar excellent onderwijs te maken is het belangrijk dat topprestaties worden erkend en beloond, en leraren beter zijn toegerust en leerlingen voldoende differentiatiemogelijkheden hebben."

omhoog

Meer ruimte voor aanpassen studieduur en studie-inhoud voor toptalenten

Om het toptalent onder scholieren te stimuleren wordt het mogelijk om de vermelding ‘cum laude’ op het behaalde eindexamendiploma te krijgen. Vwo-leerlingen kunnen voortaan hun opleiding in vijf jaar afronden, in plaats van zes. Daarnaast krijgen meer scholieren de mogelijkheid om vakken waar zij goed in zijn op een hoger niveau te volgen. Een havo-leerling die sterk is in wiskunde kan dan bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau volgen.

Voor uitmuntende MBO-leerlingen zal een speciaal programma komen, waarvoor op jaarbasis 25 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt jaarlijks 75 miljoen extra gereserveerd voor technische en andere (kostbare) MBO-opleidingen. Voor MBO-leerlingen komt de ov-kaart beschikbaar.

omhoog

Modernisering curriculum PO en VO

In 2015 zal het kabinet met een groot aantal betrokkenen om de tafel gaan om het onderwijscurriculum voor het PO- en VO-onderwijs te moderniseren. Eerder gaven leraren en scholen aan dat de bestaande kerndoelen niet voldoende houvast bieden, weinig ambitieus zijn en leerlingen onvoldoende voorbereiden op studie en arbeidsmarkt.

omhoog

Kabinet investeert in Techniekpact

Het kabinet investeert met het Nationaal Techniekpact nadrukkelijk in de scholing van goed opgeleid, technisch personeel. Een ambitie is dat in 2020 alle PO-scholen het vak Wetenschap en Technologie aanbieden. Aansluitend wil het kabinet dit vak integreren in het curriculum van de Pabo’s.

In het Nationaal Techniekpact dat onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk op 13 mei 2013 met elkaar sloten zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd. De actielijnen van het plan met een onderwijslink zijn:
*Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.
*Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan.

omhoog

Invoering gedifferentieerd inspectietoezicht

Het stimuleren van een ambitieus leerklimaat binnen scholen wordt verder gestimuleerd via de invoering van het gedifferentieerd inspectietoezicht met ingang van 1 januari 2015. Vanaf dat moment zal de Inspectie van het onderwijs scholen die ‘goed’ of ‘excellent’ presteren als zodanig onderscheiden. Hiermee komt het OCW-programma Excellente Scholen en het EDventure-traject Scholen leren van elkaar ten einde.
Vanaf het voorjaar 2015 worden de prestaties van leerlingen/scholen in het PO inzichtelijk gemaakt via de verplichte eindtoets.

omhoog

Extra budget voor scholing leraren

In de Lerarenagenda staat het vakmanschap van leraren, docenten en schoolleiders centraal. Al eerder is in gang gezet dat leraren zich registreren in een Nationaal Lerarenregister op basis van eisen van bekwaamheid. In de nieuwe onderwijsbegroting zijn op het gebied van scholing verder de volgende concrete maatregelen terug te vinden:
*In het komende jaar is 115 miljoen gereserveerd voor lerarenbeurzen. Met dit budget kunnen ongeveer 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen en wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van docenten.
*Alle docenten krijgen een persoonlijk opleidingsbudget en tijd ter beschikking om zich bij te scholen.
In hoeverre bovenstaande gelden ook echt nieuwe middelen zijn is nog niet duidelijk. Bonden zullen hier nog met OCW over in conclaaf gaan.

omhoog

Onderwijssalarissen gaan weer groeien in 2015

In 2015 zullen de onderwijssalarissen de loonontwikkelingen in de marktsector weer gaan volgen – dit na jaren van stilstand. De troonrede vermeldt: “In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. De nullijn wordt hiermee losgelaten.

omhoog

Extra middelen via de prestatiebox

Voor het realiseren van de ambities uit de actieplannen ‘Basis voor Presteren’, “Beter Presteren’, en ‘Leraar 2020 een krachtig beroep!’ ontvangen VO- en PO-schoolbesturen extra middelen via de prestatiebox. Voor de jaren 2014 en 2015 gaat het om een bedrag van ongeveer 157 miljoen voor PO en 150 miljoen voor VO. Deze middelen zullen worden ingezet op de terreinen opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en cultuureducatie.

omhoog

Ontwikkeling wetenschapsagenda in 2015

Het kabinet wil in 2015 samen met kennisinstellingen, bedrijven en overheden een wetenschapsagenda oprichten met daarin actuele thema’s voor de toekomst. Het opzetten van een dergelijke agenda wordt ingegeven door de almaar groter wordende rol van de wetenschap bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

omhoog

Kabinet stimuleert meer én beter bewegingsonderwijs

In het verlengde van het Nationaal Preventieprogramma Alles is Bewegen van het ministerie van Sociale Zaken, zijn in de onderwijsbegroting middelen gereserveerd voor uitbreiding van het bewegingsonderwijs. Kernpunten binnen deze uitbreiding zijn: kinderen bewegen minimaal drie uur per week en het bewegingsonderwijs moet door een ‘daartoe bevoegde’ leraar gegeven worden.

omhoog

UItvoering Plan van aanpak Pesten

Scholen moeten niet alleen aandacht hebben voor de kernvakken vindt het kabinet, maar ook voor de brede ontwikkeling en sociale veiligheid van hun leerlingen. Alle kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving. Om dit te bereiken wordt de komende jaren het Plan van aanpak Pesten uitgevoerd.

omhoog

Start Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus is de leerlinggebonden financiering afgeschaft en is de zorgplicht voor de scholen een feit. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs van scholen (swv) zijn nu verantwoordelijk voor het beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. De swv’s ontvangen in de nieuwe situatie het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen. De leerlinggebonden financiering is hiermee definitief afgeschaft.

omhoog

Relevante passages uit plannen SZW

Met de invoering van de jeugdwet op 1 januari worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de hulp en zorg van jeugdigen (jeugdhulp). Eerder viel deze hulp onder de Wet op de Jeugdzorg. Deze overheveling van taken biedt de EDventure en haar leden nieuwe kansen voor uitbreiding van het productaanbod. Momenteel wordt door de gezamenlijke onderwijsadviesbureaus hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke zorginkoop.

Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking over naar de gemeenten. De voorzieningen in de thuiszorg en de jeugdzorg "blijven beschikbaar, maar mensen krijgen wel te maken met andere voorwaarden en aanpassingen in de dienstverlening", aldus de Koning in de troonrede. “Dat vraagt veel van hen (mensen) en kan tot onzekerheid leiden. Juist daarom is alles erop gericht deze veranderingen in de komende jaren in goede banen te leiden.” Om de invoeringsproblemen bij de overheveling van taken te beperken stelt het kabinet in 2015 400 miljoen extra beschikbaar.

omhoog


De inhoud van deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van EDventure