19 september  2012 | nummer 20
Edventure Prinsjesdag nieuws
Inhoudsopgave

Prinsjesdag: sober en technisch

Net als op alle voorgaande derde dinsdagen in september maakte het Kabinet gisteren de plannen voor het komende jaar bekend en las de koningin de Troonrede voor in de Ridderzaal. Toch was Prinsjesdag dit jaar anders dan andere jaren. De verkiezingen hebben nog maar een week geleden plaatsgevonden. De plannen van het demissionaire kabinet zijn daarom vooral een raming van de inkomsten en uitgaven. De beleidsagenda 2013 is, om met de woorden van het Kabinet te spreken: ‘sober van aard vanwege de demissionaire status van het Kabinet’ en bevat ‘een beperkte technische invulling’.
Rijksbegroting 2013

omhoog

Hoofdlijnen OCW

In de inleiding noemt het Kabinet drie hoofdlijnen van het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren:

  • het versterken van de kwaliteit van het onderwijs;
  • het stimuleren van een ambitieuze leercultuur;
  • het bevorderen van doelmatigheid en ondernemerschap op het vlak van media en cultuur.
Als vierde pijler wordt toegevoegd: cultuurverandering in onderwijs, cultuur en wetenschap.

omhoog

Intensivering kwaliteit onderwijs: 30 miljoen, 75 miljoen

Voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs is een extra bedrag van € 30 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er een extra bedrag van € 75 miljoen om in te zetten voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Aansluitend is er aandacht voor registratie van schoolleiders en leraren in het Leraren- en schoolleidersregister en certificering van opleidingen.
Streefdoelen: In 2014 is 40% van de leraren in po en vo die voldoen aan de bekwaamheidseisen opgenomen in het register voor leraren. In 2018 is dat 100% en heeft het register civiel effect.
Om de kwaliteit van leraren en docenten te verhogen wordt er extra geïnvesteerd in onder andere de aansluiting van pabo’s bij de wensen van schoolbesturen en in de Lerarenbeurs.

omhoog

Prestatiebeloning van de baan?

De prestatiebeloning voor leraren is in de Rijksbegroting 2013 vooralsnog geschrapt.

omhoog

Prestatiebox po: 167 miljoen in 2013

Voor het realiseren van de bestuurlijke afspraken met de PO-raad en de ambities uit de actieplannen ‘Basis voor Presteren’ en ‘Leraar 2020, een krachtig beroep!’ ontvangen schoolbesturen extra middelen via de prestatiebox. De aanvullende middelen hebben betrekking op taal en rekenen (opbrengstgericht werken), hoogbegaafden, toetsen en professionalisering van leraren en schoolleiders. Daarnaast zijn middelen voor het programma wetenschap en techniek toegevoegd aan de prestatiebox. Het gaat voor de sector po om een bedrag van € 132 miljoen in 2012, € 167 miljoen in 2013, € 157 miljoen in 2014 en nog eens € 157 miljoen in 2015.

Streefdoel percentage opbrengstgerichte scholen: In po van 30% naar 60% in 2015 en naar 90% in 2018

omhoog

Prestatiebox vo: 130 miljoen in 2013

Bij het voortgezet onderwijs ontvangen scholen extra middelen via de prestatiebox voor het realiseren van de bestuurlijke afspraken met de VO-raad en de ambities uit de actieplannen ‘Beter Presteren’ en ‘Leraar 2020, een krachtig beroep’. Het gaat voor de hele sector vo om een bedrag van € 110 miljoen in 2012,
€ 130 miljoen in 2013, € 132 miljoen in 2014 en € 133 miljoen in 2015.

Streefdoel percentage opbrengstgerichte scholen: In vo naar minstens 50% in 2015, en naar 90% in 2018

omhoog

Projecten professionalisering

De subsidie voor ‘School aan Zet’, met als doel het professionaliseren van onderwijspersoneel, zal in de periode 2012 – 2015 doorgezet worden. Ook voor het Leraren- en schoolleidersregister worden middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden projecten en plannen ter versterking van de kwaliteit van de lerarenopleidingen ondersteund via subsidies.

omhoog

Bezuiniging Passend onderwijs van de baan en één jaar extra

In de afgelopen twee jaar richtte de discussie rond de stelselwijziging Passend onderwijs zich met name op de voorgestelde bezuiniging van € 300 miljoen. In het begrotingsakkoord is nu vastgelegd dat deze bezuiniging op Passend onderwijs in zijn geheel niet wordt doorgezet. Deze maatregel was in het Lenteakkoord al afgesproken en wordt nu bevestigd. Daarnaast is besloten dat voor de doorvoering van de stelselwijziging één jaar extra de tijd wordt genomen. Dit betekent dat de zorgplicht per 1 augustus 2014 ingaat.

omhoog

Versterken financieel management po

Het Kabinet wil voor het po onderzoeken hoe de personele en materiële bekostiging samengevoegd kunnen worden. Daarnaast wordt in het begrotingsplan een verdere versterking van het financiële management in de sector als aandachtspunt genoemd.

omhoog

Aandacht voor kwaliteit: van voldoende/goed naar excellent

Er komt meer differentiatie in het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs om scholen de stap te laten zetten van 'voldoende' naar 'goed' of zelfs 'uitstekend' op het gebied van onderwijskwaliteit.

omhoog

2013 = laatste jaar SLOA, pverheveling middelen naar regieorgaan.

Het budget van onderwijsondersteunende instellingen primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bedraagt in 2013 totaal circa € 65 miljoen. De onderwijsondersteunende instellingen APS, CPS en KPC ontvangen daarvan circa € 10 miljoen voor praktijkgericht onderwijs onderzoek. De middelen voor de LPC’s worden ter beschikking gesteld aan een coördinatie- en regieorgaan voor onderwijsonderzoek onder auspiciën van NWO (in oprichting). SLO en CITO blijven subsidie ontvangen voor de activiteiten die ze op basis van de Wet SLOA uitvoeren.

omhoog

48 miljoen voor Lerarenbeurs; circa 5000 beurzen beschikbaar

De lerarenbeurs, voor zowel opleidingskosten als de vervangingskosten tijdens het studieverlof, geldt voor geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen. In 2013 is circa € 48 miljoen beschikbaar voor nieuwe beurzen. Dit is meer dan in voorgaande jaren waardoor 200 extra leraren in het vo een beurs kunnen krijgen.

omhoog

Stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen

Er komen extra middelen om de aansluiting van de pabo’s en scholen in het po te versterken.

omhoog

Begroting VWS: een nullijn in de zorguitgaven

De overheid mag de komende jaren niet meer geld aan zorg kwijt zijn. De Raad van State pleit voor een nullijn in de zorguitgaven van de overheid. Dat staat in het advies van de Raad van State over de Miljoenennota voor volgend jaar.

omhoog

Zorgpremie en eigen risico gaan omhoog

Het eigen risico is in het Begrotingsakkoord 2013 met € 115 verhoogd. De eerste € 350 aan zorgkosten betaalt de gebruiker zelf, alle kosten daarboven worden gedekt uit premie-inkomsten. Een verhoging van het eigen risico leidt ertoe dat het gemiddeld eigen risico met € 61 stijgt en de premie in totaal met ongeveer € 61 daalt. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat de maximum zorgtoeslag met
€ 115 euro per persoon verhoogd wordt als compensatie voor de verhoging van het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico omdat voor hen geen premie verplicht is.

omhoog

Dyslexiezorg ondergebracht bij geneeskundige GGZ

Per 2013 worden de uitgaven voor diagnose en behandeling voor dyslexie geplaatst onder de geneeskundige GGZ (eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns GGZ). In de begroting 2012 was deze nog geplaatst onder de deelsector paramedische hulp.

omhoog

Toekomst geneeskundige GGZ

Mede vanwege de oproep tot beperking van de zorguitgaven is het bestuurlijk akkoord met de veldpartijen in de geneeskundige GGZ gesloten. Onderdeel van dit akkoord is het inzetten op een doelmatigere zorg. Dit leidt tot een opbrengst van € 75 miljoen in 2013 oplopend tot € 100 miljoen vanaf 2014. Dit resulteert in een extra € 120 miljoen voor 2013 en € 70 miljoen extra voor 2014, na een bezuiniging op de geneeskundige GGZ in 2012 ten opzichte van 2011 van 220 miljoen.

omhoog

Krimp in het po zet door

De grootste krimp is te verwachten in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW rekent voor komend schooljaar op ruim 17.000 minder leerlingen in deze sector. Tot schooljaar 2016/2017 verwacht OCW 63.400 leerlingen minder, dat is ruwweg drieduizend fulltime banen minder. Het speciaal basisonderwijs krimpt ook, het voortgezet speciaal onderwijs groeit licht. Per saldo is er dus een afname van het speciaal onderwijs in de prognoses. Uiteindelijk zijn daar 2.100 leerlingen minder aan het einde van een nieuwe kabinetsperiode. De cijfers voor het po zijn fors verlaagd, omdat eerdere ramingen 9.000 leerlingen hoger zaten.

Het voortgezet onderwijs groeit nog even door. Met bijna de grootste stijging komend schooljaar door een plus van 8.800. In de jaren daarna komen er dan nog een paar duizend leerlingen bij, zodat het voortgezet onderwijs in 2016 20.100 meer leerlingen telt.

omhoog

De Kindertroonrede in het teken van kindermishandeling

Kinderen vragen in een alternatieve Troonrede aandacht voor (de gevolgen van) kindermishandeling: “Wij hebben de troon even overgenomen. Als kinderen roepen wij jullie op om kindermishandeling nu echt goed aan te pakken. Want nog steeds worden in ons land per jaar 118.000 van onze vriendjes en vriendinnetjes mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat zijn er 118.000 te veel.”
De Kindertroonrede

omhoog


De inhoud van deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van EDventure