Copy
13 maart 2012 | nummer 4
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Onderwijsadviseurs in Programmateam OCW Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten van het beleid van dit kabinet. Na de oproep van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart in november vorig jaar om ouderbetrokkenheid te stimuleren, heeft het ministerie een programmateam opgericht dat een actieplan op dit thema zal uitwerken. Twee onderwijsadviseurs zijn tijdelijk aan het team toegevoegd om de ervaringen uit de onderwijspraktijk te borgen. EDventure heeft onder haar leden een inventarisatie gedaan naar reeds ontwikkeld aanbod op dit terrein en zal dit in een later stadium ontsluiten op een website.

omhoog

Gebruik KlasseContact positief effect

In 2011 heeft EDventure, mede op verzoek van het Mooiste Contact Fonds (MCF/KPN) en in samenwerking met het Erasmus Centre for Strategic Philantrophy (ECSP) een impactonderzoek uitgevoerd naar de effecten van KlasseContact op de chronisch zieke leerlingen die hiervan gebruik maken. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek was dat het gebruik van KlasseContact een positief effect heeft op de (ervaren) sociale contacten van chronisch zieke kinderen en op de voortgang van de schoolprestaties. Met name kinderen uit het voortgezet onderwijs maken gebruik van de contactmogelijkheden die KlasseContact biedt, zij gebruiken de set meermalen per dag. Het impactonderzoek werd voor het eerst uitgevoerd. De bedoeling is dat er tweejaarlijks een dergelijk onderzoek zal worden uitgevoerd.

Op 20 februari jl. verscheen in het dagblad Metro een artikel over KlasseContact. U kunt hier het artikel bekijken.

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds van KPN en Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs. Dit project maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen, die langdurig niet naar school kunnen, mogelijk om lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Met de start in 2008 werden 85 zieke leerlingen aangesloten op een webchair of digibeter, nu gaat het al om 683 leerlingen! Sinds april 2010 ligt de organisatie van het project KlasseContact in handen van EDventure.

www.klassecontact.nl

omhoog

ONL: nieuwe behandeling sociaal vaardig gedrag

Voor kinderen vanaf 8 tot12 jaar biedt Onderwijszorg Nederland (ONL) vanaf heden een nieuwe groepsbehandeling gedrag aan: Sociale Vaardigheden (SoVa). Het helpt het kind de sociale vaardigheden te vergroten, kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. De nieuwe SoVa-behandeling van ONL is gebaseerd op de sociale vaardigheidstraining die ABC in Amsterdam heeft opgezet en  waarbij de jarenlange praktijkervaringen zijn verwerkt  en aangepast op de ONL praktijken  De behandelingen worden uitgevoerd door geregistreerde psychologen en orthopedagogen, die dagelijks op de scholen komen. Dat verlaagt de drempel en verhoogt het zelfvertrouwen. Een tussentijdse effectmeting, uitgevoerd door onderwijsadviesbureau ABC, toont positieve en veelbelovende resultaten. Zo is er op veel gebieden sprake van verdere significante afname van probleemgedrag.

www.onderwijszorgnederland.nl

omhoog

Eerste stappen voor lerarenregister

Vanaf 15 februari jl. kunnen 8.000 leraren in Nederland die werkzaam zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs zich vrijwillig registeren op www.registerleraar.nl. Door registratie in het lerarenregister tonen leraren aan dat zij actief werken aan hun professionele ontwikkeling als leraar en versterken zij hun positie als lesgevende professional in het onderwijs. Vooralsnog biedt de website van de Onderwijscoöperatie de mogelijkheid om professionaliseringsactiviteiten te registreren. In het najaar wordt er ook een zoeksysteem actief waarin het aanbod op het gebied van professionalisering en deskundigheidsbevordering in kaart wordt gebracht. Naar verwachting is het lerarenregister volledig geïmplementeerd in 2013.
Samen met de Onderwijscoöperatie geeft EDventure vorm aan het professionaliseringsaanbod en de weging daarvan.

omhoog

Laatste twee Excellentie-conferenties voor scholen/besturen

In april vinden de laatste twee kennisconferenties Excellentie ‘Aan de slag met cognitief talent’ plaats voor scholen en besturen. Het programma van de twee conferenties is nagenoeg gelijk. Beide conferenties starten met een lezing van prof. dr. Hanna Swaab, hoogleraar orthopedagogiek van de Universiteit Leiden, over hoe hersenen zich ontwikkelen en wat dat betekent voor het onderwijs. Daarop volgt een workshopronde waarbij onderwerpen als signalering, verrijking en onderpresteren de revue passeren. In de middag worden in twee workshoprondes de opbrengsten van de excellentieprojecten aan de hand van een thema gepresenteerd.

10 april 2012: Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort
19 april 2012: 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch

In opdracht van het ministerie van OCW en in het kader van de subsidieregeling Excellentie organiseren EDventure, SLO en de PO-Raad gedurende drie schooljaren jaarlijks drie kennisconferenties om vooral ook scholen die geen subsidie hebben ontvangen, tegemoet te komen. Inschrijven kan uitsluitend online op www.deelnameregistratie.nl.

omhoog

Eindpublicatie ASiB: goede impuls taal- en rekenonderwijs!

Begin deze maand is een eindpublicatie verschenen van het project ‘Alle Scholen in Beweging’ (ASiB), waarin de opbrengsten van het project staan beschreven en ervaringen van de scholen met het ASiB-project zijn opgetekend. In de fraaie eindpublicatie worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt die in december 2011 is gehouden onder alle 463 scholen waar een audit is afgenomen. De scholen geven aan zeer tevreden te zijn met de adviezen die zij na afloop van de audit, mondeling en via het auditverslag, hebben gekregen. En nog belangrijker: de schooldirecteuren, ib-ers en coördinatoren blijken vervolgens ook met deze adviezen en tips, samen met hun schoolteam, aan de slag te zijn gegaan. Ook de actieplannen die de scholen na het bezoek van een taal- of rekenbus hebben gemaakt, zijn geanalyseerd. In de eindpublicatie staan de belangrijkste trends uit deze actieplannen op een rij hetgeen interessante informatie oplevert over de verbeterpunten waaraan de scholen prioriteit geven.

Vanaf 1 november 2009 tot 31 december 2011 is vanuit het project Alle Scholen in Beweging gewerkt aan de verspreiding van de opbrengsten uit de taal- en rekenverbetertrajecten over de PO-scholen. Ruim 150 taal- en rekenadviseurs voerden taal- en rekenaudits uit en begeleidden busbezoeken op de scholen voor primair onderwijs. In de gezamenlijke eindpublicatie van EDventure, Kennisnet, LPC en de PO-Raad wordt verslag gedaan van de opbrengsten van het project.

omhoog