Copy
18 september 2013 | nummer 12
Edventure Prinsjesdag nieuws
Inhoudsopgave

Prinsjesdag 2013

De regering presenteerde gisteren, op Prinsjesdag, haar plannen voor het komende jaar. Zoals gebruikelijk was er de troonrede in de Ridderzaal, dit keer uitgesproken door onze nieuwe koning, Willem-Alexander.

In de troonrede was veel aandacht voor de crisis en de gevolgen hiervan voor onze samenleving. Met betrekking tot onderwijs noemde de koning onder andere het Onderwijsakkoord dat beoogt drieduizend extra banen te creëren om jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. 
Hieronder de hoofdlijnen uit de onderwijsplannen van het kabinet.

omhoog

Nationaal Onderwijsakkoord zet in op kwaliteitsverbetering onderwijs

Als onderdeel van het Nationaal Onderwijsakkoord, gesloten door het ministerie en de Stichting van het Onderwijs, zal de minister in oktober de Lerarenagenda presenteren. EDventure is betrokken geweest bij de samenstelling van deze agenda. In de agenda staat beschreven op welke manier de komende jaren geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de leraar, de verbetering van de in- en uitstroom van de lerarenopleidingen en in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Voor leraren wordt geld uitgetrokken om werkdruk te verminderen. Daarnaast komen er meer tijd en middelen beschikbaar voor bijscholing en worden er drieduizend extra banen voor jonge docenten in het basis- en voortgezet onderwijs geschapen. In totaal is met het Nationaal Onderwijsakkoord een investering van €689 miljoen gemoeid. Daarnaast lopen de investeringen die het lerarenvak aantrekkelijker moeten maken verder op.

omhoog

Focus op transparantie en verantwoording prestaties

In de kabinetsplannen is verder veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en directie:

*Onderwijsinstellingen krijgen de opdracht transparanter te zijn over hun prestaties en verantwoording af te leggen over deze prestaties. Gestreefd wordt naar een toename van het aantal opbrengstgerichte scholen: van 60% in 2015 naar 90% in 2018. In 2010/2011 was dit cijfer 35%.

*Om de scholen scherp te houden krijgen ouders, leerlingen en docenten meer te zeggen over het onderwijs.

*Eind 2013 komt er een plan van aanpak voor scholen die met hun kwaliteit net op de Inspectienorm zitten, maar die meer zouden kunnen presteren.

*Om onbevoegd en ongekwalificeerd personeel in het onderwijs terug te dringen komt er net zoals bij accountants, advocaten en artsen een speciaal register. Uiterlijk in 2017 moeten alle leraren in dit lerarenregister opgenomen zijn.

*Er komt een bijscholingsplicht voor leraren. Daarnaast wordt er verder geïnvesteerd in het versterken van de deskundigheid van schoolleiders.

omhoog

Meer middelen onderwijs, maar ook afbouw subsidies

Het onderwijs wordt ontzien in de rijksbrede bezuinigingstaakstelling. Het Nationaal Onderwijsakkoord moet er daarnaast voor gaan zorgen dat er netto geld bijkomt voor leerlingen, docenten en scholen.

Naast de €689 miljoen die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord, wordt de prijsbijstelling (€204 miljoen) voor het onderwijs in 2014 uitgekeerd. Deze was dit voorjaar ingeboekt als OCW-bijdrage aan de bezuinigingen van €6 miljard. Met de prijsbijstelling kunnen scholen de inflatie opvangen. Beide bedragen zijn nog niet in de OCW-begroting opgenomen, maar zijn daarvoor wel gereserveerd omdat het akkoord pas later definitief zijn beslag krijgt.

Voor het stimuleren en realiseren van beleidsdoelstellingen worden verschillende subsidies verstrekt. Ook in de nieuwe begroting staan hier middelen voor opgenomen. Wel is te zien dat de subsidie Basis voor Presteren (met daarin o.a. School aan Zet en Bèta Techniek) in de volgende jaren afgebouwd wordt van €11 miljoen in 2014 naar €9 miljoen in 2015. Voor 2016 en daarna zijn geen bedragen genoemd.

omhoog

Invoering passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014

Vanaf 1 augustus 2014 wordt de leerlinggebonden financiering afgeschaft en gaat de zorgplicht voor scholen van start. Hiermee is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus volgend jaar worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en ontvangen zij het grootste deel van de middelen.

Met betrekking tot de middelen voor de samenwerkingsverbanden is een kleine daling te zien in de begroting; van €535 miljoen in 2014 naar €510 miljoen in 2016 (primair onderwijs) en van €545 miljoen in 2014 naar €520 miljoen in 2016 (voortgezet onderwijs). Daarnaast gaat er minder geld naar het leerwegondersteunend onderwijs; van €118 miljoen nu, €114 miljoen in 2015 naar €110 miljoen in 2018.

omhoog

Kabinet wil een verhoging van leerlingprestaties

Toptalenten verdienen net zo veel aandacht en uitdaging als kinderen die minder goed kunnen meekomen. Het onderwijs slaagt daar op dit moment slechts ten dele in. Grote talenten in het basis- en voortgezet onderwijs moeten meer worden herkend, erkend en beloond. In 2014 zal worden bepaald welke aanpak het beste werkt. Docenten, ouders en leerlingen worden hier nauw bij betrokken.

Het kabinet zet in op een verhoging van de prestaties van leerlingen. Daarbij wordt gestreefd naar een toename van de gemiddelde Citoscore van 535,5 naar 537 in 2015. De prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen worden in het voorjaar van 2015 inzichtelijk via de verplichte eindtoets. 2014 staat in het teken van de voorbereiding op de invoering van de verplichte eindtoets.

omhoog

Aanpak krimp scholen gericht op vergroten fusiemogelijkheden

Om ook in krimpgebieden de kwaliteit van onderwijs te waarborgen wordt er gekeken naar de noodzaak en mogelijkheden van fusie tot samenwerkingsscholen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een alternatieve inzet van de middelen voor de kleinescholentoeslag. Ook wordt het in krimpgebieden mogelijk gemaakt om voorschoolse educatie binnen de school te organiseren.

omhoog

Stimulans wetenschappelijk onderzoek

Het kabinet Rutte-2 investeert €150 miljoen extra in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat is bovenop de €275 miljoen die beschikbaar blijft voor onderzoek gerelateerd aan de topsectoren.

Eerder kondigde het kabinet aan dat het van de in het regeerakkoord aangekondigde intensivering €100 miljoen per jaar via NWO zal investeren in onderzoek. In de begroting van 2014 is de eerste structurele tranche hiervan (€25 miljoen) opgenomen. De RAAK-gelden, gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector, worden vanaf 2014 ingebed in de NWO-structuur. Hierdoor is de kwaliteit en de continuïteit van het onderzoek aan hogescholen gewaarborgd.

omhoog

Meer informatie

Lees verder over de kabinetsplannen: Begroting OCW.

omhoog


De inhoud van deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van EDventure