21 september  2016 | nummer 98
Edventure insite nieuws
Inhoudsopgave

Prinsjesdag 2016 - hoofdlijnen uit de onderwijs- en jeugdzorgplannen

Ons land staat er sterker voor dan een aantal jaar geleden. Die boodschap is duidelijk terug te horen uit de Troonrede en de plannen van het kabinet. Dit biedt ook voor onderwijs en zorg extra ruimte. Centrale thema’s in de onderwijsbegroting dit jaar zijn kansengelijkheid en onderwijs op maat. Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

In deze nieuwsbrief presenteren we u de hoofdlijnen uit de onderwijs- en jeugdzorgplannen van het kabinet. Nadruk ligt hierbij op de onderwerpen waar kansen liggen voor de onderwijsadviesbranche en onze coöperatie ONL.

omhoog

Meer aandacht in 2017 voor kansengelijkheid

Samenvattend wordt op de eerste pagina’s van de begroting geconstateerd dat het Nederlandse onderwijsstelsel er goed voor staat. Om goed onderwijs voor iedereen te kunnen garanderen is nog wel verbetering mogelijk. Veel aandacht gaat hierbij naar het bevorderen van kansengelijkheid, onder andere door werk te maken van doorlopende leerlijnen en het goed op elkaar laten aansluiten van schoolvormen.

Voor de overgang van het po naar het vo komt het kabinet met specifieke verbetermaatregelen. Het gaat daarbij om de wisselwerking en samenhang tussen de eindtoets po, enkelvoudig en meervoudig basisschooladvies, en het behouden en zo nodig stimuleren van brede brugklassen. Voor vo en mbo noemt het kabinet het stimuleren van doorstroom en stapelen als aandachtspunt.

Gelinkt aan het thema kansengelijkheid start het kabinet een interdepartementaal beleidsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast ontwikkelt het CBS een nieuwe indicator om het risico op een onderwijsachterstand bij kinderen beter te voorspellen. Dit om ervoor te zorgen dat achterstandsmiddelen zowel bij scholen als bij gemeenten gerichter kunnen worden ingezet.

omhoog

Meer geld voor gelijke kansen

Van de €200 miljoen die beschikbaar is voor politieke prioriteiten gaat €55 miljoen naar het bevorderen van gelijke kansen: €15 miljoen gaat naar asielkinderen zodat scholen een (tweede) jaar extra bekostiging krijgen voor taalonderwijs, €10 miljoen naar een structurele oplossing voor mbo-leerlingen van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen en €5 miljoen naar achterstandenbeleid. Hiermee krijgen ook kleine gemeenten voldoende geld om voorscholen in te richten voor kinderen met een risico op taalachterstand. €25 miljoen voor gelijke kansen wordt nader ingevuld.

omhoog

Stimuleren onderwijs op maat

Goed onderwijs herkent en erkent de verschillen en zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt (zie ook onze EDventure branchevisie). Het kabinet stimuleert onderwijs op maat, bijvoorbeeld door in het vo de mogelijkheid te geven om cum laude te slagen en om vakken op een hoger niveau te volgen.

omhoog

Toekomst Onderwijs 2032 – niet over één nacht ijs

Onderwijs 2032 gaat komend jaar de verdiepingsfase in. Onder regie van de Onderwijscoöperatie wordt met leraren over het advies gesproken. Daarnaast zal een breed samengestelde regiegroep in kaart brengen hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is. Op basis van de opgedane inzichten zal samen met de Tweede Kamer worden besloten over de vorm van de ontwerpfase in 2017. EDventure is vanaf het begin betrokken bij Onderwijs 2032 – en zal ook de komende ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

omhoog

Versterking kwaliteit leraren – zowel op inhoud als salaris

In 2017 richt het kabinet zich op versterking van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen en staat meer samenwerking en kennisdeling in de regio centraal. Om de kwaliteit van leraren verder te verbeteren komen er systematische begeleidingstrajecten voor startende leraren. Daarnaast gaat in schooljaar 2017-2018 het lerarenregister van start waarin leraren zelf hun kennis en vaardigheden bijhouden. Alle leraren komen dan in het lerarenregister of het registervoorportaal te staan. EDventure is met de Onderwijscoöperatie, de beheerder van het lerarenregister, in gesprek over hoe op efficiënte wijze het aanbod van EDventure-leden in het register opgenomen kan worden.

Het kabinet is in gesprek met de PO-Raad en VO-raad over het verbeteren van didactische en differentiatievaardigheden van leraren en het stimuleren van het werken met peer reviews.

Er wordt ingezet op meer diversiteit in salaris en loopbaanmogelijkheden. De lonen voor docenten gaan weer stijgen. Leraren en schoolleiders kregen er vorig jaar al gemiddeld ruim 5% bij, in 2017 komt daar voor docenten en ander onderwijspersoneel in het po en vo en het mbo nog eenmalig €500 voor een voltijdsbetrekking bovenop.

omhoog

Belang goede schoolleider onvoldoende erkend

In alle verbeterprocessen is de rol van de schoolleider cruciaal. Volgens de OECD, dat op verzoek van het kabinet ons onderwijs analyseerde, wordt het belang van goede schoolleiders in Nederland nog onvoldoende erkend. De kwaliteitsverschillen tussen hen zijn nog te groot. Er zijn inmiddels initiatieven gestart om hieraan te werken, zoals de aandacht voor professionalisering, het opstellen van beroepsstandaarden en de bekwaamheidseisen door de beroepsgroep zelf. Registratie in het schoolleidersregister is bijvoorbeeld een stimulans om permanent te werken aan professionalisering en deze activiteiten zichtbaar te maken. De beroepsstandaard, die de inhoudelijke basis vormt van het register, wordt eind 2017 geëvalueerd.

omhoog

Inspectie blijft scholen elke 4 jaar bezoeken, ook bij vernieuwde toezicht

Met ingang van het schooljaar 2017–2018 wordt in het po, vo en mbo het vernieuwde onderwijstoezicht ingevoerd. De Inspectie van het Onderwijs wil hiermee bevorderen dat besturen en scholen stelselmatig werken aan de verbetering van het onderwijs en zo een kwaliteitsverbeteringscultuur ontstaat. Met de investering van €2 miljoen vanuit de extra middelen voor politieke prioriteiten blijft ook binnen het nieuwe (gedifferentieerde) toezicht ruimte voor de inspectie om alle scholen in het funderend onderwijs eens in de vier jaar te bezoeken.

omhoog

Verbeteren openbare informatie over prestaties scholen

Om in het funderend onderwijs transparantie te bevorderen is met de PO-Raad en VO-raad afgesproken dat de website scholenopdekaart.nl gebruikersvriendelijk, relevant en betrouwbaar is. Ook op andere manieren is aandacht voor het verbeteren van informatievoorziening binnen het onderwijs en richting ouders. Zo is in de codes van goed bestuur afgesproken dat jaarverslagen van po- en vo-scholen openbaar worden gemaakt.

Verwacht wordt dat in 2017 alle besturen de jaarverslaggeving 2016 op hun website publiceren. Ook onderzoekt het kabinet hoe zij meer inhoudelijke eisen kunnen stellen aan het bestuursverslag, waardoor besturen laten zien op welke doelen uit de sectorakkoorden zij zich concentreren en welke inzet ze daarvoor hebben gepleegd.

omhoog

Uitgaven onderwijs – meer of minder?

Voor alle onderwijssectoren samen trekt het kabinet structureel 200 miljoen euro extra uit. Daarvan gaat 25 miljoen euro naar het bevorderen van gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt er op de hele onderwijsbegroting in totaal 400 miljoen euro bezuinigd. Het is nog niet duidelijk wat het effect hiervan is op de begroting van het primair onderwijs. Het bedrag dat het Rijk bijdraagt aan scholing van leerlingen blijft overigens stijgen. In het po stijgt het bedrag van €6200 per leerling in 2012 naar €6700 in 2017 en in het vo van €7900 naar €8100.

omhoog

Plannen uit de begroting van het ministerie van VWS

Accent op opgroeien in veiligheid
Met 95% van de jongeren gaat het goed. Helaas zijn er ook nog steeds kinderen die geen veilig thuis hebben. De zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben, moet nu in de praktijk verder worden verbeterd, waarbij de vraag ‘Wat heb je nodig?’ leidend zal zijn. De integrale verantwoordelijkheid voor de verbetering van de jeugdhulp ligt bij de gemeenten.
 
Verbeteren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verbeterd: het systematisch zorgen voor veiligheid van (potentiële) slachtoffers krijgt prioriteit. Gemeenten hebben in 2017 26 goed functionerende Veilig Thuis organisaties gerealiseerd, waar professionals en burgers terecht kunnen en goed worden geholpen. Het kabinet zet in op het versterken van de samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeenten.
 
Zorg op maat aan gemeenten bij zorgtaken
Het regelen van de nieuwe zorgtaken is voor gemeenten niet altijd eenvoudig. Het kabinet ziet erop toe dat gemeenten iedereen de ondersteuning geven die nodig is. In veel gemeenten gaat dit goed. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor anderen. Gemeenten die het niet goed doen zullen hierop worden aangesproken, maar ook worden ondersteund bij het verbeteren van de zorgtaken.
 
Minder regeldruk in de zorg prioriteit
Om regeldruk merkbaar te verminderen in 2017 krijgen succesvolle trajecten zoals ‘Het experiment regelarme instellingen’ en ‘Het roer moet om’ navolging. Bij deze trajecten bespreken mensen in het veld de knelpunten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, toezichthouders en VWS en pakken ze deze gezamenlijk aan.
Er wordt versterkt ingezet op verdere vermindering van de bureaucratie in de zorg. De vernieuwde aanpak krijgt onder andere vorm door domeinoverstijgende zorgaanbieders te ondersteunen om regelarme werkwijzen in de praktijk te brengen.
 
Ehealth op de agenda; kansen voor ONL gedrag
Om vaart te brengen in het opstarten van innovatieve toepassingen op het gebied van eHealth ontwikkelen het ministerie van EZ, Startupdelta en private partners een 'fasttrack', waarin veelbelovende innovaties begeleid en gestimuleerd worden. Voor dit initiatief is over een periode van vier jaar in totaal € 20 miljoen beschikbaar. Dit biedt kansen voor ONL gedrag, die het succesvol implementeren van eHealth als beleidsspeerpunt heeft.
 
Professionalisering jeugdhulp hoog op de agenda
In 2017 voeren branche- en beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en gemeenten gezamenlijk het werkprogramma Professionalisering jeugdhulp 2015–2018 uit. Financiële steun van VWS hiervoor is totaal €13,4 miljoen voor een periode van vier jaar. Belangrijke elementen in het werkprogramma zijn:

  • Ontwikkelen, versterken en borgen van een gemeenschappelijke basis in het handelen van jeugdprofessionals.
  • Stimuleren van een lerende sector waarbij veldpartijen gezamenlijk beoordelen hoe de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar zich ontwikkelt en wat er nodig is om ontvankelijk te zijn voor veranderingen in de omgeving.
  • De te zetten stappen om te borgen dat alle professionals werkzaam in de jeugdhulp op een HBO- of WO-functie of hoger, ook geregistreerde professionals worden.

In 2016 is het principebesluit genomen dat de jeugdsector aansluit bij het Kwaliteitsinstituut. Dit biedt onder andere de kans om in 2017 het beheer en het onderhoud van de 14 richtlijnen jeugdhulp te borgen in het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut.

omhoog


De inhoud van deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van EDventure


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EDventure · Maanweg 174 · Den Haag, Zuid Holland 2516 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp