Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata siia.
UUDISKIRI detsember 2011

Süsteemselt ja paindlikult!
Aastalõpp on tagasivaatamise ja kokkuvõtete tegemise aeg, kuid samas ka pilguheit uude aastasse ja uute väljakutsete planeerimine. Plaanide tegemisel mõlguta mõtteid ka Dokumendihaldurite Ühingu tuleviku üle ja oma rollist selles. Loodame, et järgmisel aastal leiab iga ühingu liige mõne valdkonna, et ühingu töös kaasa lüüa.
Soovime kõigile kauneid saabuvaid pühi ja kordaminekuid uuel aastal! 
 

Teemad:                                                                    

Üldkoosoleku eelinfo

DHÜ logo

MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu juhatus annab teada, et järgmine üldkoosolek toimub
Tallinnas 3. märtsil 2012. Päevakavas on eelmise aasta kokkuvõte ja majandusaasta aruande ülevaade, uue juhatuse valimine ning üllatusesineja.

Juhatus on jõudnud seisukohale, e ühingu arendamise nimel on vajalik leida uusi ideid ja nende ideede elluviijaid, et mitte jääda paigal tammujaks. Praegune juhatus on ühingu vankrit vedanud juba üsna pikalt ja loovutab meeleldi koha uutele eestvedajatele, kelle ideed ja aktiivne tegevus viiksid ühingu uuele tasemele. Head ühingu liikmed, pange paberile oma mõtted ja ettepanekud, moodustage oma meeskond ja esitage üldkoosolekul oma visioon ühingu tulevikust.

Kui on küsimusi juhatuse senise töö kohta, siis võib kirjutada juhatus@dokumendihaldus.ee.

Kõikide liikmete osavõtt üldkoosolekul on väga vajalik, sest kaalul on ühingu tulevik!  


 

Dokumendihalduse eriala 2011. aasta lõputööde ülevaade

Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõpe TLU logo
Liivi Aarma, TLÜ Infoteaduste instituut, dotsent 

Maila Kukk kaitses oma magistritöö (juhendaja Kädi Riismaa) teemal „Eesti arhiiviseaduse võrdlev analüüs ja mõjude hindamine“, analüüsides Eesti kehtiva arhiiviseadust ja uut 1. jaanuaril 2012 jõustuvat arhiiviseadust. Magistrant andis hinnangu Eesti kehtivale arhiiviseadusele nüüdisaja arhiivinduse ja dokumendihalduse arengu kontekstis ning hindas kehtiva arhiiviseaduse ja uue arhiiviseaduse eeldatavat mõju. Samuti testis ta töös kasutatud seadusandlike aktide mõjuhindamise metoodika sobivust arhiivindusvaldkonna õigusaktidele hinnangu andmiseks.

Mari Rohtoja kaitses oma magistritöö (juhendaja Raivo Ruusalepp) teemal „Dokumentide avalikustamisega seotud riskide hindamine elektroonilise dokumendihaldussüsteemi kasutajate hinnangutel“. Töö eesmärgiks oli kaardistada nii dokumentide avalikustamisel dokumendiregistris tekkida võivaid ohte kui ka nende ennetamise võimalusi.

Kaidi Veemees kaitses 2011. aasta jaanuaris magistritöö (juhendaja Pille Noodapera) teemal „Asutuste funktsioonide analüüs ja dokumentide liigitusskeemi koostamine lasteasutuse näitel. Töö eesmärgiks oli hinnata standardit EVS-ISO 26122:2009 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs dokumentide haldamiseks“ sobivust avaliku sektori asutuse funktsioonide analüüsimisel ja dokumentide liigitamisel. Tööprotsesside automatiseerimisel ja dokumendihalduse nõuete määratlemisel rõhutati vajadust enne analüüsida organisatsiooni funktsioone ja tööprotsesse.

Pikemat ülevaadet TLÜ lõputöödest loe siit ...


Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse eriala
Katrin Roosileht, TÜ VKA info- ja dokumendihalduse õppekava programmijuht

TÜ VKA logoMöödunud õppeaastal eelistas enamik dokumendihalduse eriala lõpetajaid lõputööle eksamit, mille eduka sooritamisega kaasnes dokumendihalduri kutsetunnistuse omistamine. Viiest lõputööst kolm keskendusid institutsioonide ajaloo uurimisele ja kaks seostusid infoteaduse erialaga, lõputööde loetelu ja terviktekstidega saab tutvuda siin http://www.kultuur.edu.ee/814333.

 

Tallinna Majanduskooli juhiabi eriala  
Janne Kerdo, Tallinna Majanduskooli ametnikutöö osakonna juhatajaTallinna Majanduskooli logo  

Lõputöid kaitsmas oli 18 juhiabi eriala lõpetajat. Hea on tõdeda, et lõputööde teemad on dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonnast, tööd on rakenduslikud – praktilise väärtusega konkreetsele organisatsioonile (töös rakendatavad) ning juhendajaks on tuntud valdkonna spetsialistid.  

Kristiina Everst kaitses oma lõputöö (juhendaja Monika Saarmann) teemal „Dokumentide avalikustamine ja kasutajamugavus dokumendiregistrites – eksperiment avaliku sektori asutuste näitel“. Lõputöö eesmärgiks oli teada saada, millisel määral täidavad Eesti avaliku sektori asutused avaliku teabe seaduses ja Andmekaitse Inspektsiooni välja antud juhendis määratletud nõudeid avalikustada asutuse dokumente oma dokumendiregistris. Seda uurimust tutvustasime ka eelmises uudiskirjas.

Regina Kaasik kaitses oma lõputöö (juhendaja. Gina Kilumets) teemal „Patsientide delikaatsete isikuandmete väljastamine ühe raviasutuse näitel“. Töö teemaks oli valitud patsiendi delikaatsete isikuandmete väljastamine, sest ainestik on aktuaalne nii ühiskondlikust kui ka institutsionaalsest seisukohast vaadatuna. Töös on vaadeldud terviseseisundit ja puuet käsitlevaid delikaatseid isikuandmeid. Raviasutustes on selle teemaga seotud sekretärid ning töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas sekretärid eksivad õigusnormide ja asutusesiseste kordadega ning millised need eksimused on.

Reti Merila kaitses oma lõputöö (juhendaja Hille Oidema) teemal „Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi parendamisvõimalused ja roll organisatsioonis sihtasutuse Arhimedes näitel“. Lõputöö keskseks teemaks oli autor valinud elektroonilise dokumendihaldussüsteemi (EDHS) parendamisvõimalused ja EDHSi roll asutuses kui tervikus.  

Airi Raamat kaitses oma lõputöö (juhendaja Mirje Sepp) teemal. „AS Tallinna Sadam kasutuseloleva elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Oracle Universal Content Management juurutamisjärgne tegevus“. Lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade elektroonilise dokumendihaldussüsteemi juurutamise protsessist ASs Tallinna Sadam, sealhulgas tehti juurutamisjärgsel perioodil kasutajate seas küsitlus ja analüüsiti vastuseid, et pakkuda välja võimalikke lahendusi edasiarendusteks ja muuta dokumendihaldussüsteemi kasutamine tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Tallinna Majanduskooli  lõputööde täisnimekirja ja põhjalikumat ülevaadet saab lugeda siit ... 


 

Dokumendihalduse konverents Brüsselis

Pille Vestung, DHÜ liige

DLM12.-14. detsembril toimub järjekordne DLM Forumi korraldatav laiapõhjaline dokumendihalduse konverents, millest on oodatud osa võtma kõik dokumendihaldusest ja arhiivindusest huvitatud isikud Euroopast ja mujalt maailmast. Üritus leiab aset iga kolme aasta järel ning kindlasti on selle konverentsi näol tegu ühe laiaulatuslikuma dokumendihalduse üritusega Euroopas. Sel korral toimub konverents Brüsselis, eelmise samalaadse konverentsi võõrustajaks oli Toulouse. Toulouse´i konverentsi ettekanded on leitavad DLM Forumi veebilehel.

Täpsem info Brüsseli konverentsi kohta www.dlmconference.com.

Tänaseks on selgunud ka konverentsi programm, kus esinejate hulgast leiab ka kolm ettekannet Eesti esindajatelt :

  • Applied interoperability: Experiences with reusing records management Metadata. Kuldar Aas, Deputy Chief, Digital Preservation Department, National Archives of Estonia.
  • Practical use of functional requirements in the public sector. Veiko Berendsen, Tartu University / Webmedia Group.
  • Keeping Digital Records’ Risks under Control: The DRAMBORA Toolkit. Raivo Ruusalepp, Lecturer, Institute for Information Studies, Tallinn University. 
 „Tark e-riik“ koolituste materjalid
Refereeris Mirje Sepp, http://www.ria.ee/tark-e-riik-2011TARK e-riik

Infopäev "Digitaaldokumentide säilitamine avalikus sektoris"
15.11.2011 toimus „Tark e-riik“ programmi raames  infopäev, mille eesmärgiks oli anda ülevaade digitaaldokumentide arhiveerimise põhimõtetest ja võimalustest Eestis, samuti 2012. a muutuvast arhiivinduslikust seadusandlusest ja tutvustada Rahvusarhiivi digitaalarhiivi süsteeme ning digitaalseks arhiveerimiseks mõeldud tarkvara. Kõigil, kel ei olnud võimalik infopäeval osaleda, saavad tutvuda esinejate slaididega ja ettekannete videosalvestustega.

 

e-arvete infopäevad
„Tark e-riik“ programmi raames toimusid 24. augustil ja 25. oktoobril e-arvete infopäevad. Infopäevadel tutvustati ettevõtlusele kasulikku e-arvet ja selle lihtsaid saatmis- ning kasutamisviise. Lisaks räägitakse infopäeval riigi tänaselt vaatepunktilt e-arvete juurutamisest. Arutleti teemadel, mis on ja mis ei ole e-arve, kas lähitulevikus riigiasutustele arvete esitamisel on e-arve kasutamine möödapääsmatu, kas e-arvete kasutamine on kulu või tulu, kas ja kuidas e-arvete kasutamine võib mõjutada juhtimisotsuste tegemist ja kuidas e-arveid kasutama hakata. Kes ise infopäeval ei osalenud, saab tutvuda nende linkide kaudu nii esinejate slaididega kui ettekannete salvestustega.

 

 

 

Infoühiskonna aastaraamat 2010
Refereeris Mirje Sepp, http://www.riso.ee/et/node/575 

RISO
Septembris avaldati iga-aastane artiklikogumik, mis tutvustab Eesti infoühiskonna erinevate eluvaldkondade arengut. Kogumik on kindlasti hea võimalus avardada oma silmaringi ja olla teadlikum e-arenduste hetkeseisust ja tulevikuplaanidest. Aastaraamat on veebis nii eesti kui inglise keeles. Lisaks on see kättesaadav nii pdf-kujul kui ka e-raamatuna. Kogumiku väljaandja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.  
Ootame Teid kaasa rääkima dokumendihalduse teemadel
Mirje Sepp, DHÜ juhatuse liige

Uudiskiri on MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu häälekandja, mis ilmub kord kvartalis. Viited, artiklid, uudised ja erialane informatsioon, mida soovite järgmises uudiskirja avaldada, edastage hiljemalt 15. veebruariks 2012 e-postile: mirje.sepp@eesti.ee.sydaUudiskirja aitasid koostada:
Liivi Aarma, Eve Kask, Janne Kerdo, Katrin Roosileht, Mirje Sepp, Pille Vestung. Täname!

 


Edastasime Teile dokumendihaldus.ee uudiskirja, sest arvame, et olete huvitatud dokumendihalduse alastest teemadest.

Lahku meililistist | Liitu meililistiga2011 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing

Like uudiskiri 2011 detsember on Facebook | Jaga
Email Marketing Powered by Mailchimp