Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata siia.
dokumendihaldus.ee UUDISKIRI oktoober 2010

Süsteemselt ja paindlikult!
Sügisõhtud on ideaalsed lugemiseks ja teadmiste täiendamiseks. Uudiskirjas viidatud linkide kaudu jätkub lugemist nii mõnekski õhtuks. Head uudistamist!


Teemad:

 Paberivaba päev 28. oktoobril

Mirje Sepp, DHÜ juhatuse liige
 
paberivaba_päevKas teadsid, et rahvusvaheline infohalduskoolituste ja -uuringutega tegelev organisatsioon AIIM (Association for Information and Image Management) kutsub kõiki 28. oktoobril pidama paberivaba päeva.
 
Uuringud näitavad, et 2011. aastal on informatsiooni hulk kasvanud 10-kordseks võrreldes 2006.  aastaga. Muutes tööprotsesse paberivabaks me ainult ei säästa loodust, vaid samal ajal muudame ettevõtte töö sujuvamaks ja efektiivsemaks, sest loome olulisele infole kiire ja samaaegse juurdepääsu üle terve organisatsiooni.
 
Sellel päeval toimuvad mitmel pool maailmas teemakohased üritused. Tegemist on aktsiooni „Teeme ära“ sarnase ettevõtmisega, kus eelkõige oodatakse omaalgatuslikku tegutsemist ja kaasalöömist. Loe kõigest lähemalt siit:
http://www.aiim.org/events/paper-free-day
 
Facebooki keskkonnas saab osaleda paberivaba päeva teemalisel võistlusel: http://www.facebook.com/event.php?eid=124074310979449
 
Twitteri keskkonnas on avatud blogi teemal Jaga oma ideid, kuidas muuta töökorraldus paberivabaks. Loe inimeste arvamusi laiast maailmast ja lisa ka oma arvamus: http://aiimcommunities.org/capture/blog/paperfree-day-tweet-jam-share-ideas
 
Dokumendihaldurite Ühing kutsub kõiki dokumendihaldureid üles teavitama sellest päevast ka oma töökaaslasi!
 
Mõtle, enne kui prindid
 
 
 

Tagasivaade suveseminarile

Teele Kurm, DHÜ juhatuse liigemeenutus
 
Juba traditsiooniks saanud Dokumendihaldurite Ühingu 2010. aasta suveseminar toimus sel aastal 15. augustil Pärnumaal looduskauni asukohaga puhkekeskuses Villa Andropoff. Seekordse seminari teemad ei olnud niivõrd rangelt erialased kuivõrd just üldharivad ja silmaringi laiendavad, samas siiski oluliselt seotud dokumendihalduri igapäevatööga. Seminar möödus lõbusas ja vabas õhkkonnas ning osalejate tagasiside üheskoos veedetud päevale oli väga positiivne.
Rohkem infot seminari kohta leiab
siit. 


 

Lugemissoovitus: Infoühiskonna aastaraamat 2009

Monika Saarmann, DHÜ liige
 
Igapäevane töösituatsioon toetab dokumendihalduri kutse kirjeldust, mille järgi dokumendihalduril peab olema täielik ülevaade organisatsiooni tegevusest, et tagada organisatsiooni tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine ning säilimine. Ning et selleks peavad tal olema teadmised ja oskused peale dokumendihalduse ja arhiivinduse ka infotöötluse ja infotehnoloogia valdkonnas.

internetInfotehnoloogia roll meie igapäevatöös ja -elus kasvab pidevalt ning üha enam räägitakse infotehnoloogiast mitte enam kui kitsalt serverite, tarkvarade, programmeerimise jms vaates, vaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustest ja mõjust kogu meie elukorraldusele. Seetõttu on ka varasemalt pealkirja „Avaliku halduse infotehnoloogia aastaraamat“ kandev iga-aastane kogumik läbi teinud muutuse. „Infoühiskonna aastaraamat“ koondab jätkuvalt paljusid avaliku sektori infotehnoloogia projekte, kuid senisest enam on kajastatud Eesti infoühiskonna arengut erinevatest eluvaldkondadest ja eri tasanditelt peale avaliku sektori on suurema tähelepanu all ka era- ja kolmas sektor).

Vaadeldakse nii e-demokraatiat, teadmistepõhist majandust, Eesti IKT-sektori konkurentsivõimet, tehnilisi ligipääsuvõimalusi digitaalsele teabele, e-teenuseid, küberturvalisust ja palju muud. Peale olulisemate arengujoonte Eestis (nt kiire internetiühenduse arendusprojekti EstWin sünnilugu ja riigi koosvõime raamistiku uuenemine) on kajastatud ka e-riigi arendusplaane Euroopa Liidu tasandil. Avaliku sektori töö efektiivsuse tõstmine kui üks olulisemaid põhisuundi  avaldab kindlasti mõju ka dokumendihalduse valdkonnale.

Kuna seoses digitaalse asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse üha laialdasema kasutuselevõtuga on dokumendihalduse seosed infotehnoloogiaga oluliselt suurenenud, siis ei ole sugugi üllatav, et infotehnoloogia arenguid kajastavast kogumikust võib leida artikli arhiivimaterjalide digitaliseerimise ja selle kohta, kuidas elektroonilise dokumendihaldussüsteemi baasil on võimalik elanikke kaasata kohaliku elu korraldusse või lahendada Eesti koolide informatsiooni ja dokumentide haldamise küsimust.

noolDokumendihalduse vaatenurgast on veel huvipakkuvad  artikkel digitaalse templi kasutuselevõtu, vaba tarkvara ja kaugtöö kohta. Samuti on tutvustatud Riigikantseleis valmivat XML-töövahendit õigusaktide koostamiseks ja menetlemiseks, millega saab mugavas kasutajaliideses lihtsalt luua keerulise XML-struktuuriga dokumendi.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts on kogumiku eessõnas esile toonud inimkonna väärtushinnangud ja ressursid läbi aegade: loodusjõud ja lihased, tooraine, finantskapital, energia ja praeguse väärtuslikuma varana – informatsiooni. Teadmised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kui dokumendihalduse ühe olulisema külgneva valdkonna kohta on kindlasti dokumendihalduri jaoks väärtuslik ressurss, mis lihtsustab suhtlemist IT-inimestega ja võimaldab oma tööd näha osana suuremast pildist.

Head lugemist! 
 
 


Magistritöö tutvustus:tlü Teadmushaldus – uus või hästi unustatud vana?
 
Oksana Toomsalu-Marlen

Läbi aegade on olnud käibel perioodile omaseid „moesõnu“. Kas „teadmushaldus“ on üks nendest? Mida see endast üldsegi kujutab? Kas ja milline on teadmushalduse seos dokumendihaldusega? Oma magistritöös „Elektroonilise dokumendihalduse ja teadmusjuhtimise kasutamine erasektori ettevõtetes” otsin vastuseid nendele ja paljudele teistele küsimustele. Edasi loe siit. 
Intervjuusari Esimesed tööaastad

Kristi Ütt, DHÜ noortetoimkond siim

Seekord tuleb esimesest tööaastast juttu Siim Kanepiga, kes on üks väheseid meeshingi DHÜs. Siim lõpetas 2006. a infoteaduse ja dokumendihalduse õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ning töötab nüüd sealsamas infohariduse osakonnas õppetöö koordinaatorina ning õpib TÜ magistrantuuris infokorraldust. Mida kujutab endast töö  infohariduse osakonna õppejõudude ja tudengite “parema käena“,
loe järjekordsest esimese tööaasta loost! 
  Intervjuusari Meie dokumendihaldurid

Teele Kurm, DHÜ juhatuse liigeInga
 
Oma tööst räägib Sotsiaalkindlustusameti Lõuna Pensioniametis arhiivispetsialistina töötav Inga Turk. Inga lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse erialal ning samal aastal omistati talle ka dokumendihaldur IV kutsetase. Lisaks igapäevasele arhiivitööle on Inga töös vajalik olla kursis ka sotsiaalvaldkonnaga laiemas plaanis. Loe Intervjuud Ingaga siit. 
 Dokumendihaldurite edulood

Teele Kurm, DHÜ juhatuse liige
 
Kuigi dokumendihalduri ametist hakati Eestis rääkima juba aastal 2001 ja paljudes asutustes ning organisatsioonides on tänaseks dokumendihaldust korraldavad töötajad, siis tihti ei kajasta ametikoha nimetus töö tegelikku sisu. Ka püütakse nii mõneski kohas veel vajadusest hoolimata ilma dokumendihaldurita hakkama saada, kuid heameel on tõdeda, et aina rohkem on juhte, kes dokumendihaldust toetavad ning on asunud neid vigu parandama. Oma roll on siin kindlasti haritud dokumendihalduril, kes teeb oma tööd südamega. Kolm meie Ühingu liiget - Airi Saaron, Tiia Ots ja Kristi Saarsalu on just sellised dokumendihaldurid, kes oma tööga on teeninud tunnustuse. Seetõttu palusin neil vastata mõnele küsimusele, et saaksime lugejani tuua meie kolme liikme eduloo. Edasi loe siit.  
Asjaajamiskorra ühtsete aluste
ja Rahvusarhiivi põhimääruse muutmise eelnõu


Riigikantselei kodulehelt

paragrahvVabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001 määruse nr 80 "Asjaajamiskorra ühtsed alused" ja Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 "Rahvusarhiivi põhimäärus" muutmise määruse eelnõu ja seletuskiri.
 
Algse uudise leiab siit: http://www.riigikantselei.ee/?id=74278
Dokumendiliikide XML-andmekirjelduste
koostamise juhis ja koolitused

Riigikantselei kodulehelt
 
Riigikantselei avaldas kevadel dokumendiliikide XML-andmekirjelduste koostamise juhise.
Juhise koostamisel on silmas peetud järgmisi sihtrühmi:
  • Asutuste asjaajajad ja dokumendihaldurid.
  • Asutuste IT-spetsialistid.
  • Elektroonilise dokumendihalduse tarkvaraliste lahenduste väljatöötajad ja tarnijad.
  • Semantikavarade väljatöötajad.
 
xmlDokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu vahetatavad dokumendid luuakse ühtsete andmekirjelduste alusel ja XML-keelt kasutades. Riigi infosüsteemi haldussüsteemis – RIHAs – on loomisel XML-varamu, kus dokumendiliikide XML- andmekirjeldused registreeritakse, kooskõlastatakse, avaldatakse ja hoitakse. Andmekirjelduste juures registreeritakse ka nende kasutajad.
 
Juhise lingid ja uudise leiab siit: http://www.riigikantselei.ee/?id=74161

***

Tallinna Arvutikool korraldab Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi tellimusel seeria koolitusi teemal: "Dokumendiliigi XML-andmekirjelduse koostamine".
Koolituste peamiseks sihtgrupiks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes dokumendihalduse ja IT-süsteemide arendamise eest vastutavad ametnikud ja töötajad.
Esimesed koolitused toimuvad oktoobris 2010. Ajakava, täiendav info ja registreerimine: http://www.akoolitus.ee/?head=39&pageid=74&language=estonian&firm_id=1 
 
Uudise terviktekst asub siin: http://www.riigikantselei.ee/?id=74293Reklaam DHÜ kodulehel www.dokumendihaldus.ee

Teele Kurm, DHÜ juhatuse liigenb
 
DHÜ juhatus on koostanud ja kinnitanud reklaamimüügi hinnakirja. Reklaam avaldatakse vastavalt kliendi soovile DHÜ veebilehel või uudiskirjas ning saadud tulu kasutab Ühing oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Reklaami hinnakirjaga saab tutvuda DHÜ veebilehel rubriigis Reklaam http://www.dokumendihaldus.ee/?Reklaam Jaanuar 2011 uudiskirja koostamine

Mirje Sepp, DHÜ juhatuse liige

Uudiskiri on MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu häälekandja, mis ilmub kord kvartalis. Järgmine uudiskiri ilmub jaanuaris 2011. Artiklid, uudised ja erialane informatsioon, mida soovite seal avaldada, edastage hiljemalt 10. jaanuariks e-postile mirje.sepp@eesti.ee. Ootame Teid kaasa rääkima dokumendihalduse teemadel.

Teadmiseks Ühingu liikmele: sul on võimalus kord aastas levitada tasuta oma tööga seotud dokumendihaldustoote või -teenuse reklaami.südaUudiskirja aitasid koostada:
Eve Kask, Siim Kanep, Teele Kurm, Tiia Ots, Monika Saarmann , Airi Saaron, Kristi Saarsalu, Mirje Sepp, Oksana Toomsalu-Marlen, Inga Turk ja Kristi Ütt. Täname!
 

Edastasime Teile dokumendihaldus.ee uudiskirja, sest arvame, et olete huvitatud dokumendihalduse alastest teemadest.


Lahku meililistist | Liitu meililistiga2010 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
Email Marketing Powered by Mailchimp