Copy
Extra nieuwsbrief over coronamaatregelen in onderwijs

Handvaten voor de rest van het schooljaar

De ‘Pedagogische taskforce over leervertraging en welbevinden’ — de werkgroep met pedagogen, psychologen en vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en de onderwijsverstrekkers — reikt handvaten aan waar je gebruik kan van maken om de rest van dit bijzondere schooljaar te organiseren.

Uiteraard denk je hier zelf al langer over na en wellicht pas je verschillende tips al toe: een bevestiging van je harde werk. Als je op sommige domeinen nog wikt en weegt en onderzoekt, kunnen de handvaten een houvast bieden. Alvast bedankt voor alle inspanningen die je zelf al doet.

Deze handvaten vormen een richtsnoer, maar zijn geen regelgeving. Scholen hebben de vrijheid om pedagogische keuzes zelf te maken. Dat is goed, want de situatie is in elke school anders: wat aangewezen is in de ene school, is misschien niet nodig in de andere.

4 handvaten over welbevinden en leervertraging:

1. Werken aan het welbevinden van je leerlingen

 • Heb ook bij kennisverwerving oog voor het emotionele en sociale aspect en de motivatie. Leerprestaties en welbevinden zijn niet tegengesteld aan elkaar. Leerlingen voelen zich competent door kennis op te doen;
 • Maak tijd vrij voor overgangsrituelen (bv. 50 dagen, proclamaties);
 • In coronagesprekken met alle leerlingen kom je te weten wat goed én minder goed gaat. Besteed ook aandacht aan het welbevinden van onderwijspersoneel. Leerlingen én onderwijspersoneel moeten de boodschap krijgen dat het oké is om je niet goed te voelen;
 • Identificeer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en geef gerichte ondersteuning op school. Doorverwijzen naar externe hulp kan ook een optie zijn. Leraren zijn geen professionele psychologen, dat wordt ook niet van hen verwacht;
 • Een bevraging over de noden van je leerlingen kan het startpunt zijn voor gerichte, verbindende acties op school.

2. Leerinhouden herbekijken

 • De eindtermen en leerplandoelen blijven gelden, omdat een brede vorming belangrijk blijft;
 • Herbekijk de leerinhouden voor alle leergebieden/vakken: toets alles af met de eindtermen/leerplandoelen en ga na of je leerplandoelen eventueel ook volgend jaar kan bereiken. Handboeken gaan breder dan het eigen leerplan: het is dus niet nodig om het héle handboek of de héle cursus te zien. Je kan dat samen met je pedagogische begeleidingsdienst bekijken;
 • Besteed in het lager onderwijs extra aandacht aan Nederlands en wiskunde en in de laatste jaren ook aan Frans, tenzij daar in je leerlingengroep geen echte nood aan is;
 • Besteed ook in het secundair onderwijs extra aandacht aan Nederlands en wiskunde. Als school heb je de al bestaande wettelijke mogelijkheid om in onderling overleg af te wijken van het lessenrooster, bijvoorbeeld als de eindtermen of leerplandoelen voor bepaalde vakken al behaald zijn. De kwaliteit van de lessen moet natuurlijk verzekerd blijven;
 • Praktijklessen verdienen de rest van dit schooljaar extra aandacht, zodat leerlingen zoveel mogelijk beroepscompetenties kunnen verwerven.

3. Evaluatie en oriëntatie aan het einde van het schooljaar

 • Evalueer fair en op basis van data- en contextgebaseerde evaluaties. Scholen bepalen zelf hoe en wanneer de leerlingen beoordeeld worden;
 • Communiceer duidelijk en tijdig naar ouders en leerlingen over hoe de evaluatie verloopt op het eind van het schooljaar;
 • Besteed extra aandacht aan evaluaties bij overgangen tussen onderwijsniveaus — kleuter-lager, lager-secundair, secundair-hoger — en bij heroriënteringen in het secundair onderwijs;
 • In onpare jaren van het secundair onderwijs kies je eventueel voor graadgebonden evaluaties;
 • Herexamens en vakantieopdrachten zet je oordeelkundig en weloverwogen in, want het is een zwaar jaar geweest voor iedereen.

4. Extra aandacht voor leerlingen met halftijds afstandsonderwijs

 • Houd de 8 aandachtspunten van de Vlaamse Scholierenkoepel in het achterhoofd:
  • benut de ervaringen van leerlingen;
  • geef autonomie aan leerlingen en maak werk van zelfredzaamheid;
  • geef leerlingen feedback en zorg voor interactie;
  • beperk de werkdruk en zorg dat taken haalbaar zijn;
  • zorg voor overzicht en duidelijkheid over de vakken heen;
  • zet digitale tools zinvol in en maak werk van digitale competenties;
  • maak ruimte voor verbinding;
  • houd rekening met alle leerlingen en zorg dat iedereen mee is.
 • VSK ontwikkelde ook een kant-en-klare en kwaliteitsvolle bevraging voor scholen over de ervaringen en verwachtingen van het afstandsonderwijs. De vragenlijst kan je aanpassen aan de context van de school.

Heb je vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs? Je kan elke weekdag tussen 8 en 17 uur terecht bij het callcenter corona van AGODI op het nummer 02 553 27 46. De FAQ op de Onderwijswebsite worden zo snel mogelijk aangepast.

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen