Copy
View this email in your browser
Y Gymru A Garem | The Wales We Want
The Wales We Want National Conversation

SHWMAE

Diolch am gymryd rhan yn lansiad adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol. Daeth dros 400 o bobl at ei gilydd yng Nghaerdydd a Llandudno i glywed canfyddiadau’r adroddiad ac i gymryd rhan yng Nghynhadledd Flynyddol y Siarter Datblygu Cynaliadwy.

I nodi’r achlysur hwn ac i roi cyd-destun i’r prosiect a’r adroddiad, ymunodd Michael Sheen, Llysgennad Unicef y DU a chefnogwr hirsefydledig dros wella cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol; Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; ac Iolo Williams, yr arbenigwr a’r cyflwynydd bywyd gwyllt a natur, gyda Peter Davies, y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, ynghyd â llu o westeion a siaradwyr eraill. Dilynwyd y lansiad gan wythnos o ddigwyddiadau o amgylch Cymru cyn cyrraedd uchafbwynt yn Venue Cymru, Llandudno, ar 6 Mawrth yng nghwmni Iolo Williams, Dr Zigs ac Alun Ffred Jones AC.

Gallwch ddarllen ein huchafbwyntiau o’r wythnos isod:

HELLO

Thank you for taking part in the launch of The Wales We Want report. Over 400 people came together in Cardiff and Llandudno to hear the findings from the report and to take part in the Sustainable Development Charter Annual Conference.

To mark this occasion and to put the project and report in context Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures was joined by Michael Sheen, UNICEF UK Ambassador and long-time advocate for improving opportunities for future generations; Carl Sargeant AM, Minister for Natural Resources, Iolo Williams, wildlife expert and presenter and a host of other guests and speakers. The launch event was followed by a week of events around Wales culminating in Llandudno’s Venue Cymru on the 6 March with Iolo Williams, presentations from Dr Zigs with Alun Ffred Jones AM presiding.

You can read our highlights and new from the below:

SAITH SYLFAEN AR GYFER Y DYFODOL 
 

Mae adroddiad Y Gymru a Garem yn dathlu diwedd prosiect blwyddyn sydd wedi ymgysylltu ag unigolion, sefydliadau, grwpiau a chymunedau o amgylch Cymru mewn sgwrs genedlaethol. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at themâu allweddol a ddaeth i’r amlwg yn ystod y sgyrsiau, ac amlygwyd saith gwerth hanfodol ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Y gwerthoedd hyn yw’r seiliau ar gyfer adeiladu dyfodol gwell.  

Gallwch ddarllen yr adroddiad a’r saith sylfaen yn adran adnoddau ein gwefan
 

SEVEN FOUNDATIONS FOR THE FUTURE

The Wales We Want Report celebrates the culmination of a year-long project that engaged individuals, organisations, groups and communities around Wales in a National Conversation. The report highlights key themes that emerged during the Conversations, from which seven values essential for the well-being of future generations have been identified. These values form the foundations on which we can build a better future.

You can explore the Report and the 7 Foundations in the resources section of our website.

CRONFA MORGAN PARRY

Roedd y diweddar Morgan Parry yn weledydd ac yn hyrwyddwr ysbrydoledig dros Gymru gynaliadwy. Pan roedd yn gadeirydd Cynnal Cymru, ysgrifennodd ‘Cymru yn 2050: Golwg o’r Dyfodol’. Darllenwyd detholiadau yng Nghaerdydd a Llandudno gan dair merch ifanc arbennig o Ysgol Plasmawr, Caerdydd, ac Ysgol y Creuddyn, Llandudno. Mynychodd teulu Morgan y deyrnged deilwng hon a darparwyd gwybodaeth am Gronfa Addysg Amgylcheddol Morgan Parry.

MORGAN PARRY FUND

The late Morgan Parry was a visionary and inspirational advocate for a sustainable Wales. Whilst Chair of Cynnal Cymru he wrote 'Wales in 2050: A View from the Future'.  Extracts were read out in Cardiff and Llandudno by three exceptional young women from Ysgol Plasmawr, Cardiff and Ysgol Y Creuddyn, Llandudno. Morgan's family attended this fitting tribute and information was provided about the Morgan Parry Environmental Learning Fund.

CYNHADLEDD FLYNYDDOL Y SIARTER 
 

Fel rhan o Gynhadledd Flynyddol y Siarter Datblygu Cynaliadwy, rhannodd Natalie Rees ganfyddiadau her flynyddol y Siarter, gan dynnu sylw at themâu allweddol yr adroddiad a chyflwyno’r canfyddiadau gan lofnodwyr enghreifftiol, er enghraifft Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Bro Morgannwg a Tŷ Mawr Lime sy’n arwain y ffordd.

Gallwch wylio’r ffilm fer hon i glywed am y Gymru a garai llofnodwyr y siarter weld yn y dyfodol. 

 

CHARTER ANNUAL CONFERENCE

As part of the Sustainable Development Charter Annual Conference, Natalie Rees shared the findings of the annual Charter challenge, highlighting key themes from the report and presenting the findings from exemplar signatories such as University of Wales Trinity Saint David, Vale of Glamorgan and Ty Mawr Lime who are leading the way.
You can watch this short film to find out what kind of Wales Charter Signatories want in the Future.

ARWEINWYR Y DYFODOL
 

Mae’r sgwrs genedlaethol wedi rhoi cyfle i grwpiau fel Ffermwyr Ifanc Cymru gymryd rhan. Gan adeiladu ar hynny, daeth 50 o bobl ifanc, ysgolion a grwpiau ieuenctid ynghyd i drafod creu rhaglen ‘Arweinwyr y Dyfodol’ i gefnogi pobl ifanc i fod yn hyrwyddwyr effeithiol dros weithredu ac arwain newid. Roedd y rheiny a oedd yn bresennol wrth eu boddau pan ymunodd Michael Sheen yn y drafodaeth ac roedd cefnogaeth i’r syniad mewn egwyddor. Bydd y syniad yn cael ei ddatblygu ymhellach gyda’r nod o ychwanegu gwerth ato, cysylltu rhwng cynlluniau cyfredol a sicrhau ei fod yn hygyrch i bob person ifanc, beth bynnag eu hamgylchiadau. 
Welsh

FUTURE LEADERS

A feature of the National Conversation has been the involvement of groups such as Young Farmers Wales. Building on this, 50 young people, schools and youth groups came together to discuss creating a 'Future Leaders' programme to support young people be effective advocates for action and leaders of change. Those present were delighted that Michael Sheen joined the discussion and there was support for the idea in principle. The idea will be developed further with the aim of adding value to, and connecting-up existing schemes, and ensuring that its accessible to all young people whatever their circumstances. 

NOSWEITHIAU COMEDI Y GYMRU A GAREM

Fel rhan o’n hymdrechion i ymgysylltu â’r cyhoedd, rydym ni wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau comedi llwyddiannus ledled Cymru, wedi’u hanelu’n benodol at ddenu pobl ifanc i gyfrannu at y sgwrs. Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd noson gomedi yn nhafarn Dempsey’s, Caerdydd, yng nghwmni nifer o gomedïwyr mwyaf blaenllaw Cymru. Yn sgil llwyddiant y noson hon, bydd nosweithiau comedi Y Gymru a Garem yn mynd ar daith ac yn ymweld â Saith Seren Wrecsam (noson trwy gyfrwng y Gymraeg), Sgeti, Gorseinon, Aberhonddu a’r Drenewydd.

STAND UP FOR THE WALES YOU WANT

As part of our engagement approach we have successfully trialled a number of stand up comedy events, specifically aimed at involving young people in the Conversation. During the week we held an evening of topical, Welsh comedy in Dempsey's, Cardiff, featuring a fantastic line up of Welsh comedians. Following this success we will be taking the ‘Stand up for The Wales We Want’ roadshow to Saith Seren Wrexham (Welsh Language) Sketty, Gorseinon, Brecon, and Newtown.

#FutureCymru YN TRENDIO

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y lansiad ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd gan ein hymgyrch Thunderclap gwmpas o dros 170,000 tra trendiodd yr hashnod #FutureCymru ar wefan Twitter. Derbyniom lawer o sylwadau ac adborth ardderchog ac mae modd eu darllen nhw ar SEEN trwy glicio ar y dolenni canlynol: Digwyddiad Caerdydd a Digwyddiad Llandudno.

Neu os am weld darlun mwy cyflawn, darllenwch Storify o'r digwyddiad
 

#FutureCymru TRENDS

A big thank everyone who supported the launch via social media. Together our Thunderclap had a reach of over 170,000 with the #FutureCymru hashtag trending on Twitter. We received some great comments and feedback which are captured here on SEEN - Cardiff event and the Llandudno event.

Or for a fuller picture, read the Storify from the event

TU HWNT I'R TRYDYDD CAM

Aeth Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol trwy drydydd cam y broses graffu mewn trafodaeth lawn ar 10 Mawrth. Cytunwyd ar nifer o newidiadau allweddol i gryfhau’r Bil i baratoi ar gyfer cam pedwar ar 17 Mawrth.
 

THIRD STAGE PASSED

The Well-being of Future Generations Bill successfully passed through its third stage of scrutiny at a plenary debate on 10 March. A number of key changes were agreed to strengthen the Bill taking it through to stage four on 17 March.

CAMAU NESAF....
 

Wrth i’r sgwrs barhau, byddwn yn adeiladu ar ein rhwydweithiau presennol (Hyrwyddwyr y Dyfodol, Mabwysiadwyr Cynnar a’r Siarter Datblygu Cynaliadwy), yn datblygu nifer o strategaethau allweddol, gan gynnwys ymyriadau yn ystod y blynyddoedd cynnar, yn ogystal â datblygu ymgyrchoedd newydd, er enghraifft rhaglen Arweinwyr y Dyfodol. 
 

NEXT STEPS...


As the conversation continues we will be building on our existing networks (Future Champions and the Sustainable Development Charter), to develop ways in which we can apply the seven foundations for well-being of future generations and the recommendations in our report in national indicator sets as well as within proposed well-being plans.

In the meantime we would like like your views on the Seven Foundations, and what they mean for your organisation. 
 
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
E-bost | Email
E-bost | Email
Pinterest
Pinterest

www.ygymruagarem.co.uk | www.thewaleswewant.co.uk

Y Gymru a Garem: menter Llywodraeth Cymru a gyflawnir trwy Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, ac a reolir gan Cynnal Cymru - Sustain Wales.

The Wales We Want: a Welsh Government initiative delivered through Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures, and managed by Cynnal Cymru - Sustain Wales.
Copyright © 2015 Cynnal Cymru - Sustain Wales, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences