Copy
Doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen: voorlopig milieueffectenrapport schrijft extra inspanningen voor geluid en lucht langs nieuwe R6 voor

Voorlopig milieueffectenrapport schrijft extra inspanningen voor geluid en lucht langs nieuwe R6 voor

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de voortgang van het milieueffectenonderzoek en de nieuwe omgevingvergunningsaanvraag voor de doortrekking van de R6, de grote ring rond Mechelen.
 

Eerste versie ontwerp-project-MER klaar

Sinds het najaar van 2019 werkt studiebureau Antea aan een project-MER. Dit is nodig zodat AWV een nieuwe omgevingsvergunning kan aanvragen voor een al aangelegd deel van de R6, tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. Dat stuk rijweg van de R6 heeft immers geen geldige vergunning meer.
 
De eerste versie van het milieueffectenrapport is klaar en wordt momenteel nagekeken door het team MER en de officiële adviesinstanties. In de loop van deze maand bespreekt het studiebureau het dossier met al deze partijen en doen de experten de nodige aanpassingen op basis van de adviezen die hieruit voortkomen. Omdat het dus nog een voorlopig werkdocument betreft, kan het volledige dossier nog niet worden vrijgegeven.
 
Toch wilden we al graag de belangrijkste conclusies delen met belanghebbenden en omwonenden. Daarom organiseerden we gisteren een online infosessie om hen zo goed mogelijk te informeren en de eerste resultaten van het onderzoek bij hen af te toetsen. Deze resultaten zetten we hieronder ook nog even op een rij. Het is belangrijk te benadrukken dat het gaat om voorlopige conclusies en aanbevelingen die nog gewijzigd kunnen worden op basis van de input van de adviesinstanties.
 

Belangrijkste conclusies uit het milieueffectenonderzoek

In het milieu-effectenrapport onderzoeken de MER-experten de effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu. De effectenstudie is opgedeeld in verschillende aspecten of zogenaamde disciplines.


We lichten hier de disciplines toe die het meest relevant zijn voor de omwonenden.
 

Resultaten discipline mobiliteit

De doelstelling van de doorgetrokken R6 is de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de regio te verbeteren, zonder de bereikbaarheid van Mechelen en omgeving in het gedrang te brengen. Het halen van deze doelstelling wordt in het mobiliteitsonderzoek beoordeeld op basis van het provinciaal verkeersmodel v3.6.1. Bovendien hebben de experten de verkeerscijfers uit het model getoetst aan de reële situatie op basis van verkeerstellingen in de periode 2014-2019.
 
Over het algemeen kunnen we uit dit mobiliteitsonderzoek besluiten dat de R6 haar rol vervult. Door de R6 is er minder verkeer (dus leefbaarder) op de andere oost-westroutes en is er een positief effect op de trajecttijden. De doorstroming op de kruispunten met de R6 is nagenoeg hetzelfde gebleven. Enkel de twee rotondes, aan de Berlaarbaan en aan de Putsesteenweg, blijken zwaar belast te zijn.
Toch raden de experten aan om voorlopig geen fysieke aanpassingen te doen aan de rotondes, maar in te zetten op maatregelen om de modal shift te bevorderen. Verder zijn geen bijkomende maatregelen nodig op vlak van mobiliteit.
 

Resultaten discipline geluid

Om een gedegen effectenonderzoek te kunnen voeren, deed het studiebureau in de zomer en het najaar van 2019 geluidsmetingen op een aantal strategische locaties langs de doorgetrokken R6.In het onderzoek keken de experten naar de verschillen in het omgevingsgeluid tussen de situatie met en zonder doortrekking van de R6, zowel in de omgeving rond het bestaande deel van de R6 (tussen de E19 en de Mechelsesteenweg), rond het nieuwe deel van de R6 (tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg) als op de rest van het wegennet in het studiegebied. Hieruit kwamen volgende resultaten:
  • Voor het bestaande deel van de R6 is er een beperkte toename van het omgevingsgeluid, maar zijn er volgens de geldende regelgeving geen milderende maatregelen nodig.
  • Rond het nieuwe deel van de R6 is er zoals verwacht een sterke toename van het geluid (aangezien er voordien geen weg was). Het MER schrijft daarom voor dat er op verschillende locaties langs de R6 tussen de Putsesteenweg en de Mechelsesteenweg geluidsschermen geplaatst moeten worden. In totaal gaat het om ca. 2 km nieuwe geluidsschermen.
  • Daartegenover staat wel dat het omgevingsgeluid op een aantal plaatsen merkelijk afgenomen is, door de verschuiving van het verkeer. Dat is bijvoorbeeld zo langs de Mechelsesteenweg aan de buitenkant van de R6 en langs de Berlaarbaan en Putsesteenweg aan de binnenkant van de R6.
 

Resultaten discipline lucht

Net zoals voor geluid, tonen de resulaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit dat er een evidente verslechtering is in de onmiddelijke omgeving van de R6 (zowel rond het bestaande deel, als rond het nieuwe deel), terwijl er op een aantal andere assen een zichtbare verbetering is, althans voor stikstofdioxide (NO2). Voor fijn stof zijn er – buiten de weg zelf – geen aanzienlijke effecten.
 
Het grootste deel van de negatieve effecten zal gemilderd worden door de bestaande geluidsschermen (aan de Bergstraat, Ekelenhoek en de fly-over aan de Antwerpsesteenweg) én de nieuw te plaatsen schermen die opgelegd zijn in de discipline geluid.
 
Bijkomend bevelen de experten aan om compacte groenschermen te voorzien op 4 locaties langs het bestaande deel van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de spoorweg.
 

Resultaten discipline oppervlaktewater

Het effectenonderzoek voor het oppervlaktewater bracht één belangrijk pijnpunt naar boven: de wateroverlast ter hoogte van Heivelden. De oorzaak van dit probleem is enerzijds de slechte aanleg en onderhoud van de bermgracht en anderzijds het feit dat de kleine gracht vanaf Heivelden niet is aangesloten op de bermgracht.
 
Om dit probleem op te lossen stelt het rapport voor de reeds bestaande bermgrachten te herstellen en aan te passen, een extra bufferbekken aan te leggen in de noordwestelijke hoek van het kruispunt R6 x Heiken en een afvoerbuis te plaatsen in de talud van de R6 richting de Begijnenbeek.
 

Resultaten discipline biodiversiteit/boscompensatie

Uit het onderzoek blijkt geen extra mildering nodig voor de biodiversiteit. Wel zullen in het kader van de boscompensatie enkele ingrepen moeten gebeuren. Zo moet onder andere de ‘mislukte’ boomaanplanting t.h.v. het kruispunt met de Mechelsesteenweg hersteld worden en moet een extra compensatie van 3.161m2 waardevol bos gebeuren (locatie nog te bepalen).
 

Gemengde reacties 

De voorlopige resultaten werden gisteren voorgesteld aan omwonenden en geïnteresseerden. Veel deelnemers waren tevreden met de aankondiging van milderende maatregelen maar er werden ook verschillende bezorgdheden geuit. Een veel gehoorde kritiek was het feit dat sommige locaties en met name rond de rotonde Heisbroekweg geen schermen voorgeschreven kregen omdat zij niet binnen het studiegebied van de doorgetrokken R6 vielen. Er waren ook vragen over het feit dat de schermen niet aansluiten maar dat er op verschillende locaties openingen zijn. Verder werd ook de vraag gesteld naar het invoeren van trajectcontrole op de R6 om de snelheid en zo de geluidsoverlast te doen verminderen. AWV heeft zeker begrip voor deze bemerkingen en zal deze elementen meenemen in de besprekingen met de officiële adviesinstanties in de komende weken. 
 

Verdere stappen

Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het ontwerp-project-MER gefinaliseerd. Definitieve conclusies worden dan ook pas in de zomer verwacht. We zullen de definitieve beslissing ook nog aan u communiceren. Pas eens die beslissing er is, is er een volledig en definitief beeld van de milderende maatregelen die zullen uitgevoerd worden. 

Op basis daarvan zal AWV de nodige technische plannen voor de overeengekomen milderende maatregelen opmaken om in het najaar een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. 
Van zodra er een duidelijk beeld is van de uit te voeren maatregelen zullen de nodige middelen voorzien worden voor een zo snel mogelijke uitvoering op het terrein. Dat hangt af van het verdere verloop van de procedure en is ten snelste in 2021 mogelijk. 
 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de procedure voor het project-MER en de omgevingsvergunningaanvraag voor de doortrekking van de R6 vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/R6MER.

De powerpoint-presentatie die getoond werd tijdens de online infosessie van 9 juni wordt later deze week nog gepubliceerd op de projectwebsite. 
 
Voor specifieke vragen kan je ook contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (tijdens kantooruren) of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief of u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be