18. mai 2016 a.
View this email in your browser
RAKENDUSÜKSUSE INFOKIRI

TÄIENDUSED ABIKÕLBLIKKUSE JUHENDIS
 
Uus struktuuritoetuste periood on hooga käima läinud. Et toetuse saajatel oleks lihtsam orienteeruda rahastaja -Euroopa Regionaalarengu Fondi- tingimustes, oleme koostanud perioodi 2014-2020 rakendamiseks juhendi "Korduma kippuvad abikõlblikkuse teemad”.

Juhend on olnud meie veebilehel juba pikemat aega, kuid vastavalt toetuse saajate tekkinud küsimustele ning maksetaotluste menetlemisel ilmnenud probleemidele, täiendame/täpsustame juhendit pidevalt. 

Sellel korral oleme täiendanud/täpsustanud järgnevalt toodud juhendi punktide sisu:
3.1. Kulude abikõlblikkuse periood;
3.2. Kulu tekkimine;
4.3.3. Tööajatabeli esitamine;
4.3.4. Põhipuhkuse tasu;
4.3.5. Õppepuhkus;
4.3.8. Hüvitised;
4.4.2. Sihtkohas kasutatava transpordikulu abikõlblikkus;
9. Teavitusnõuete täitmine;
9.1. Meened;
11. Ettemakse taotluse esitamine;
12. Maksetaotluse/ettemakse kasutamise aruande esitamine.

Lisanud oleme juhendisse ka uue punkti 4.3.3.1. Tööajatabeli muutmine.
Oluliseimad täpsustused juhendis on seotud tööajatabeli esitamise ja muutmisega ning puhkusetasude kajastamisega maksetaotlustes.

Juhendi muudetud/täpsustatud teemad on märgitud juhendi sisukorras kollasega.

Juhendi saab alla laadida SIIT.


Küsimuste korral võtke ühendust abikõlblikkuse nõuniku Urve Vool`iga (urve.vool@archimedes.ee, 7300802).
 
OTSESED JA KAUDSED KULUD

Toetuse saajad on esitanud palju küsimusi ka otseste personalikulude ja kaudsete kulude kohta. Otsene personalikulu on projektis sisutegevuste elluviimisega seotud isiku tööjõukulu (töötasu, puhkusetasu, seadustest tulenev ametist vabastamise, töölepingu lõpetamise ja muu hüvitis, seadustest tulenevad maksud ja maksed eelnimetatud kuludelt) proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajale. 

Projekti kaudsed kulud on kulud, mis ei ole tekkinud otseselt projekti sisutegevuse ehk toetatava tegevuse rakendamisega, vaid on abistavad toetatava tegevuse tegemisel (administreeriva personali kulud ja üldkulud). Otsestest personalikuludest ja kaudsetest kuludest loe juhendi punktidest 4.1. ja 4.2. ning 5.

 

UUED VORMID
 
Samuti oleme koostanud lisaks juba kasutada olevatele vormidele kaks uut ja olulist vormi:  
  • Tööajatabeli vorm. Tööajatabel 2016
  • Puhkusepäevade inventuuri vorm
Vormid saab kätte vastava teema juurest juhendist ning on allalaetavad SIIT.
 

KONSULTATSIOONID RAKENDUSÜKSUSEGA 

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri suurimad kliendid on ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused, kes rakendavad mitmeid erinevate meetmete projekte. Kuna rahastamisega seotud teemad, näiteks hangete korraldamine, personalipoliitika, asjaajamise kord jne on asutuse sees projektide lõikes sarnased, siis oleme valmis toetuse saajatega, kes rakendavad või on partnerid mitmetes projektides, eraldi kohtuma, et leida koos lahendused seoses asutuse projektide rahastamisega. Korraldame endiselt ka toetuse saajatele suunatud infopäevi, samuti on vajalikud juhendid olemas meie veebilehel. Kui asutuseülesed või meetmepõhised teemad vajavad eraldi arutamist, ootame algatust kohtumisteks! Selleks võtke palun ühendust oma meetmehoidjatega.
 

MITTEHANKIJA RIIGIHANGETE REGISTRIS

SA Archimedes vahendab toetusi tegevuse "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" raames, kus taotlejateks saavad olla eelkõige ettevõtted, kellest enamik ei ole hankijad RHSi tähenduses. Riigihangete registris on lisandunud valikusse uus hankija liik - toetuse saaja, kes ei ole hankija RHSi tähenduses (edaspidi toetuse saaja). Uus hankija liik on eelkõige mõeldud toetuse saajale, kelle ostusid rahastatakse välisvahenditest, nt struktuurivahenditest. Struktuuritoetuste näol on tegemist avalike vahenditega ja toetuse vahenditest tehtavatest ostudest teavitamine läbi ühtse portaali annab turuosalistele võrdsed konkurentsivõimalused ja tagab avalike vahendite kasutamise läbipaistvuse ning kontrollitavuse.

Registrit saab samadel tingimustel kasutada ka siseriikliku toetuse saaja, kui hangete läbiviimise nõue tuleneb vastava toetuse andmise tingimustest. Riigihangete registris saab toetuse saaja avaldada kas ainult lihthanke teate ja elektroonilist menetlust mitte kasutada või avaldada lihthanke teate ja viia ostu menetlus läbi tervikuna elektrooniliselt (vt kasutusjuhend).

Juhime tähelepanu, et kuna uue hankija liigi puhul ei ole tegemist hankijaga riigihangete seaduse (RHS) tähenduses, siis ei kohaldu talle ka RHS-i reeglid, näiteks ei ole toetuse saaja tegevuse või otsuste osas võimalik esitada vaidlustust riigihangete vaidlustuskomisjonile. Samuti ei ole toetuse saajal võimalik edastada teateid Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele (ELT). 

 

ELEKTROONILINE TAOTLEMINE

Muutmaks toetuse taotlemist ning rakendamist kiiremaks ning toetuse saajatele mugavamaks on Rahandusministeerium arendanud välja e-toetuste keskkonna.

Tegemist on mugava võimalusega toetuse taotlejatele enda taotluste esitamiseks ning toetuse saajatele maksetaotluste esitamiseks ja rakendusüksusega suhtlemiseks.  Nimetatud keskkonna täisfunktsionaalsuse saavutamine on planeeritud 2016. aasta lõppu, kuid juba täna võtab rakendusüksus nimetatud keskkonna vahendusel vastu taotlusi ASTRA meetmes.

 

EELINFO
  • 2. juunil 2016. a toimub TA asutustele mõeldud seminar "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades: meetme hetkeseis ja üleskerkinud probleemid." Sihtgrupp: TA asutused, kes meetme määruse põhjal saavad pakkuda ettevõtetele TA teenuseid. Kutse ja täpsem info edastatakse peagi.
  • Rakendusüksus soovib saada vahetut tagasisidet oma sihtgrupi (toetuse taotlejad ja toetuse saajad) viimatise kliendikogemuse kohta, et muuta oma töö veelgi kliendisõbralikumaks ja tõhusamaks. Seega palume teil õige pea pärast iga teenuse (taotlusvooru läbiviimine, maksetaotluse menetlemine, paikvaatlus jm) kasutamist vastata lühikesele küsimustikule.