Nyhetsbrev från Settlementförbundet
Augusti 2020.
Klicka här för att se mejlet i din webbläsare
En ovanlig höst ...
... där vi steg för steg öppnar upp samhället, samtidigt som
nya sätt att leva och arbeta håller på att etableras. 
Det väcker frågor som nu och framöver påverkar 
den lokala utvecklingen och verksamheten.
Hur den öppna fritidsverksamheten, arbetet på mötesplatser och områdesarbetet förändras.
Hur ungas psykiska hälsa har påverkats. Det kommer vi att lyfta vid våra Nätverksträffar online för chefer och strateger samt för fritidsledare.

 
Boka in redan nu:
 
Nätverksträffar: 
Tema: 
Ungas psykiska hälsa i spåren av Covid 19  

För fritidsledare och övriga ledare - 18 september, kl 10.30 - 12.00 
 
Tema: Erfarenhetsutbyte och tankar inför höstens verksamhet i skuggan av Covid 19 
För chefer och strateger - 25 september, kl 10.30 - 12.00
 
Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se072-311 94 00
(Nätverksträffarna har ingen deltagaravgift!)
 
Chefskurs och Områdeskurs online.
Mer information finns under höstens kurser.
Nytt i Svenska Settlementförbundet:

Ny generalsekreterare för Svenska Settlementförbundet
Staffan Lindqvist, har tidigare arbetat i Fritidsforum Kunskap & Kvalitet i Norden och i Fritidsforum och som föreståndare för Ungdoms- och Hemgården i Lund.
Staffan arbetar också i vår internationella organisation IFS, International Federation of Settlements and neighbourhodd centres.


Ny styrelse i Svenska Settlementförbundet
Lisa Ingestad, ordförande (arbetat i Fritidsforum och SSF sedan 2007) 
Ewa Melin Larsson, vice ordförande (arbetat inom hemgårdsrörelsen)
Eva Gunnarsson, styrelseledamot (utvecklingsledare, FoU-Fritid/Kommunal utveckling/Region Jönköpings län)
Joel Söderström (nyexaminerad fritidsledare Skarpnäck, arbetar på Himmel och Pannkaka)
Maria Petersson, styrelseledamot (områdeschef Kultur och Fritid Skellefteå)
Mattias Rosendahl, styrelseledamot (verksamhetsledare för Gottsunda Kulturhus)  
Said Mekahal, styrelseledamot (sektionschef Allaktivitetshusen i Malmö)
Anna Jarrick, styrelsesuppleant 
(vik. verksamhetschef Mäster Olofsgården)

> Om styrelsen - här finns mer information.
     INBJUDAN ATT DELTA I UTVECKLING     
 

Det är dags att vi som arbetar för att stärka och främja ungas psykiska hälsa, utvecklar alternativ till ”nollningar”.  
 
Nollning innebär ofta olika former av kränkningar som tyvärr är allt för vanliga i samband med att ungdomarna börjar gymnasiet. Att rektorer och vuxna frånskriver sig från fenomenet, är att svika de unga.

Istället behöver vi utveckla invigningsevent i samband med gymnasiestarten. Svenska Settlementförbundet bjuder in er fritidsledare som vill tillsammans med ungdomarna och i samarbete med gymnasieskolan utveckla en alternativ verksamhet. En verksamhet där ungdomar tillsammans med fritidsledare utvecklar sitt koncept till invigningsevent där syftet är att ”inviga” ungdomarna i empowerment, demokratiska processer och livskunskap för psykisk hälsa samt att fira att de nu börjar gymnasiet.
 
Vill ni delta i projektet/satsningen kontakta Lisa Ingestad för mer information: lisa.ingestad@settlements.se, 0705-77 07 26
      FÖR MEDLEMMAR     Välkomna att delta i IFS*) Globala Webinarie

29 september kl 14 - 16

Tema för Webinariet:
Om hur det fungerar med öppning av skolor och förskolor samt hur säkerhet kan garanteras i samband med detta sker. Inleds med en kortare föreläsning och därefter gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten.

*Svenska Settlementförbundet är medlem i, International Federation of Settlements and Neighborhood centers (IFS) www.ifsnetwork.org. Det innebär att vi ingår i ett nätverk där över 11 000 organisationer, områdesbaserade föreningar och mötesplatser är medlemmar. IFS är en global rörelse med medlemmar i över 30 länder från sex världsdelar. IFS har högsta rådgivande status i FN kring sociala och ekonomiska frågor.

För er som är medlemmar i SSF öppnar det upp för utbyte av goda erfarenheter, utbyten, medverkan i internationella projekt mm. Läs mer på https://www.settlements.se/internationellt/


Bidrag för ungdomar att söka
Det finns två bidrag som ungdomar kan söka hos
Svenska Settlementförbundet. 
  • Ungdomar nätverkar - bidrag söks för att träffas kring ett intresse, aktivitet eller göra en satsning tillsammans.                                                           
  • Ungdomar lyfter området - bidrag söks för att göra ett event, aktivitet eller insats i ert område.
Ansökningsmall hittar ni på www.settlements.se/for-unga

 
Unga Leder Unga - ULU
Ledarkurs för ungdomar och
supporterkurs för fritidsledare.
Välkomna till Stockholm
den 25-27 oktober

Kursen är process- och upplevelsebaserade med övningar  och korta teoripass. En del av kurspassen är för både ungdomar och fritidsledare och en del pass är uppdelade.
> Program om ULU

Info och anmälan kontakta:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se, 072-311 94 00


Boka en regional/lokal träff
Vi genomför regionala träffar kring aktuella frågor, forskning och lokalt utvecklingsarbete utan kostnad för deltagarna. Kontakta Lisa Ingestad eller Staffan Lindqvist så berättar vi mer.
 
     KURSER & KONFERENSER     
          
Vi erbjuder kurser, konferenser, studieresor samt grundutbildning för ledare i öppen verksamhet. Reducerat pris för medlemmar i Settlementförbundet. Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm.
Kurser hösten 2020
 
Grundutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet
Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter. Nytt för 2020. Det är möjligt att gå Grundkursen i den ordning som ni själva önskar. Det går t. ex att börja med Grund 2, därefter gå Grund 3 och Grund 1.
Grund 1, 17-19 november samt 8-9 december
Grund 2, 9-11 februari samt 9-11 mars 2021
Grund 3, 13-15 april samt 18-20 maj 2021   
Infofolder om Grund


Online-kurser i höst

> Chefskurs online
Utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet
Kursen vänder sig till chefer i kommun och i civilsamhället.

Kursen syftar till att stärka chefsrollen och ledarskapet utifrån uppdraget samt i arbetet tillsammans med medarbetarna. Fördjupa förståelsen av uppdraget i relation till kommunens mål men också i relation till Agenda 2030. Lite ur kursinnehållet: Chefsrollen med fokus på att leda verksamhet utifrån visioner och värdegrund inom kommunen; Agenda 2030, uppdrag, målgrupper och behov; Kommunikativt ledarskap, Hållbart Medarbetarengagemang och HR-frågor.

Kursen är upplagd i sex kurspass på vardera 1,5 timme med start den 22 oktober. Löpande handledning ingår.

> Områdeskurs online
Kursen lyfter framgångsrika strategier för en meningsfull fritid, ökad lokal trygghet och hur verksamheten kan stärka ungas nätverksbyggande och kamratrelationer.
Ungas möjligheter främjas när social hållbarhet stärks. Tillit och förtroende ger grund för empowerment och att genomföra aktiviteter som stärker områdets identitet och sammanhållning. Distanskursen är uppbyggd i två steg samt summerande del med presentation av deltagarnas kursuppgifter. Varje kurspass är på vardera 2 timmar med start den 7 oktober. Löpande handledning ingår. Kursen ger verktyg för att kartlägga, ta fram handlingsplaner. 

Centrala kurser - går också att beställa lokalt

> Handledande förhållningssätt (24-25 november)
Kursen ger struktur och innehåll för ett handledande förhållningssätt. Handledningens mål är attt den handledde känner sig: Lyssnad på - Sjyst bemött - Förstådd - Socialt inkluderad.

> Psykisk ohälsa hos unga (29 oktober)
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. I kursen ger dig kunskap om hur du upptäcker tidiga signaler hos unga personer i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du på bästa sätt ska bemöta och hjälpa personen. Du kommer att våga ställa de svåra frågorna efter utbildningen. 
Kursledare Birgitta Geijer, certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.


> Att hantera hot om våld i arbetet (20 november)
Hot och våld ökar på arbetsplatser där man arbetar med människor, speciellt i de offentliga rummen. Du får lära dig vad som kan orsaka aggression, hot och våld, vad händer i hjärnan, förebygga en våldssituation, lagen och praktiska övningar.
Kursledare Birgitta Geijer, certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.


> "Hands-on" kurs i att arbeta demokratiskt och verka för ungas empowerment (12 november)
Hur du som fritidsledare kan arbeta för att stärka ungas självkänsla, delaktighet och inflytande. Kursen syftar till att främja ungas egenorganisering. Hur du kan öka delaktigheten och förståelsen för beslutsprocesser.
Kursledare Staffan Lindqvist, erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och empowerment, handledande förhållningssätt. Utbildad fritidsledare och sociolog. 


> Utveckla ditt gruppledarskap (26 november)
Att vara fritidsledare innebär att man också är gruppledare. Med ökad kunskap och förståelse för hur en grupp utvecklas stärks ledarskapet och förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap utefter gruppens utvecklingsfaser. Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utvecklingen av den egna ledarrollen.
Kursledare Staffan Lindqvist, erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och  empowerment, handledande förhållningssätt. Utbildad fritidsledare och sociolog.


Lokala kurser
Med gemensam kompetensutveckling av hela medarbetargruppen ökar möjlighet till måluppfyllelse. Medlemmar erbjuds 5% lägre pris vid bokning av lokala kurser.
Kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se  072-311 94 00

 
     BLI MEDLEM     

Ungdomar och ledare som driver föreningsdriven verksamhet eller mötesplats kan ansluta sig till förbundet som medlemmar och få medlemsstöd.
> Om medlemskap som föreningsdriven verksamhet


Kommunala mötesplatser och områdesverksamheter är välkomna som medlemmar
och erbjuds olika former av support. Läs mer om fördelar med medlemskap.
> Om medlemskap i Svenska Settlementförbundet


För mer info kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se, 073-311 94 00
Besöks- och postadress Grafikvägen 11, 121 43 Johanneshov. Telefon: 08-16 07 26. E-post: kansli@settlements.se www.settlements.se https://settlements.se/


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Settlementförbundet · Grafikvägen 11 · Stockholm 12143 · Sweden