Copy
View this email in your browser
Link til hjemmesiden for Skole og Forældre København

Information og inspiration til skolebestyrelsen

Seks gange om året udsender vi et nyhedsbrev om emner, der vedrører folkeskoler i Københavns Kommune. I denne udgave kan du:

 • sætte kryds i kalenderen til forårets kursus for formænd og næstformænd
 • se, hvad vi gør for at sikre gode rammer for skolerne i København 
 • læse, hvordan landsforeningen arbejder for skolernes genåbning
 • få overblik over de aktuelle corona-restriktioner i folkeskolen
 • downloade materiale, der kan løfte trivslen i en corona-tid
Med venlig hilsen
Skole og Forældre København
Skole og Forældre København holder forårskursus den 3. maj 2021

Forårskursus den 3. maj:
Hvilken forskel kan skolebestyrelsen gøre?


Målgruppe: Formænd og næstformænd i skolebestyrelsen
Underviser: Kirsten Birk Lassen, formand for Skole og Børn København

Formand og næstformand har en afgørende opgave i at lede arbejdet i en skolebestyrelse, og mange synes også, det er en svær opgave.

På dette digitale kursus i Skole og Forældre København kommer vi omkring, hvordan I planlægger året, forbereder møderne og skaber et godt samarbejde med skolelederen og resten af bestyrelsen.

Du får også mulighed for at networke med 'kollegaer' fra andre skoler.
 
Tid: 3. maj kl. 17:00-19:30 med en pause undervejs
Sted: Digitalt - link tilsendes ved tilmelding
Tilmelding: Kommer senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Del Del
Tweet Tweet
Send Send
Vores arbejde og fokus

Vores arbejde og fokus

Mange corona-initiativer er forankret på landsplan. Det gælder f.eks. rammer for nødpasning, nødundervisning, testning, nedlukninger og eksamener. 

Landsforeningen Skole og Forældre varetager forhandlingerne og kan påvirke beslutninger på landsplan. For tiden har foreningen ugentlige møder med KL, LF, BUPL og Skolelederforeningen og er i løbende dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Skole og Forældre København oplever, at mange børn og forældre har det svært med at fastholde motivationen, trivslen og læringen. De unge har været hjemsendt meget længe, og i mange hjem er det uholdbart, hvis situationen fortsætter uændret. I Skole og Forældre giver vi input til landsforeningen, når vi lokalt oplever noget, der er vigtigt at få drøftet på regeringsniveau. Derudover har vi en løbende dialog med politikere og forvaltning i Københavns Kommune.

I København arbejder vi for

 • Ekstra penge til trivsel i København
  Regeringen har frigivet 600 mio. kr., der skal understøtte undervisningen i grundskoler over hele landet. En mindre del af pengene er øremærket til trivsel. Vi arbejder nu på at få kommunen til at supplere beløbet. Konkret ønsker vi, at der bliver sat penge af til særlige undervisningsindsatser og trivselsfremmende initiativer for alle klassetrin. 
   
 • Tæt dialog med Børne- og Ungeforvaltningen
  Formandsskabet og forretningsudvalget i Skole og Forældre København er i tæt kontakt med direktionen i kommunens Børne- og Ungeforvaltning, hvor vi bl.a. drøfter hjemsendelsen og corona-restriktionerne. 

Landsforeningen arbejder for

 • Alle elever tilbage til skolen 
  5. - 8. klasserne skal tilbage i skole på et sundhedsmæssigt forsvarligt grundlag, men i grundlaget for den genåbningsplan, politikerne har vedtaget, er der indtil videre ikke regnet på, hvad det vil betyde for smittetrykket. Det regnestykke arbejder Skole og Forældre på at få gennemført.
   
 • Skole og SFO skal også kunne forsamles
  Grænsen for, hvor mange der må forsamles til organiserede idrætsaktiviteter udendørs, er hævet fra 5 til 25 personer. Landsforeningen arbejder for, at de lempede restriktioner også  skal gælde for skoler og i SFO’er, der også er organisatoriske enheder. 
Aktuelle restriktioner i folkeskolerne

Aktuelle restriktioner i folkeskolerne

Hjemsendelse

 • I hele landet må 0. - 4. klassetrin komme i skole.
 • I Nord- og Vestjylland må afgangsklasserne komme i skole.
 • På Bornholm er skolerne åbnet for alle klassetrin.
Se retningslinjerne på uvm.dk

Trivselsgrupper

Der kan åbnes for kortere fysiske møder for elever, som ellers er hjemsendt. Dog må det samlede antal deltagere ikke overstige 5 personer. 

Trivselsgrupperne arrangeres for elever, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation, og for elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer elevens behov for at deltage.
 
Vi mener: Skolebestyrelsen kan skubbe på 
Flere undersøgelser viser bekymrende tegn på udbredt mistrivsel og dalende motivation blandt de hjemsendte skoleelever. Både i København og på landsplan opfordrer Skole og Forældre til, at skolerne bruger trivselsgrupper så meget som muligt. Her kan skolebestyrelsen skubbe på.

Nødundervisning på skolen

Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov er undtaget fra hjemsendelse og har krav på at få undervisning i skolen i videst mulig udstrækning. 

I foråret 2020 blev ordningen kun brugt af 0,5 % af eleverne i 5.-9. klasse. Siden er tilslutningen dog vokset i takt med, at flere unge føler sig socialt udfordret og ensomme derhjemme. 
Logo for Skole og Forældre
Vi mener: Brug muligheden for at nødundervise
Børne- og Undervisningsministeren opfordrer skoler og forældre til at bruge ordningen endnu mere, og den opfordring tilslutter vi os. Muligheden for at komme på skolen, møde lærerne og få undervisning - måske bare et par timer eller dage om ugen - kan gøre en stor forskel.

Eksamen for afgangselever

Til sommer skal eleverne i 9. klasse op i alle de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik. De øvrige bundne prøver og de to udtræksfag er aflyst. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakterer.

Også den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, de frivillige prøver i 8. og 9. klasse samt  prøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi i 10. klasse er aflyst. Også her ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. 
Læs mere om sommerens eksamener
Vi mener: Overvej krav til afgangseksamener
Jo længere eleverne er hjemsendt, desto større er behovet for at genoverveje kravene til afgangseksamener. Både landsforeningen og lokalforeningen her i København følger behov og mulige løsninger tæt. 
Inspiration til bestyrelser og forældre om trivselsarbejdet under corona

Inspiration til bestyrelser og forældre

 1. I denne tid er det særligt vigtigt at have fokus på klassefællesskabet. Som skolebestyrelsen spiller I en vigtig rolle i forhold til at motivere og understøtte kontakt- og trivselsforældrene i deres arbejde for sammenhold og trivsel i klasser, der i lange perioder har været adskilt.
   
 2. Som en del af jeres tilsynsopgave kan skolebestyrelsen også spørge ind til, hvordan skolens lærere understøtter klassefællesskabet og deler erfaringer med hinanden. På den måde sikrer I inspiration og alsidighed i skolens arbejde med elevernes trivsel. 
   
 3. Derudover kan I hjælpe kontakt- og trivselsforældre med at inspirere hinanden. Skole og Forældre har udviklet gode materialer om, hvordan man kan fortsætte trivselsarbejdet, mens skolen er lukket.
Download materiale om trivsel
Link til Skole og Forældre Københavns hjemmeside

Mød bestyrelsen

vores hjemmeside kan se, hvem der sidder i bestyrelsen for Skole og Forældre København. Der er også en oversigt over, hvem der træder i pedalerne i vores arbejdsgrupper og udvalg.

Idéer eller kommentarer? Skriv til
sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk
https://www.facebook.com/sofkbh
Website
Copyright © 2023 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Om Skole og Forældre København
Som lokalafdeling under landsorganisationen Skole og Forældre repræsenterer vi skolebestyrelser og forældre til børn i de københavnske folkeskoler. Læs mere om vores arbejde.

Hvorfor får du dette nyhedsbrev?
Som medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Københavns Kommune bliver du automatisk oprettet som modtager. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Vil du afmelde eller ændre adresse?
Du kan opdatere dine kontaktoplysninger her og afmelde nyhedsbrevet her.

Email Marketing Powered by Mailchimp